Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Zsoltárok 119:1–176

א [álef] 119  Boldogok, akik feddhetetlenek útjukon,+Akik Jehova törvényében járnak.+   Boldogok, akik megtartják emlékeztetőit;+Teljes szívből keresik őt.+   Bizony nem cselekednek igazságtalanságot.+Az ő útjain járnak.+   Te adtad parancsként utasításaidat,+Hogy gondosan megtartsuk azokat.+   Ó, bárcsak szilárdak lennének útjaim,+Hogy megtartsam rendelkezéseidet+!   Akkor nem szégyenülnék meg,+Figyelve minden parancsolatodra.+   Magasztallak téged szívbéli egyenességben,+Amikor igazságos bírói döntéseidről tanulok.+   Rendelkezéseidet mindig megtartom.+Ó, ne hagyj el teljesen!+ ב [bét]   Hogyan tisztíthatja meg ösvényét az ifjú+?Úgy, hogy folyton résen van a te szavad szerint.+  10  Egész szívemmel kerestelek.+Ne engedj eltévelyednem parancsolataidtól.+  11  Kincsként rejtettem szívembe beszédedet,+Hogy ne vétkezzem ellened.+  12  Áldott vagy te, ó, Jehova!Taníts meg rendelkezéseidre.+  13  Ajkaimmal hirdetem+Szád minden bírói döntését.+  14  Ujjongok a te emlékeztetőid útján,+Mint minden más miatt, ami érték.+  15  Utasításaiddal foglalkozom,+És figyelek ösvényeidre.+  16  Rendeleteidben gyönyörködöm.+Nem felejtem el szavadat.+ ג [gímel]  17  Tégy jót a te szolgáddal, hogy élhessek,+És megtartsam szavadat.+  18  Nyisd fel a szememet, hogy láthassam+Törvényed csodálatos dolgait.+  19  Csak jövevény vagyok a földön.+Ne rejtsd el előlem parancsolataidat.+  20  Lelkem őrlődik, úgy vágyakozik+A te bírói döntéseid után mindenkor.+  21  Megdorgáltad az átkozott elbizakodottakat,+Akik eltérnek parancsolataidtól.+  22  Gördítsd le rólam a gyalázatot és a megvetést,+Mert megtartom a te emlékeztetőidet.+  23  A fejedelmek is leültek, ellenem tanakodnak,+Ám szolgád a te rendelkezéseiddel foglalkozik.+  24  Emlékeztetőidben is gyönyörködöm,+Azok a tanácsadóim.+ ד [dálet]  25  Lelkem a porhoz tapadt.+Őrizd meg életemet szavad szerint.+  26  Útjaimat elbeszéltem, hogy válaszolj nekem.+Taníts meg rendelkezéseidre.+  27  Értesd meg velem utasításaid útját,+Hogy csodálatos tetteiddel foglalkozzam.+  28  Lelkem álmatlan a bánattól.+Emelj föl engem szavad szerint.+  29  Távolítsd el tőlem a hamis utat,+Légy kegyes hozzám, ismertesd meg velem törvényedet.+  30  A hűség útját választottam.+Bírói döntéseid helyesek a szememben.+  31  Ragaszkodom emlékeztetőidhez+.Ó, Jehova, ne szégyeníts meg!+  32  Parancsolataid útján futok,+Mert tágassá teszed szívemet.+ ה [hé]  33  Oktass engem, ó, Jehova, rendelkezéseid útjára,+Hogy megőrizzem azt mindvégig.+  34  Segíts megértésre jutnom, hogy megőrizzem törvényedet,+És egész szívemmel megtartsam.+  35  Járass engem parancsolataid ösvényén,+Mert abban van gyönyörűségem.+  36  Hajlítsd a szívemet emlékeztetőidre+,És ne a nyereségre.+  37  Fordítsd el szemeimet, ne nézzenek hiábavalóságot;+Őrizd meg életemet a te utadon.