Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Sámuel 2:1–32

2  És történt ezután, hogy Dávid megkérdezte Jehovát,+ így szólva: „Fölmenjek-e Júda valamelyik városába?” Jehova erre ezt mondta neki: „Menj föl.” Dávid így folytatta: „Hová menjek föl?” Ő erre így szólt: „Hebronba+.”  Így hát Dávid fölment oda, és két felesége is: a jezréeli Ahinoám+ és Abigail+, a kármeli Nábál felesége.  Azokat az embereket+, akik vele voltak, szintén fölvitte Dávid, mindegyiket a maga háznépével. A Hebron területén fekvő városokban telepedtek le.  Akkor odamentek Júda+ férfiai, és felkenték+ ott Dávidot Júda házának királyává.+ És hírül vitték Dávidnak: „A jábes-gileádi emberek temették el Sault.”  Dávid ezért követeket küldött a jábes-gileádi+ emberekhez ezzel az üzenettel: „Áldjon meg titeket Jehova,+ amiért ezt a szerető-kedvességet+ cselekedtétek uratokkal, Saullal, hogy eltemettétek őt.+  Most pedig tanúsítson irántatok Jehova szerető-kedvességet+ és hűséget! Sőt, én is ilyen jót teszek veletek, amiért ezt cselekedtétek.+  Most tehát erősödjön meg a kezetek, és legyetek vitézek,+ mert Saul, az uratok meghalt, és Júda háza engem kent fel, hogy király+ legyek fölöttük.”  Ábner+, Nér fia, Saul hadseregének vezére azonban maga mellé vette Is-Bósetet+, Saul fiát, majd átvitte őt Mahanaimba+,  és Gileádnak+, az asúriaknak, Jezréelnek+, Efraimnak+, Benjáminnak+ és egész Izraelnek királyává tette őt. 10  Is-Bóset, Saul fia negyvenéves korában lett Izrael királya, és két évig uralkodott királyként. Dávidot csak Júda háza+ követte. 11  Hét évet és hat hónapot tettek ki azok a napok, amelyeken Dávid Júda háza felett volt király Hebronban.+ 12  Idővel Ábner, Nér fia és Is-Bósetnek, Saul fiának a szolgái kivonultak Mahanaimból+ Gibeonba+. 13  Joáb+, Céruja+ fia meg Dávid szolgái is kivonultak, és aztán összetalálkoztak azokkal Gibeon tavánál; és ott ültek: ezek a tó egyik oldalán, amazok a tó másik oldalán. 14  Végül Ábner így szólt Joábhoz: „Nosza, keljenek föl a legények, és rendezzenek előttünk viadalt!” Joáb erre ezt mondta: „Keljenek!” 15  Föl is keltek, és átmentek szám szerint tizenketten Benjámin és Is-Bóset+, Saul fia részéről, és tizenketten Dávid szolgái közül. 16  Megragadták egymást a fejüknél fogva, egymás oldalába döfve kardjukat, úgyhogy mindnyájan elestek. Gibeonnak+ ez a helye a Helkát-Haccurim nevet kapta. 17  Azon a napon rendkívül keménnyé vált a harc, míg végül Ábner+ és Izrael férfiai vereséget szenvedtek Dávid szolgáitól. 18  Ott volt Céruja+ három fia is: Joáb+, Abisai+ és Asáhel+. Asáhel fürge lábú volt, mint a gazella+ a mezőn. 19  Mármost Asáhel űzőbe vette Ábnert, és se jobbra, se balra nem akart eltérni Ábner mögül. 20  Ábner végül hátratekintett, és ezt mondta: „Te vagy az, Asáhel?”, mire ő így szólt: „Én.” 21  Akkor Ábner ezt mondta neki: „Térj le jobb kezed felé vagy bal kezed felé, és fogd meg magadnak valamelyik legényt. Vedd el magadnak, amit leszedsz+ róla.” De Asáhel nem akart másmerre térni mögüle. 22  Ábner ezért megint odaszólt Asáhelnek: „Térj másfelé mögülem! Miért terítselek le a földre?+ Hogyan tudnám akkor felemelni arcomat fivéred, Joáb előtt?” 23  De az sehogy sem akart letérni. Ábner akkor hasba+ ütötte a lándzsa tompa végével, úgyhogy a hátán jött ki a lándzsa. Ott esett össze, és helyben meghalt. Akik ott jártak azon a helyen, ahol Asáhel elesett és meghalt, mind megálltak.+ 24  Joáb és Abisai pedig űzőbe vette Ábnert. A nap már lemenőben volt, amikor eljutottak Amma dombjához, amely Giah előtt van, a Gibeon+ pusztájába vivő útnál. 25  Benjámin fiai akkor egybegyűltek Ábner mögé, e g y csoportba verődtek, és kiálltak egy domb tetejére. 26  Ábner odakiáltott Joábnak: „Hát örökké fog emészteni a kard?+ Nem tudod, hogy keserűség lesz a vége?+ Meddig nem szólsz még a népnek, hogy forduljon vissza testvérei üldözéséből?”+ 27  Joáb erre így szólt: „Él az igaz Isten,+ hogy ha nem szóltál volna,+ akkor csak reggelre hagyott volna fel a nép azzal, hogy ki-ki a testvérét üldözze.” 28  Joáb tehát megfújta a kürtöt,+ és az egész nép megállt, nem űzte tovább Izraelt. Nem is bocsátkoztak újra harcba. 29  Ábner meg az emberei pedig egész éjszaka meneteltek az Arabán+ keresztül, átkeltek a Jordánon+, és átvonultak az egész vízmosáson, végül eljutottak Mahanaimba+. 30  Joáb visszafordult Ábner üldözéséből, majd egybegyűjtötte az egész népet. Dávid szolgái közül tizenkilenc ember hiányzott, és Asáhel. 31  Ugyanakkor Dávid szolgái is vágtak le Benjáminhoz és Ábner embereihez tartozókat: háromszázhatvan ember halt meg.+ 32  Asáhelt+ akkor elvitték, eltemették őt apja betlehemi+ sírhelyén.+ Azután Joáb meg az emberei egész éjszaka meneteltek, és Hebronban+ virradt rájuk.

Lábjegyzetek