Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jeremiás 44:1–30

44  Ez az a szózat, amelyet Jeremiás kapott mindazon zsidók számára, akik Egyiptom földjén laktak,+ akik Migdolban+, Tahpanheszben+, Nófban+ és Pátrosz földjén+ laktak:  „Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Ti láttátok mindazt a veszedelmet, amelyet elhoztam Jeruzsálemre+ és Júda összes városára. Íme, ezek ma pusztán hevernek, és nincsen lakójuk.+  Mindez a gonoszságuk miatt van, amit azért cselekedtek, hogy bosszantsanak engem, hiszen elmentek, áldozati füstöt füstölögtettek,+ és más isteneknek szolgáltak, akiket nem ismertek sem ők, sem ti, sem ősatyáitok.+  Újra meg újra elküldtem hozzátok minden szolgámat, a prófétákat, korán felkeltem és elküldtem,+ ezt mondva: ,Kérlek benneteket, ne tegyétek ezt az utálatosságot, amit gyűlölök!’+  Ők azonban nem figyeltek,+ a fülüket sem mozdították, hogy megtérjenek gonoszságukból, és ne füstölögtessenek áldozati füstöt más isteneknek.+  Ezért hát kiáradt dühöm és haragom, ott lángolt Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin.+ Pusztává lettek, elhagyatott pusztasággá, amint a mai napon is van.«+  Most azért ezt mondja Jehova, a seregek Istene, Izrael Istene: »Miért hoztok ily nagy veszedelmet a lelketekre,+ hogy kiirtassék férfi és nő, gyermek és csecsemő közületek,+ Júdából, és maradékot se hagyjatok magatoknak?  Bosszantotok engem kezetek munkáival, más isteneknek+ füstölögtetve áldozati füstöt Egyiptom földjén, ahova bementek, hogy ott lakjatok mint jövevények, azért, hogy kiirtassatok, és átokká, gyalázattá legyetek a föld minden nemzete között.+  Hát elfelejtettétek már ősatyáitok gonoszságait+, Júda királyainak gonoszságait+ és feleségeik gonoszságait+, a magatok gonoszságait és feleségeitek gonoszságait+, amelyeket Júda földjén és Jeruzsálem utcáin követtek el? 10  A mai napig sem érzik magukat összetörve,+ és nem ijedtek meg.+ Törvényem és rendeleteim szerint sem jártak,+ amelyeket elétek és ősatyáitok elé tártam.«+ 11  Azért ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Íme, ellenetek fordítom arcomat a vesztetekre, és hogy kiirtsam egész Júdát.+ 12  Megfogom Júda maradékát, azokat, akik Egyiptom földje felé fordították arcukat, hogy odamenjenek, és ott lakjanak mint jövevények.+ Mindnyájan elvesznek Egyiptom földjén.+ Kard által hullanak el, és az éhínség+ miatt vesznek oda a legkisebbtől a legnagyobbig. Kard és éhínség miatt fognak meghalni. Átokká, döbbenetté, átkozódássá és gyalázattá lesznek.+ 13  Számadásra vonom azokat, akik Egyiptom földjén laknak, mint ahogy Jeruzsálemet is számadásra vontam, karddal, éhínséggel és járványos betegséggel.+ 14  Nem lesznek, akik megmenekülnének vagy életben maradnának Júda maradékából, azok közül, akik Egyiptomba mennek,+ hogy ott lakjanak jövevényként, és visszatérjenek Júda földjére, ahová lelkük visszatérni vágyik, hogy ott lakhassanak.+ Mert bizony nem fognak visszatérni, kivéve néhány megmenekülőt.«” 15  Erre így válaszoltak Jeremiásnak mindazok a férfiak, akik tudták, hogy a feleségük áldozati füstöt füstölögtetett más isteneknek,+ és a feleségek is mindnyájan, akik nagy gyülekezetként álltak ott, meg az egész nép, amely Egyiptom földjén, Pátroszban+ lakott:+ 16  „Ami azokat a szavakat illeti, amelyeket Jehova nevében intéztél hozzánk, nem hallgatunk rád.