Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Cselekedetek 11:1–30

11  Meghallották pedig az apostolok és a testvérek, akik Júdeában voltak, hogy a nemzetekből valók+ is elfogadták az Isten szavát.  Így amikor Péter felment Jeruzsálembe, a körülmetélkedés+ támogatói perlekedni kezdtek vele,  azt mondva, hogy körülmetéletlen férfiak házába ment be, és együtt evett velük.  Péter erre magyarázni kezdte nekik a részleteket:  „Joppé városában voltam, és imádkoztam, és révületben láttam egy látomást: leszállt valamilyen edény, olyan, mint egy nagy lenvászon lepedő, amelyet a négy sarkánál fogva eresztettek le az égből, és lejött egészen énhozzám.  Belenézve szemügyre vettem, és négylábú földi teremtményeket láttam, meg vadállatokat, csúszó-mászó állatokat és égi madarakat.+  Egy hangot is hallottam, amint így szólt hozzám: »Kelj fel, Péter, vágd le, és egyél!«+  Én azonban ezt mondtam: »Semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ment be a számba beszennyezett vagy tisztátalan dolog.«+  Másodszor az égből jövő hang így felelt: »Amit az Isten megtisztított, azt te ne hívd többé beszennyezettnek.«+ 10  Ez harmadszor is megtörtént, majd mindent felvontak, vissza az égbe.+ 11  És íme, abban a szempillantásban ott állt három férfi a háznál, amelyben voltunk; Cezáreából küldték őket hozzám.+ 12  A szellem+ pedig azt mondta, hogy menjek velük, egyáltalán nem kételkedve. Ez a hat testvér szintén velem jött, és bementünk annak a férfinak a házába.+ 13  Ő beszámolt nekünk róla, hogyan látta, amint az angyal ott áll a házában, és ezt mondja: »Küldjél embereket Joppéba, és hívasd el Simont, akit Péternek is hívnak,+ 14  és ő elmondja majd neked azokat, amik által te és a te egész háznéped megmentést nyerhettek.«+ 15  Mikor aztán elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a szent szellem, mint ahogy ránk is kezdetben.+ 16  Ekkor visszaemlékeztem az Úr beszédére, hogy ezt mondta: »János vízzel keresztelt,+ de ti szent szellemben fogtok megkereszteltetni.«+ 17  Ha tehát az Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik, mint nekünk is, akik hiszünk az Úr Jézus Krisztusban,+ akkor ki vagyok én, hogy akadályozhattam volna az Istent?”+ 18  Mikor pedig ezeket hallották, belenyugodtak,+ és dicsőítették az Istent,+ ezt mondva: „Akkor hát a nemzetekből valóknak is megadta az Isten a megbánást az életre.”+ 19  Ezért akik az István miatt támadt nyomorúság miatt szétszóródtak,+ elmentek egészen Föníciáig+, Ciprusig+ és Antiókiáig, de senki másnak nem szólták a szót, csak a zsidóknak.+ 20  Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi, akik elmentek Antiókiába, és szólni kezdtek a görögül beszélőkhöz,+ hirdetve az Úr Jézusról szóló jó hírt.+ 21  Jehova keze is velük volt,+ és sokan hívőkké lettek, és az Úrhoz tértek.+ 22  A róluk szóló beszámoló a Jeruzsálemben levő gyülekezet fülébe jutott, és kiküldték Barnabást+ egészen Antiókiáig. 23  Amikor megérkezett, és látta az Isten ki nem érdemelt kedvességét,+ örvendezett+, és bátorítani kezdte mindnyájukat, hogy maradjanak meg az Úrban elszánt szívvel;+ 24  mert jó ember volt, telve szent szellemmel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz.+ 25  Így hát elment Tárzuszba+, hogy felkutassa Sault,+ 26  és miután megtalálta, elvitte Antiókiába. Így történt, hogy egy egész évig egybegyűltek velük a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak, és először Antiókiában volt, hogy a tanítványokat isteni gondviselés által keresztényeknek hívták.+ 27  Azokban a napokban pedig próféták+ mentek le Jeruzsálemből Antiókiába. 28  Felkelt az egyikük, név szerint Agabusz+, majd a szellem által rámutatott, hogy nagy éhínség jön az egész lakott földre;+ ez egyébként be is következett Klaudiusz idejében. 29  Elhatározták hát azok a tanítványok, mindegyikük, amint módjában állt,+ hogy szolgálatot végeznek úgy, hogy segélyt+ küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. 30  Így is tettek, elküldve azt a vénekhez Barnabás és Saul keze által.+

Lábjegyzetek