Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

4Mózes 26:1–65

26  A csapás után+ Jehova ezt mondta Mózesnek és Eleázárnak, Áron pap fiának:  „Számoljátok össze Izrael fiainak egész közösségét húszévestől fölfelé, atyáik háznépe szerint, mindazokat, akik a seregbe vonulnak Izraelben.”+  Mózes és Eleázár+, a pap pedig beszélt velük Moáb kietlen síkságán+, a Jordán mellett, Jerikónál+, ezt mondva:  „Számoljátok meg őket húszévestől fölfelé, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek.”+ Izrael fiai pedig, akik kijöttek Egyiptom földjéről, ezek voltak:  Rúben, Izrael elsőszülöttje;+ Rúben fiai: Hánóktól+ a hanokiták családja, Pallutól+ a palluiták családja,  Hecrontól+ a hecroniták családja, Kármitól+ a kármiták családja.  Ezek voltak a rúbeniták családjai, és akiket számba vettek közülük, negyvenháromezer-hétszázharmincan voltak.+  Pallu fia volt Eliáb.  Eliábnak a fiai: Nemuel, Dátán és Abirám. Ez a Dátán+ és Abirám+ a közösség összehívottjai közé tartozott, akik Mózes és Áron ellen támadtak Kórah közösségében,+ amikor Jehova ellen támadtak. 10  A föld akkor megnyitotta száját, és elnyelte őket.+ Kórah pedig meghalt a közösséggel együtt, amikor a tűz megemésztett kétszázötven embert.+ Ők intő jellé váltak.+ 11  Kórah fiai+ azonban nem haltak meg. 12  Simeon fiai+ a családjaik szerint: Nemueltől+ a nemueliták családja, Jámintól+ a jáminiták családja, Jákintól+ a jákiniták családja, 13  Zerahtól a zerahiták családja, Sáultól+ a sáuliták családja. 14  Ezek voltak a simeoniták családjai: huszonkétezer-kétszáz.+ 15  Gád+ fiai a családjaik szerint: Cefontól a cefoniták családja, Haggitól a haggiták családja, Súnitól a súniták családja, 16  Oznitól az ozniták családja, Éritől az ériták családja, 17  Arodtól az aroditák családja, Arélitól+ az aréliták családja. 18  Ezek voltak Gád fiainak a családjai, akiket számba vettek közülük: negyvenezer-ötszáz.+ 19  Júda+ fia volt Ér+ és Onán+. Ér és Onán azonban meghalt Kánaán földjén.+ 20  Majd Júda fiai ezek voltak a családjaik szerint: Sélától+ a selaniták családja, Pérectől+ a péreciták családja, Zerahtól+ a zerahiták családja. 21  Pérec fiai voltak: Hecrontól+ a hecroniták családja, Hámultól+ a hámuliták családja. 22  Ezek voltak Júda+ családjai, akiket számba vettek közülük: hetvenhatezer-ötszáz.+ 23  Issakár fiai+ a családjaik szerint ezek voltak: Tólától+ a tolaiták családja, Puvától a puviták családja, 24  Jásubtól a jásubiták családja, Simrontól+ a simroniták családja. 25  Ezek voltak Issakár családjai, akiket számba vettek közülük: hatvannégyezer-háromszáz.+ 26  Zebulon+ fiai a családjaik szerint ezek voltak: Szeredtől a szerediták családja, Elontól az eloniták családja, Jahleéltől+ a jahleéliták családja. 27  Ezek voltak Zebulon fiainak a családjai, akiket számba vettek közülük: hatvanezer-ötszáz.+ 28  József+ fiai a családjaik szerint ezek voltak: Manassé és Efraim.+ 29  Manassé+ fiai voltak: Mákirtól+ a mákiriták családja. Mákir nemzette Gileádot+. Gileádtól volt a gileáditák családja. 30  Ezek voltak Gileád fiai: Jezertől+ a jezeriták családja, Hélektől a hélekiták családja, 31  Aszrieltől az aszrieliták családja, Sikemtől a sikemiták családja, 32  Semidától+ a semidaiták családja, Héfertől+ a héferiták családja. 33  Celofádnak, Héfer fiának nem voltak fiai, csak lányai;+ Celofád lányainak a nevei ezek voltak: Mahla, Noa, Hogla, Milka és Tirca.+ 34  Ezek voltak Manassé családjai, és akiket számba vettek közülük, ötvenkétezer-hétszázan voltak.