Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Máté 21:1–46

21  Nos, amikor közel értek Jeruzsálemhez, és megérkeztek Betfagéba, az Olajfák hegyére, akkor Jézus elküldött két tanítványt,+  és ezt mondta nekik: „Menjetek be a faluba, amelyet magatok előtt láttok, és rögtön találtok majd egy megkötött szamarat, és vele egy csikót; oldjátok el, és hozzátok nekem ide őket.+  És ha bármit szólna nektek valaki, mondjátok ezt: »Az Úrnak van szüksége rájuk.« Akkor majd azonnal elküldi őket.”  Ez valójában azért történt, hogy beteljesedjen, ami megmondatott a próféta által, aki így szólt:  „Mondjátok meg Sion leányának: »Íme! Királyod jön hozzád,+ szelíden+, és szamárháton, igen, csikón, málhás állat ivadékán.«”+  A tanítványok így aztán útjukra indultak, és úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik.  Elhozták a szamarat meg a csikóját, és rájuk tették felsőruháikat, és ő azokra ült.+  A sokaságból legtöbben az útra terítették felsőruháikat,+ míg mások ágakat kezdtek vágni a fákról, és azokat kezdték az útra teríteni.+  Az előtte és utána menő sokaság pedig így kiáltozott: „Mentsd meg, kérünk,+ a Dávid Fiát!+ Áldott, aki Jehova nevében jön!+ Mentsd meg, kérünk, fenn a magasságokban+!” 10  Mikor pedig bement Jeruzsálembe,+ az egész város felbolydult, és ezt mondta: „Kicsoda ez?” 11  A sokaság ezt mondogatta: „Ez Jézus, a próféta+, a galileai Názáretből!” 12  Jézus pedig bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik adtak és vettek a templomban, és feldöntötte a pénzváltók asztalait meg a galambárusok padjait.+ 13  És ezt mondta nekik: „Meg van írva: »A házamat imádság házának fogják hívni«,+ de ti rablók barlangjává teszitek.”+ 14  Vakok és sánták is mentek hozzá a templomban, és meggyógyította őket. 15  Amikor a papi elöljárók és az írástudók látták azokat a bámulatos dolgokat, amelyeket tett,+ meg a fiúkat, akik kiáltoztak a templomban, és azt mondták: „Mentsd meg, kérünk,+ a Dávid Fiát!”+, felháborodtak, 16  és így szóltak hozzá: „Hallod, mit mondanak ezek?” Jézus így szólt hozzájuk: „Igen. Hát soha nem olvastátok+ ezt: »Kisgyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet.«”+ 17  És otthagyva őket, elment a városon kívülre, Betániába, és ott töltötte az éjszakát.+ 18  Kora reggel, amint visszatérőben volt a városba, megéhezett.+ 19  Meglátott egy fügefát az útnál, odament hozzá, de nem talált rajta semmi mást,+ csak leveleket, és azt mondta neki: „Soha többé ne teremjen rajtad gyümölcs.”+ És a fügefa nyomban elszáradt. 20  A tanítványok pedig, amikor látták ezt, csodálkoztak, és így szóltak: „Hogy lehet az, hogy nyomban elszáradt a fügefa?”+ 21  Jézus így válaszolt nekik: „Bizony mondom nektek, hogy hacsak van hitetek, és nem kételkedtek,+ nemcsak azt fogjátok megtenni, amit én tettem a fügefával, hanem ha azt mondjátok ennek a hegynek: »Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe«, az is meglesz.+ 22  És mindazt, amit hittel kértek imában, megkapjátok.”+ 23  Miután pedig bement a templomba, a papi elöljárók és a nép vénei odamentek hozzá, miközben tanított, és ezt kérdezték:+ „Milyen hatalommal teszed ezeket? És ki adta neked ezt a hatalmat?”+ 24  Jézus ezt felelte nekik: „Én is kérdezek tőletek valamit. Ha feleltek rá nekem, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket:+ 25  A János általi keresztség honnan való volt? Égből vagy emberektől?”+ Azok pedig okoskodni kezdtek maguk között, így szólva: „Ha azt mondjuk: »Égből«, azt fogja mondani nekünk: »Akkor miért nem hittetek neki?«+ 26  Ha viszont azt mondjuk: »Emberektől«, félnünk kell a sokaságtól,+ hisz mindnyájan prófétának tartják Jánost.”+ 27  Így hát ezt válaszolták Jézusnak: „Nem tudjuk.” Ő pedig így szólt hozzájuk: „Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.+ 28  Mit gondoltok? Egy embernek volt két gyermeke.+ Odamenve az elsőhöz, ezt mondta: »Gyermekem, menj, dolgozz ma a szőlőben.« 29  Ez így válaszolt: »Megyek, uram«, de nem ment ki.+ 30  A másodikhoz menve ugyanazt mondta. Ez így felelt: »Nem akarok.« Ám utólag sajnálta+, és kiment. 31  A kettő közül melyik cselekedte az apja akaratát?”+ Azok ezt mondták: „Az utóbbi.” Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, hogy az adószedők és a szajhák előttetek mennek be az Isten királyságába. 32  Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján,+ de ti nem hittetek neki.+ Az adószedők és a szajhák azonban hittek neki,+ ti meg, noha láttátok ezt, nem éreztetek utólag sajnálatot, hogy hittetek volna neki. 33  Halljatok egy másik szemléltetést: Volt egy ember, egy házigazda,+ aki szőlőt ültetett, körbevette kerítéssel, borsajtót vájt benne, tornyot emelt,+ kiadta szőlőműveseknek, és külföldre utazott.+ 34  Amikor eljött a gyümölcsérés időszaka, elküldte rabszolgáit a szőlőművesekhez, hogy átvegyék gyümölcsét. 35  A szőlőművesek azonban megfogták a rabszolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit megköveztek.+ 36  Elküldött még más rabszolgákat is, többet az elsőknél, de ezekkel ugyanazt tették.+ 37  Utoljára elküldte hozzájuk a fiát, ezt mondva: »A fiamat meg fogják becsülni.« 38  A fiú láttán a szőlőművesek ezt mondták maguk között: »Ez az örökös+; gyertek, öljük meg, és szerezzük meg az örökségét!«+ 39  Megfogták hát, kidobták a szőlőből, és megölték.+ 40  Mikor tehát megjön a szőlő tulajdonosa, mit tesz ezekkel a szőlőművesekkel?” 41  Ezt mondták neki: „Mivel gonoszak, gonosz pusztulást+ hoz rájuk, és más szőlőműveseknek adja ki a szőlőt, akik beszolgáltatják neki a gyümölcsöt a kellő időben.”+ 42  Jézus így szólt hozzájuk: „Hát soha nem olvastátok az Írásokban: »A kő, amelyet az építők elvetettek, az lett a fő szegletkő.+ Jehovától lett ez, és bámulatos a szemünkben.« 43  Ezért mondom nektek, hogy az Isten királyságát elveszik tőletek, és olyan nemzetnek adják, amely megtermi gyümölcseit.+ 44  Ezenkívül, aki ráesik erre a kőre, összezúzódik. Akire pedig az esik rá, azt porrá zúzza.”+ 45  Miután pedig a papi elöljárók és a farizeusok hallották a szemléltetéseit, rájöttek, hogy róluk beszél.+ 46  De, jóllehet igyekeztek őt megfogni, féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta őt.+

Lábjegyzetek