Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Cselekedetek 2:1–47

2  Mikor pedig a pünkösd+ ünnepének napja már elkezdődött, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,  és hirtelen heves szélrohaméhoz hasonló zúgás támadt az égből, és betöltötte az egész házat, ahol ültek.+  Majd tűzlánghoz+ hasonló nyelvek váltak előttük láthatóvá, szétoszlottak, és mindegyikükre ráült egy.  Mindnyájan beteltek szent szellemmel,+ és különböző nyelveken kezdtek szólni,+ úgy, ahogy a szellem megadta nekik, hogy szóljanak.  Tartózkodtak pedig Jeruzsálemben zsidók,+ istentisztelő férfiak,+ az ég alatt levő minden nemzet közül valók.  Mikor tehát ez a hang támadt, összegyűlt a tömeg, és meg volt zavarodva, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.  Igen, meg voltak döbbenve, elcsodálkoztak, és mondogatni kezdték: „Nézzétek már, nemde mind galileaiak+ ezek, akik beszélnek?  Akkor hogyhogy mindnyájan a magunk anyanyelvét halljuk?  Pártusok, médek+, elamiták+, és akik Mezopotámiában lakunk, és Júdeában+ és Kappadóciában+, Pontuszban+ és Ázsia tartományban+, 10  Frígiában+ és Pamfíliában+, Egyiptomban és Líbiának a Ciréne felé található részein, és akik Rómából jöttünk, és itt tartózkodunk, zsidók és prozeliták+ egyaránt, 11  krétaiak+ és arabok+: a saját nyelvünkön halljuk őket beszélni az Isten nagyszerű dolgairól.” 12  Igen, mindannyian meg voltak döbbenve, és tanácstalanok voltak, és ezt mondták egymásnak: „Mi akar ez lenni?” 13  Mások viszont csúfolták őket, és elkezdték mondogatni: „Édes borral itták tele magukat.”+ 14  Péter azonban felállt a tizeneggyel+, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: „Júdeai férfiak, és ti mindnyájan, akik Jeruzsálemben laktok,+ legyen ez tudtotokra, és fordítsátok fületeket a beszédeimre! 15  Mert ezek az emberek nem részegek,+ ahogy vélitek, hiszen a harmadik órája ez a napnak. 16  Ellenkezőleg, ez az, ami megmondatott Jóel próféta által: 17  »‚És az utolsó napokban — ezt mondja az Isten — kitöltök az én szellememből+ mindenfajta testre, és fiaitok meg leányaitok prófétálni fognak, ifjaitok látomásokat látnak, és véneitek álmokat álmodnak;+ 18  és még rabszolgáimra és rabszolganőimre is kitöltök szellememből azokban a napokban, és prófétálni fognak.+ 19  Előjeleket adok az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füstködöt;+ 20  a nap+ elsötétül, a hold pedig vérré válik, mielőtt elérkezik Jehova nagy és dicső napja.+ 21  És mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, megmentésben fog részesülni.’«+ 22  Izrael férfiai, halljátok meg e szavakat: a názáreti+ Jézust, a férfit, akit az Isten nyilvánosan megmutatott nektek hatalmas cselekedetek+, előjelek és jelek révén, melyeket általa tett közöttetek,+ ahogy magatok is tudjátok, 23  ezt a férfit, akit az Isten elhatározott szándéka és előretudása szerint kiszolgáltattak,+ ti törvénytelen emberek keze által oszlopra szegeztétek, és végeztetek vele.+ 24  Az Isten azonban feltámasztotta őt,+ feloldva a halál kínjait,+ mert lehetetlen volt, hogy az továbbra is fogva tartsa őt.+ 25  Dávid ugyanis ezt mondja róla: »Jehova szüntelen a szemem előtt volt; hisz ő jobbomon van, hogy soha ne inogjak meg.+ 26  Emiatt felvidult a szívem, és nagyon örvendezett a nyelvem. Sőt, a testem is reménységben fog lakozni,+ 27  mert nem hagyod lelkemet a hádeszben, és azt sem engeded, hogy a te lojálisod romlást lásson.+ 28  Megismertetted velem az élet útjait, derűvel fogsz betölteni engem a te arcod előtt.«+ 29  Férfiak, testvérek, beszédbeli nyíltsággal szólhatok hozzátok Dávidról, a családfőről, hogy elhunyt+, el is temették, és a sírhelye a mai napig nálunk van. 30  Mivel azonban próféta volt, és tudta, hogy az Isten megesküdött neki esküvel, hogy az ő ágyékának gyümölcséből ültet valakit a trónjára,+ 31  előre látva, a Krisztus feltámadásáról beszélt, hogy sem a hádeszben nem hagyják őt, sem a teste nem lát romlást.+ 32  Ezt a Jézust az Isten feltámasztotta, és e ténynek mi mindannyian tanúi vagyunk.+ 33  Mivel tehát felmagasztaltatott az Isten jobbjára,+ és megkapta a megígért szent szellemet az Atyától,+ kitöltötte azt, amint látjátok és halljátok. 34  Dávid valójában nem ment fel az egekbe,+ hanem ő maga mondja: »Így szólt Jehova az én Uramhoz: ‚Ülj az én jobbomon,+ 35  mígnem ellenségeidet lábad zsámolyává teszem.’«+ 36  Tudja meg hát Izrael egész háza bizonyossággal, hogy Úrrá+ is, és Krisztussá is tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti oszlopra feszítettetek.”+ 37  Mikor pedig ezt hallották, szíven találta őket,+ és így szóltak Péterhez meg a többi apostolhoz: „Férfiak, testvérek, mit tegyünk?”+ 38  Péter ezt mondta nekik: „Tanúsítsatok megbánást,+ és valamennyien keresztelkedjetek meg+ Jézus Krisztus nevében+ bűneitek megbocsátására+, és megkapjátok a szent szellem ajándékát+. 39  Mert az ígéret+ nektek és a ti gyermekeiteknek szól, meg mindazoknak, akik távol vannak,+ ahányat csak elhív magához Jehova, a mi Istenünk.”+ 40  És sok egyéb szóval is alaposan tanúskodott, és tovább buzdította őket, ezt mondva: „Meneküljetek ki ebből az elferdült nemzedékből!”+ 41  Akik tehát szívesen fogadták a szavát, megkeresztelkedtek,+ és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.+ 42  És továbbra is az apostolok tanításának és az egymással való osztozásnak+, az étkezéseknek+ és az imáknak+ szentelték magukat. 43  Bizony félelem kerített hatalmába minden lelket, és attól kezdve sok előjel és jel történt az apostolok által.+ 44  Mindazok, akik hívőkké lettek, együtt voltak, és mindenük közös volt,+ 45  és eladták javaikat+ meg tulajdonaikat, a bevételt pedig szétosztották mindenkinek, aszerint hogy kinek mire volt szüksége.+ 46  Nap nap után állandóan ott voltak a templomban egy akarattal;+ magánotthonokban étkeztek, és nagy örvendezéssel+ és őszinte szívvel részesedtek az eledelből, 47  dicsérve az Istent, és kegyet találva az egész nép előtt.+ Ugyanakkor Jehova továbbra is naponta gyarapította+ őket megmentésben részesülőkkel.+

Lábjegyzetek