+ 35  Ezek voltak Efraim+ fiai a családjaik szerint: Sutelahtól+ a sutelahiták családja, Bekertől a bekeriták családja, Tahántól+ a tahaniták családja. 36  Ezek voltak Sutelah fiai: Érántól az eraniták családja. 37  Ezek voltak Efraim+ fiainak a családjai, akiket számba vettek közülük: harminckétezer-ötszáz. Ezek voltak József fiai a családjaik szerint.+ 38  Benjámin+ fiai a családjaik szerint ezek voltak: Belától+ a belaiták családja, Asbéltól+ az asbeliták családja, Ahirámtól az ahirámiták családja, 39  Sefufámtól a sufamiták családja, Hufámtól+ a hufamiták családja. 40  Bela fiai Ard és Naámán+ voltak: Ardtól az arditák családja, Naámántól a naámániták családja. 41  Ezek voltak Benjámin fiai+ a családjaik szerint, és akiket számba vettek közülük, negyvenötezer-hatszázan voltak.+ 42  Ezek voltak Dán+ fiai a családjaik szerint: Suhámtól a suhamiták családja. Ezek voltak Dán családjai a családjaik szerint.+ 43  A suhamiták családjai összesen, akiket számba vettek közülük, hatvannégyezer-négyszázan voltak.+ 44  Áser+ fiai a családjaik szerint ezek voltak: Jimnahtól+ a jimnahiták családja, Jisvitől+ a jisviták családja, Beriától a beriaiták családja. 45  Beria fiaitól voltak: Hévertől a héveriták családja, Malkieltől+ a malkieliták családja. 46  Áser lányának a neve pedig Szerah+ volt. 47  Ezek voltak Áser+ fiainak a családjai, akiket számba vettek közülük: ötvenháromezer-négyszáz.+ 48  Naftali+ fiai a családjaik szerint ezek voltak: Jahceéltól+ a jahceéliták családja, Gúnitól+ a guniták családja, 49  Jécertől+ a jéceriták családja, Sillémtől+ a sillemiták családja. 50  Ezek voltak Naftali+ családjai a családjaik szerint, és akiket számba vettek közülük, negyvenötezer-négyszázan voltak.+ 51  Ezek voltak Izrael fiai közül, akiket számba vettek: hatszázegyezer-hétszázharminc.+ 52  Jehova ezután beszélt Mózessel, ezt mondva: 53  „Ezek között legyen kiosztva a föld örökségül, számba véve őket a nevük alapján.+ 54  A nagyszámúnak növeld az örökségét, a kisszámúnak csökkentsd az örökségét.+ Mindegyikük a közülük számbavettek arányában kapja meg az örökségét. 55  De a földet sorsvetéssel+ osszátok fel. Atyáik törzsének nevei szerint kapják meg örökségüket. 56  Sorsvetéssel osszátok ki az örökséget, mind a sok, mind a kevés között.” 57  Ezek voltak, akiket számba vettek a léviták+ közül a családjaik szerint: Gersontól+ a gersoniták családja, Keháttól+ a kehátiták családja, Méráritól+ a méráriták családja. 58  Ezek voltak a léviták családjai: a libniták+ családja, a hebroniták+ családja, a mahliták+ családja, a musiták+ családja és a kórahiták+ családja. Kehát+ nemzette Amrámot+. 59  Amrám feleségének a neve Jokébed volt (ő Lévinek volt a lánya,+ akit Egyiptomban szült Lévinek a felesége). Idővel ő szülte Amrámnak Áront és Mózest, meg Mirjamot, a nővérüket.+ 60  Áronnak született Nádáb, Abihu,+ Eleázár és Itamár.+ 61  Nádáb és Abihu azonban meghalt, amiért törvénytelen tüzet mutatott be Jehova előtt.+ 62  Akiket számba vettek közülük — minden egy hónaposnál idősebb férfinemhez tartozót —, huszonháromezren voltak.+ Őket ugyanis nem számolták Izrael fiai közé,+ mert nem kaptak örökséget Izrael fiai között.+ 63  Ezeket vette számba Mózes és Eleázár pap, amikor számba vették Izrael fiait Moáb kietlen síkságán a Jordán mellett, Jerikónál.+ 64  De ezek között nem volt egy olyan férfi sem, akit Mózes és Áron pap vett számba, amikor számba vették Izrael fiait a Sínai-pusztában.+ 65  Jehova ugyanis ezt mondta felőlük: „A pusztában fognak meghalni.”+ Nem is maradt meg senki sem közülük, csak Káleb, Jefunné fia és Józsué, Nún fia.+

Lábjegyzetek