Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Józsué 22:1–34

22  Ekkor Józsué összehívta Rúben fiait, Gád fiait és Manassé fél törzsét+,  és ezt mondta nekik: „Ti megtartottatok mindent, amit Mózes, Jehova szolgája parancsolt nektek,+ és engedelmeskedtetek szavamnak mindenben, amit parancsoltam nektek.+  Nem hagytátok el testvéreiteket immár sok napja+ mind a mai napig, és megtartottátok a kötelezettségeket, melyek Jehovának, a ti Isteneteknek parancsolatával járnak.+  Jehova, a ti Istenetek most nyugalmat adott testvéreiteknek, ahogy ígérte nekik.+ Menjetek hát utatokra, sátraitokba arra a földre, melyet birtokul kaptatok, melyet Mózes, Jehova szolgája adott nektek a Jordán túloldalán.+  Csak nagyon vigyázzatok, hogy megtartsátok a parancsolatot+ és a törvényt, melyet Mózes, Jehova szolgája parancsolt nektek, hogy szeressétek Jehovát, a ti Isteneteket,+ és mindenben az ő útjain járjatok,+ megtartsátok a parancsolatait,+ ragaszkodjatok hozzá,+ és szolgáljátok+ őt teljes szívetekkel+ és teljes lelketekkel+.”  Józsué ekkor megáldotta+ és elküldte őket, hogy visszamenjenek sátraikba.  Manassé fél törzsének Mózes adott ajándékot Básánban+, a másik fél törzsnek pedig Józsué adott ajándékot a testvéreikkel együtt a Jordán nyugat felőli oldalán.+ Tehát amikor Józsué visszaküldte őket a sátraikba, megáldotta őket.  Ezt mondta nekik: „Térjetek vissza sátraitokba nagy vagyonnal, sok jószággal, ezüsttel, arannyal, rézzel és vassal, és igen sok ruhával.+ Legyen részetek az ellenségeitektől szerzett zsákmányból+ testvéreitekkel együtt.”  Ezután Rúben fiai, Gád fiai és Manassé fél törzse visszatértek, és kimentek Izrael többi fia közül Silóból, amely Kánaán földjén van, hogy Gileád+ földjére menjenek, birtokuk földjére, ahol letelepedtek Jehova parancsa szerint, melyet Mózes által adott.+ 10  Amikor a Jordán vidékére értek, amely Kánaán földjén volt, akkor Rúben fiai, Gád fiai és Manassé fél törzse épített ott egy oltárt a Jordán mellett, egy szembetűnően nagy oltárt.+ 11  Később Izrael többi fia meghallotta,+ hogy ezt mondják: „Nézzétek! Rúben fiai, Gád fiai és Manassé fél törzse oltárt épített Kánaán földjének határán a Jordán vidékén, azon az oldalon, amely Izrael fiaihoz tartozik.” 12  Amikor Izrael fiai ezt meghallották, összegyűlt Izrael fiainak egész közössége+ Silóban+, hogy hadba induljon ellenük.+ 13  Akkor Izrael fiai elküldték+ Rúben fiaihoz, Gád fiaihoz és Manassé fél törzséhez Gileád földjére Fineást+, Eleázár pap fiát, 14  és vele tíz fejedelmet, Izrael összes törzsének atyai házából egy-egy fejedelmet, akik közül mindegyik az Izrael ezrei élén álló atyák házának elöljárója volt.+ 15  Amikor eljutottak Rúben fiaihoz, Gád fiaihoz és Manassé fél törzséhez Gileád földjére, beszéltek velük,+ ezt mondva: 16  „Ezt mondja Jehova egész közössége:+ »Micsoda hűtlenséget+ követtetek el Izrael Istene ellen, hogy elfordultatok+ ma Jehova követésétől, és oltárt építettetek magatoknak,+ hogy fellázadjatok ma Jehova ellen? 17  Talán bizony kevés volt nekünk Peór+ vétke, amelyből a mai napig sem tisztultunk meg, noha a csapás eljött Jehova közösségére?+ 18  És ti, ti pedig ma elfordultok Jehova követésétől. Úgy lesz, hogy ha ma ti Jehova ellen lázadtok, akkor holnap Izrael egész közössége ellen fog felgerjedni a haragja.