+  38  Váltsd valóra szolgádnak beszédedet,+Amely arra indítja, hogy féljen téged.+  39  Távolítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől rettegek,+Hisz jók a te bírói döntéseid.+  40  Íme, vágyakozom utasításaid+ után.Igazságosságodban őrizd meg életem.+ ו [váv]  41  Jöjjön el hozzám, ó, Jehova, a te szerető-kedvességed,+A te szabadításod beszéded szerint,+  42  Hogy megfelelhessek szóval annak, aki gyaláz engem,+Mert a te szavadban bízom.+  43  Ne vedd el számból az igazság szavát teljesen,+Mert a te bírói döntésedre+ várok.  44  Mindenkor megőrzöm törvényedet,+Időtlen időkig, igen, mindörökké.+  45  Tágas téren fogok járni,+Mert utasításaidat kutatom.+  46  Királyok előtt beszélek majd emlékeztetőidről,+És nem szégyenülök meg.+  47  Gyönyörködni fogok parancsolataidban,+Amelyeket szeretek.+  48  Fölemelem kezem parancsolataidhoz, amelyeket szeretek,+És rendelkezéseiddel foglalkozom.+ ז [zajin]  49  Emlékezz meg szolgádhoz intézett szavadról,+Amely iránt várakozással töltöttél el.+  50  Ez az én vigaszom nyomorúságomban,+Mert a te beszéded tart életben.+  51  Az elbizakodottak szerfelett gúnyolnak engem,+De én törvényedtől nem térek el.+  52  Megemlékezem időtlen idők óta létező bírói döntéseidről, ó, Jehova,+És megvigasztalódom.+  53  Haragos hév vett erőt rajtam a gonoszok miatt,+Akik elhagyják törvényedet.+  54  Énekekké váltak nekem rendelkezéseid+Jövevénységem házában.+  55  Éjjel megemlékeztem nevedről, ó, Jehova,+Hogy megtartsam törvényedet.+  56  Íme, ez lett az enyém,Mert megtartom utasításaidat.+ ח [hét]  57  Jehova az én osztályrészem;+Megígértem, hogy megtartom szavaidat.+  58  Teljes szívemből igyekeztem megenyhíteni arcodat.+Légy kegyes hozzám beszéded szerint!+  59  Elgondolkodtam útjaimon,+Hogy lábamat visszafordítsam emlékeztetőidhez.+  60  Siettem, nem késlekedtem+Megtartani parancsolataidat.+  61  A gonoszok kötelei körém fonódtak.+Törvényedet nem feledtem el.+  62  Éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked+Igazságos bírói döntéseidért.+  63  Társa vagyok mindazoknak, akik félnek téged,+És megtartják utasításaidat.+  64  Szerető-kedvességed, ó, Jehova, betölti a földet.+Taníts meg a te rendelkezéseidre.+ ט [tét]  65  Bizony jól bántál szolgáddal,+Ó, Jehova, szavad szerint.+  66  Taníts engem jóságra+, értelmességre+ és ismeretre+,Mert hitet gyakorolok parancsolataidban.+  67  Mielőtt nyomorúság ért, tévedésből vétkeztem,+De most megtartom beszédedet.+  68  Jó vagy te, és jót teszel.+Taníts meg rendelkezéseidre.+  69  Az elbizakodottak hazugságot kennek rám,+De én teljes szívemből megtartom utasításaidat.+  70  Szívük érzéketlen lett, mint a háj,+De én törvényedben gyönyörködöm.+  71  Jó nekem, hogy nyomorúság ért,+Hogy megtanuljam rendelkezéseidet.+  72  Jó nekem a te szádnak törvénye,+Sokezernyi aranynál és ezüstnél is jobb.+ י [jód]  73  A te kezeid alkottak és szilárdítottak meg engem.