Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ezsdrás 10:1–44

10  Mihelyt Ezsdrás imádkozott+ és vallomást tett+ sírva és leborulva+ az igaz Isten háza+ előtt, hozzá gyülekeztek az Izrael népéből valók, egy igen nagy gyülekezet, férfiak, nők és gyermekek, mert a nép keservesen sírt.  Majd Sekánia, az Elám+ fiai közül való Jéhiel+ fia megszólalt, és ezt mondta Ezsdrásnak: „Mi cselekedtünk hűtlenül Istenünkkel szemben, mert idegen feleségeket fogadtunk be az ország népei közül.+ De íme, mégis van remény+ Izrael számára e dologban.  Most azért kössünk szövetséget+ Istenünkkel, és bocsássuk el+ az összes feleséget és a tőlük születetteket Jehova tanácsa szerint, és azoké szerint, akik remegnek+ Istenünk parancsolatára+, hogy az a törvény szerint betartassék.+  Kelj fel, mert rád vár e dolog, és mi veled vagyunk. Légy erős, és cselekedj!”  Ezsdrás ekkor felkelt, és megeskette+ a papi fejedelmeket, a lévitákat és egész Izraelt, hogy e szó értelmében cselekszenek. Ők pedig megesküdtek.  És Ezsdrás felkelt az igaz Isten háza elől, és Eliásib fiának, Johanánnak az étkezőhelyiségébe+ ment. Odament, de nem evett kenyeret+ és nem ivott vizet, mert gyászolt+ a száműzött nép hűtlensége miatt.  Majd felhívást küldtek szét egész Júda- és Jeruzsálem-szerte minden volt száműzöttnek+, hogy gyűljenek Jeruzsálembe;  és aki nem jön el+ három napon belül a fejedelmek+ és a vének tanácsa szerint, annak minden vagyonát tilalom+ alá vetik, őt magát pedig elkülönítik+ a száműzött nép gyülekezetétől.  Júda és Benjámin minden férfija összegyűlt hát Jeruzsálemben három napon belül, a kilencedik+ hónapban, a hónap huszadik napján, és az egész nép az igaz Isten házának nyitott részében ült, reszketve e dolog miatt és a záporesők+ miatt is. 10  Ezsdrás pap végül felállt, és így szólt hozzájuk: „Ti bizony hűtlenül cselekedtetek azzal, hogy idegen feleségeket+ fogadtatok be, és csak növeltétek Izrael vétkességét.+ 11  Most pedig tegyetek vallomást+ Jehovának, ősatyáitok Istenének, cselekedjetek az ő kedvére,+ és különítsétek el magatokat az ország népeitől s az idegen feleségektől!”+ 12  Erre az egész gyülekezet felelt, és hangosan ezt mondta: „Pontosan a te szavad szerint kell nekünk cselekednünk.+ 13  A nép azonban nagy, és mivel most a záporesők időszaka van, nem állhatunk idekint. És mindez nem egy-két napba telik majd, mert nagymértékben lázadtunk fel e dologban. 14  Hadd képviseljék hát, kérünk, fejedelmeink+ az egész gyülekezetet; és mindazok a mi városainkban, akik idegen feleséget fogadtak be, jöjjenek el a meghatározott időkben minden egyes város véneivel és bíráival, míg el nem fordítjuk magunkról Istenünk izzó haragját e dolog miatt.” 15  (Jonatán, Asáhel fia, és Jahzéja, Tikva fia azonban felkeltek ez ellen+, és a lévita Mesullám meg Sabbetai+ támogatták őket.) 16  A volt száműzöttek+ pedig úgy cselekedtek; Ezsdrás pap és a férfiak, akik atyai háznépük atyáinak fői+ voltak — mindannyian név szerint —, elkülönítették magukat, és leültek a tizedik hónap+ első napján, hogy tudakozódjanak a dolog felől.+ 17  Az első hónap első napjára végeztek mindazoknak a férfiaknak az ügyével, akik idegen+ feleséget fogadtak be. 18  A papok fiai+ között is találtak olyanokat, akik idegen feleséget fogadtak be: Jésuának+, Jocadák+ fiának fiai és az ő testvérei közül Maáséját és Eliézert, Járibot és Gedáliát. 19  De kezüket adták rá, hogy elbocsátják idegen feleségüket, és mivel vétkesek+, egy kost+ adnak a nyájból vétkességükért. 20  Immér+ fiai közül Hanáni és Zebádia; 21  Hárim+ fiai közül Maáséja, Illés, Semája, Jéhiel és Uzziás; 22  Pashúr fiai+ közül Eljoénai, Maáséja, Ismáel, Netánel, Jozabád és Eleása. 23  A léviták közül Jozabád, Simei, Kelája (vagyis Kelita), Petáhia, Júda és Eliézer; 24  az énekesek közül Eliásib; a kapuőrök közül Sallum, Telem és Uri. 25  Izrael népéből, Paros+ fiai közül Ramia, Jizzija, Malkija, Mijámin, Eleázár, Malkija és Benája; 26  Elám+ fiai közül Mattánia, Zakariás, Jéhiel+, Abdi, Jeremót és Illés; 27  Zattu+ fiai közül Eljoénai, Eliásib, Mattánia, Jeremót, Zabád és Aziza; 28  Bebai fiai+ közül Johanán, Hanánia, Zabbai és Atlai; 29  Báni fiai közül Mesullám, Malluk, Adája, Jásub, Seál és Jeremót; 30  Pahat-Moáb+ fiai közül Adna, Kelál, Benája, Maáséja, Mattánia, Bécalel, Binnui és Manassé; 31  Hárim fiai+ közül Eliézer, Issijah, Malkija+, Semája, Simeón, 32  Benjámin, Malluk és Semária; 33  Hásum+ fiai közül Mattenai, Mattattá, Zabád, Elifélet, Jerémai, Manassé és Simei; 34  Báni fiai közül Maádai, Amrám, Uel, 35  Benája, Bedéja, Keluhu, 36  Vania, Meremót, Eliásib, 37  Mattánia, Mattenai és Jaásu; 38  Binnui fiai közül Simei, 39  Selémia, Nátán, Adája, 40  Maknadbai, Sásai, Sárai, 41  Azarel, Selémia, Semária, 42  Sallum, Amária és József; 43  Nébó fiai közül Jeiél, Mattitja, Zabád, Zebina, Jaddai, Jóel és Benája. 44  Ők mind idegen feleséget+ vettek maguknak, de elküldték a feleségeket a fiakkal együtt.

Lábjegyzetek