+ 17  Mi bizony mindazon szavak szerint fogunk cselekedni, amelyek elhagyták a szánkat:+ áldozati füstöt füstölögtetünk az »egek királynőjének«,+ italfelajánlásokat+ öntünk neki, ahogy tettük mi+ és ősatyáink+, királyaink+ és fejedelmeink is Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Akkor jóllaktunk kenyérrel, jó dolgunk volt, és nem láttunk semmi veszedelmet.+ 18  Amióta felhagytunk azzal, hogy áldozati füstöt füstölögtessünk az »egek királynőjének«,+ és italfelajánlásokat öntsünk neki, mindenben hiányt szenvedünk. Kard és éhínség végez velünk.+ 19  Meg aztán, amikor áldozati füstöt füstölögtettünk az »egek királynőjének«,+ és szívesen öntöttünk neki italfelajánlásokat,+ talán a férjünk megkérdezése nélkül készítettünk neki áldozati lepényeket, hogy képmást készítsünk róla, és italfelajánlásokat öntsünk neki?”+ 20  Jeremiás erre így szólt az egész néphez, az életerős férfiakhoz és a feleségekhez, és az egész néphez, akik az előbbi szavakkal válaszoltak neki: 21  „Nemde pontosan erről az áldozati füstről emlékezett meg+ Jehova, amelyet Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin füstölögtettetek+ ti+ és ősatyáitok+, királyaitok+ és fejedelmeitek+, meg az ország népe? Nemde ez hatott fel szívéig? 22  Végül Jehova nem tűrhette ezt tovább tetteitek gonoszsága miatt, az utálatosságok miatt, amiket elkövettetek.+ Országotok ezért pusztává, döbbenetté és átokká lett, ahol senki sem lakik, amint a mai napon is van.+ 23  Mivelhogy áldozati füstöt füstölögtettetek+ és vétkeztetek Jehova ellen,+ és nem hallgattatok Jehova szavára,+ és nem jártatok a törvénye, a rendeletei és az emlékeztetői szerint,+ azért szakadt rátok ez a veszedelem, amint a mai napon is van.”+ 24  Jeremiás ezután így szólt az egész néphez és valamennyi asszonyhoz: „Halljátok meg Jehova szavát mind, ti júdabeliek, akik Egyiptom földjén+ vagytok! 25  Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: »Ami titeket és a feleségeiteket illeti,+ ó, asszonyok, ti is így beszéltek szátokkal (és be is teljesítettétek kezetekkel): ,Mindenképpen megtartjuk a fogadalmainkat, amelyeket tettünk:+ áldozati füstöt füstölögtetünk az „egek királynőjének”,+ és italfelajánlásokat öntünk neki.’+ Hát teljesítitek is a fogadalmaitokat, ti asszonyok, bizony megtartjátok fogadalmaitokat.« 26  Ezért halljátok meg Jehova szavát mind, ti júdabeliek, akik Egyiptom földjén+ laktok: »,Íme, én megesküdtem az én nagy nevemre+ — így szól Jehova —, hogy egész Egyiptomban egyetlen júdabeli férfi sem fogja szájára venni többé a nevemet,+ így kiáltva: „Él a legfőbb Úr, Jehova!”+ 27  Íme, virrasztok felettük a vesztükre, és nem javukra.+ Kard és éhínség által fognak odaveszni Júda emberei mindnyájan, akik Egyiptom földjén vannak, míg csak ki nem vesznek.+ 28  Akik megmenekülnek a kard elől, azok visszatérnek Egyiptom földjéről Júda földjére, de kevesen lesznek.+ Meg fogja tudni Júda egész maradéka, mindazok, akik Egyiptom földjére mennek, hogy ott lakjanak mint jövevények, hogy kinek a szava teljesedik be, az enyém vagy az övék.’«”+ 29  „»És ez nektek a jel+ — ez Jehova kijelentése —, hogy rátok irányítom a figyelmemet ezen a helyen, hogy megtudjátok, hogy szavaim mindenképpen beteljesednek rajtatok a vesztetekre:+ 30  Így szól Jehova: ,Íme, Hofra fáraót, Egyiptom királyát+ ellenségei kezébe és a lelkére törők kezébe adom,+ mint ahogy Sedékiást, Júda királyát is kezébe adtam Nabukodonozornak, Babilon királyának, aki ellensége volt, és a lelkére tört.’«”+

Lábjegyzetek