+Segíts megértésre jutnom, hogy megtanuljam parancsolataidat.+  74  A téged félők látnak engem és örvendeznek,+Mert szavadra várakozom.+  75  Jól tudom, ó, Jehova, hogy bírói döntéseid igazságosság,+És hogy hűségben sanyargattál engem.+  76  Legyen, kérlek, szerető-kedvességed vigasztalásomra+Szolgádhoz intézett beszéded szerint!+  77  Jöjjön el hozzám irgalmad, hogy éljek,+Mert törvényedben gyönyörködöm.+  78  Szégyenüljenek meg az elbizakodottak, mert ok nélkül félrevezettek engem.+Én a te utasításaiddal foglalkozom.+  79  Forduljanak vissza hozzám, akik félnek téged,+És akik ismerik emlékeztetőidet.+  80  Legyen szívem feddhetetlen a te rendelkezéseidben,+Hogy meg ne szégyenüljek.+ כ [káf]  81  Szabadításod után eped a lelkem,+Mert szavadra várakozom.+  82  Szemeim epedve vágynak beszéded után,+S közben ezt mondom: „Mikor vigasztalsz meg?”+  83  Mert olyan lettem, mint a bőrtömlő+ a füstben.Rendelkezéseidet nem felejtem el.+  84  Meddig tartanak szolgád napjai?+Mikor ítélkezel üldözőim felett?+  85  Vermeket ástak nekem az elbizakodottak, hogy megfogjanak,+Azok, akik nem élnek összhangban törvényeddel.+  86  Minden parancsolatod hűség.+Ok nélkül üldöznek. Ó, segíts nekem!+  87  Hamar kiirtottak volna a földről,+De én nem hagytam el utasításaidat.+  88  Szerető-kedvességed szerint őrizd meg életemet,+Hogy megtarthassam szád emlékeztetőjét.+ ל [lámed]  89  Időtlen időkig, ó, Jehova,+Fennmarad szavad az egekben.+  90  Hűséged nemzedékről nemzedékre száll.+Megszilárdítottad a földet, hogy fennmaradjon.+  91  Bírói döntéseid szerint állnak ma is,+Mert mind a te szolgáid.+  92  Ha nem a te törvényedben gyönyörködtem volna,+Elvesztem volna nyomorúságomban.+  93  Időtlen időkig sem felejtem el utasításaidat,+Mert általuk őrizted meg életem.+  94  Tiéd vagyok. Ó, ments meg,+Mert kutatom a te utasításaidat.+  95  Várnak rám a gonoszok, hogy elpusztítsanak,+De én emlékeztetőidre figyelek szüntelen.+  96  Minden tökéletességet végesnek láttam,+De a te parancsolatod fölöttébb kiterjedt. מ [mem]  97  Ó, mennyire szeretem törvényedet!+Egész nap azzal foglalkozom.+  98  Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod,+Mert időtlen időkig enyém az.+  99  Nagyobb éleslátást szereztem minden tanítómnál,+Mert emlékeztetőiddel foglalkozom.+ 100  Értelmesebben cselekszem az idősebbeknél,+Mert megtartom a te utasításaidat.+ 101  Minden rossz ösvénytől távol tartom lábamat,+Hogy megőrizzem szavadat.+ 102  Bírói döntéseidtől nem térek el,+Mert te oktatsz engem.+ 103  Mily lágyak ínyemnek a te beszédeid,Lágyabbak, mint a méz a számnak!+ 104  Utasításaid által értelmesen cselekszem,+Ezért gyűlölök minden hamis ösvényt.+ נ [nún] 105  Lábamnak lámpása a te szavad,+Ösvényemnek világossága.+ 106  Esküt tettem, és teljesítem is,+Hogy megtartom igazságos bírói döntéseidet.+ 107  Felettébb nagy nyomorúság sújtott.+Ó, Jehova, őrizd meg életem szavad szerint.