+ 19  Ha valóban tisztátalan a birtokba kapott földetek,+ jöjjetek át Jehova birtokának földjére,+ ahol Jehova hajléka áll,+ és telepedjetek le köztünk, és ne lázadjatok Jehova ellen, és ne tegyetek minket lázadókká azzal, hogy magatoknak oltárt építetek, a mi Istenünknek, Jehovának oltárán kívül.+ 20  Hát nem Ákán+, Zerah fia követett el hűtlenséget a pusztulásra szánt dolgokkal, és vajon nem Izrael egész közössége ellen gerjedt fel a harag?+ És Ákán nem egyedül halt meg vétkéért.«”+ 21  Erre Rúben fiai, Gád fiai és Manassé fél törzse válaszoltak,+ és beszéltek Izrael ezreinek elöljáróival:+ 22  „Isteni Fenség+, Isten+, Jehova, isteni Fenség, Isten, Jehova+! Ő tudja,+ és Izrael is megtudja.+ Ha lázadásból+ és Jehova iránti hűtlenségből van ez,+ akkor ne ments meg minket ezen a napon. 23  Ha azért építettünk magunknak oltárt, hogy elforduljunk Jehova követésétől, és égő felajánlást, gabonafelajánlást+ és közösségi áldozatot mutassunk be azon, Jehova maga vizsgálja meg,+ 24  vagy ha nem azért tettük ezt, mert valami miatt aggódtunk, ezt mondva: »Egy napon majd a fiaitok így szólnak a mi fiainkhoz: ,Mi közötök nektek Jehovához, Izrael Istenéhez? 25  Határt szabott Jehova köztünk és köztetek, Rúben fiai és Gád fiai között: a Jordánt. Nincs részetek Jehovában.’+ Akkor a ti fiaitok biztosan elvonják majd a mi fiainkat attól, hogy féljék Jehovát.«+ 26  Ezért ezt mondtuk: »Kérlek, tegyünk valamit a magunk érdekében; építsünk oltárt, de nem égő felajánlásra, és nem áldozatra, 27  hanem hogy tanúság legyen az miköztünk+ és tiköztetek, meg az utánunk jövő nemzedékeink közt, hogy mi végezzük Jehova szolgálatát ő előtte az égő felajánlásainkkal, az áldozatainkkal és a közösségi áldozatainkkal+, hogy fiaitok ne mondhassák majd egy napon a mi fiainknak: ,Nincs részetek Jehovában.’« 28  Ezért ezt mondtuk: »Ha ezt mondanák nekünk és a nemzedékeinknek egy napon, mi majd ezt mondjuk: ,Nézzétek meg Jehova oltárának mását, melyet atyáink készítettek, nem égő felajánlásra, nem is áldozatra, hanem hogy tanúság legyen köztünk és köztetek.’« 29  Elképzelhetetlen, hogy mi szándékosan fellázadjunk Jehova ellen, és elforduljunk ma Jehova követésétől+ azzal, hogy oltárt építünk égő felajánlásra, gabonafelajánlásra és áldozatra Jehovának, a mi Istenünknek oltárán kívül, mely az ő hajléka előtt van!”+ 30  Amikor Fineás+, a pap és a közösség fejedelmei+ és Izrael ezreinek elöljárói, akik vele voltak, meghallották ezeket a szavakat, melyeket Rúben fiai, Gád fiai és Manassé fiai szóltak, jónak tűnt az a szemükben. 31  Fineás, Eleázár pap fia tehát ezt mondta Rúben fiainak, Gád fiainak és Manassé fiainak: „Ma tudtuk meg, hogy köztünk van Jehova,+ mivel nem követtétek el ezt a hűtlenséget Jehova ellen. Most megszabadítottátok hát Izrael fiait Jehova kezéből.”+ 32  Erre Fineás, Eleázár pap fia és a fejedelmek visszatértek+ Rúben fiaitól és Gád fiaitól Gileád földjéről Kánaán földjére, Izrael többi fiához, és hírt vittek nekik.+ 33  És Izrael fiainak szemében jónak tűntek ezek a szavak, és áldották Istent az Izrael fiai,+ és nem beszéltek többet arról, hogy harcba vonuljanak ellenük, hogy elpusztítsák azt a földet, melyen Rúben fiai és Gád fiai laktak. 34  Rúben fiai és Gád fiai pedig nevet adtak az oltárnak, mivel „tanúság az köztünk, hogy Jehova az igaz Isten”.+

Lábjegyzetek