+ 108  Kérlek, fogadd tetszéssel szám önkéntes felajánlásait, ó, Jehova,+És taníts meg a te bírói döntéseidre.+ 109  Lelkem a tenyeremen van szüntelen,+De törvényedet nem feledtem el.+ 110  A gonoszok kelepcét állítottak nekem,+De utasításaidtól nem tévelyedtem el.+ 111  Magamévá tettem emlékeztetőidet időtlen időkre,+Mert azok az én szívemnek ujjongó öröme.+ 112  Szívemet arra fordítottam, hogy rendelkezéseidet cselekedjem+Időtlen időkig, mindvégig.+ ס [számek] 113  A félszívűeket gyűlölöm,+De törvényedet szeretem.+ 114  Rejtekem és pajzsom vagy te,+Szavadra várakozom.+ 115  Távozzatok tőlem, ti gonosztevők,+Hadd tartsam meg Istenem parancsolatait!+ 116  Támogass engem beszéded szerint, hogy éljek,+S ne engedd, hogy megszégyenüljek reményemben.+ 117  Tarts fenn engem, hogy megmeneküljek,+És én szüntelenül rendelkezéseidre tekintek.+ 118  Elvetetted mindazokat, akik rendelkezéseidtől eltértek,+Mert csalárdak, bizony hazugok.+ 119  Eltávolítottad a föld minden gonoszát, mint a habzó salakot.+Ezért szeretem emlékeztetőidet.+ 120  Borzong a testem, mert retteglek téged,+Félelemmel tekintek bírói döntéseidre.+ ע [ajin] 121  Jogot és igazságosságot cselekedtem.+Ó, ne hagyj ott azoknak, akik becsapnak engem!+ 122  Légy kezes a te szolgádért az ő javára.+Ne csapjanak be engem az elbizakodottak!+ 123  Szemeim epedve vágynak szabadításod+És igazságos beszéded után.+ 124  Cselekedj szolgáddal szerető-kedvességed szerint,+És taníts meg a te rendelkezéseidre.+ 125  Szolgád vagyok.+ Segíts megértésre jutnom,+Hogy megismerjem emlékeztetőidet.+ 126  Ideje, hogy Jehova cselekedjék.+Megszegték törvényedet.+ 127  Szeretem azért parancsolataidat,+Jobban az aranynál, igen, a finomított aranynál is.+ 128  Helyesnek tartok hát minden utasítást minden dolog felől;+Minden hamis ösvényt gyűlölök.+ פ [pé] 129  Csodálatosak a te emlékeztetőid,+Ezért tartja meg a lelkem azokat.+ 130  Szavaid feltárulása világosságot ad,+Megértéshez segítve a tapasztalatlanokat.+ 131  Számat nagyra nyitottam, úgy lihegek,+Mert vágyakozom parancsolataid után.+ 132  Fordulj felém, és légy kegyes hozzám,+Mint ahogy a nevedet szeretőkkel bánsz bírói döntésed szerint.+ 133  Szilárdítsd meg lépteimet beszédedben,+És semmiféle álnokság ne hatalmaskodjon rajtam.+ 134  Válts meg engem a csaló embertől,+És én megtartom utasításaidat.+ 135  Ragyogtasd rá arcodat a te szolgádra,+És taníts meg rendelkezéseidre.+ 136  Vízpatakok folynak alá szememből,+Mert nem tartották meg törvényedet.+ צ [cádé] 137  Te igazságos vagy, ó, Jehova,+És egyenesek a bírói döntéseid.+ 138  Emlékeztetőidet+ igazságosságban parancsoltad meg,És fölöttébb nagy hűségben.+ 139  Lángolásom elemészt engem,+Mert ellenségeim elfeledték szavaidat.+ 140  Beszéded színtiszta,+És szereti azt a te szolgád.+ 141  Jelentéktelen vagyok, és megvetendő,+De utasításaidról nem feledkezem meg.+ 142  Igazságosságod időtlen időkig igazságosság,+És törvényed igazság.+ 143  Nyomorúság és baj ért engem,+De én parancsolataidban gyönyörködtem.+ 144  Emlékeztetőid igazságossága időtlen időkig megáll.+Segíts megértésre jutnom, hogy éljek.+ ק [kóf] 145  Egész szívemből kiáltok.+ Válaszolj nekem, ó, Jehova!+Rendelkezéseidet megtartom.+ 146  Hívlak téged. Ó, ments meg!+Megtartom emlékeztetőidet.+ 147  Korán fenn vagyok, midőn pirkad,+ hogy segítségért kiáltsak.+Szavaidra várakozom.+ 148  Szemeim megelőzik az éjjeli őrszolgálatokat,+Csak hogy beszédeddel foglalkozzam.+ 149  Ó, halld meg hangomat szerető-kedvességed szerint!+Ó, Jehova, őrizd meg életemet bírói döntésed szerint.+ 150  Közel jöttek a gátlástalanságot+ hajhászók,Messze eltávolodtak törvényedtől.+ 151  Te közel vagy, ó, Jehova,+És minden parancsolatod igazság.+ 152  Régóta van ismeretem emlékeztetőidről,+Mert időtlen időkre megalapoztad azokat.+ ר [rés] 153  Ó, lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg,+Hisz nem feledtem el törvényedet.+ 154  Ó, járj el peres ügyemben, és gyógyíts meg!+Őrizd meg életemet beszéded szerint!+ 155  Távol van a gonoszoktól a megmentés,+Mert nem kutatják rendelkezéseidet.+ 156  Nagy a te irgalmad, ó, Jehova!+Bírói döntéseid szerint, ó, őrizd meg életemet!+ 157  Sokan vannak üldözőim és ellenségeim,+De én nem térek el emlékeztetőidtől.+ 158  Láttam a csalárdul cselekvőket,+És undort érzek, mert nem tartják meg beszédedet.+ 159  Ó, lásd, mennyire szeretem utasításaidat!+Ó, Jehova, szerető-kedvességed szerint őrizd meg életemet!+ 160  Szavadnak lényege igazság,+És időtlen időkre szól minden igazságos bírói döntésed.+ ש [szín] vagy [sín] 161  Fejedelmek üldöztek engem ok nélkül,+De a szívem rettegte szavaidat.+ 162  Ujjongok beszéded miatt,+Mint aki nagy zsákmányt talál.+ 163  A hazugságot gyűlölöm,+ és utálva utálom.+Törvényedet szeretem.+ 164  Napjában hétszer dicsérlek+Igazságos bírói döntéseidért.+ 165  Bőséges békéjük van azoknak, akik szeretik törvényedet,+És számukra nincsen botláskő.+ 166  Reménnyel várom szabadításodat, ó, Jehova,+És megcselekszem parancsolataidat.+ 167  Lelkem megtartja emlékeztetőidet,+És fölöttébb szeretem őket.+ 168  Megtartom utasításaidat és emlékeztetőidet,+Mert minden utam előtted van.+ ת [táv] 169  Szálljon színed elé esdeklő kiáltásom, ó, Jehova!+Szavad szerint, ó, segíts megértésre jutnom!+ 170  Jusson eléd kegyedért való könyörgésem!+Beszéded szerint, ó, szabadíts meg engem!+ 171  Ajkaimról dicséret fakadjon,+Mert megtanítasz rendelkezéseidre.+ 172  Zengje a nyelvem beszédedet,+Mert minden parancsolatod igazságosság.+ 173  Legyen a kezed segítségemre,+Mert utasításaidat választottam.+ 174  Vágyakozom szabadításod után, ó, Jehova,+És törvényedben gyönyörködöm.+ 175  Hadd éljen lelkem, és dicsérjen téged,+Segítsenek engem bírói döntéseid!+ 176  Bolyongok, mint valami elveszett juh.+ Ó, keresd meg szolgádat+,Hisz nem feledtem el parancsolataidat!+

Lábjegyzetek