Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Krónikák 9:1–44

9  Minden izraelitát származási jegyzékbe vettek;+ íme, be vannak írva Izrael királyainak könyvébe. És a júdabeliek száműzetésbe+ vitettek Babilonba a hűtlenségük miatt.  Az első lakosok a városaikban, az ő birtokukon az izraeliták+, a papok+, a léviták+ és a nétineusok+ voltak.  Jeruzsálemben+ Júda+ és Benjámin+ fiai, valamint Efraim és Manassé fiai közül valók laktak:  Utai, aki Ammihud fia, aki Omri fia, aki Imri fia, aki Báni fia, Pérecnek+, Júda+ fiának a fiai közül.  A siloniták+ közül: Asája, az elsőszülött, és fiai.  Zerah+ fiai közül: Jéuel és hatszázkilencven testvérük.  Benjámin fiai közül: Sallu, aki Mesullám fia, aki Hodávia fia, aki Hasszenua fia,  továbbá Ibnéja, aki Jerohám fia, Elah, aki Uzzi fia, aki Mikri fia, és Mesullám, aki Sefátia fia, aki Réuel fia, aki Ibnija fia.  És testvéreik a leszármazásuk szerint kilencszázötvenhatan voltak. Mindezek férfiak voltak, akik az atyai házak fői voltak ősatyáik háza szerint. 10  A papok közül: Jedája, Jehojárib és Jákin,+ 11  Azária+, aki Hilkija fia, aki Mesullám fia, aki Cádók fia, aki Mérajót fia, aki Ahitubnak, az igaz Isten háza vezetőjének a fia, 12  továbbá Adája, aki Jerohám fia, aki Pashúr fia, aki Malkija fia; Maásai, aki Adiel fia, aki Jahzéra fia, aki Mesullám fia, aki Mesillémit+ fia, aki Immér fia; 13  és testvéreik, ősatyáik házának fői, ezerhétszázhatvanan, erős és derék+ emberek az igaz Isten háza szolgálatának munkájában. 14  A léviták közül: Semája, aki Hassub fia, aki Azrikám fia, aki Hasábia+ fia, Mérári fiai közül; 15  Bakbakkar, Héres, Galál és Mattánia+, aki Mika+ fia, aki Zikri+ fia, aki Asáf+ fia; 16  Abdiás, aki Semája+ fia, aki Galál fia, aki Jedutun+ fia, továbbá Berekia, aki Asa fia, aki Elkána fia. Ő a netófaiak+ településein lakott. 17  Kapuőrök+ voltak: Sallum+, Akkub, Talmon, Ahimán és testvérük, Sallum, a fő; 18  ő mind ez ideig a király kapujában+ őrködött, a keleti oldalon. Ezek voltak Lévi fiai táborainak a kapuőrei.+ 19  Sallum, aki Kóré fia, aki Ebiasáf+ fia, aki Kórah+ fia+, és testvérei az atyja házából, a kórahiták+, a szolgálat munkájára felügyeltek mint a sátor ajtónállói+, atyáik pedig Jehova táborára mint a bejárat őrei. 20  Fineás+, Eleázár+ fia volt a vezetőjük azelőtt. Jehova vele volt.+ 21  Zakariás+, Meselémia fia volt a találkozás sátra bejáratának kapuőre. 22  Összesen kétszáztizenketten voltak azok, akiket kiválasztottak, hogy kapuőrök legyenek a küszöböknél. A településeiken+ laktak a származási bejegyzésük+ szerint. Ezeket Dávid+ és Sámuel, a látó+ helyezte bizalmi tisztségükbe.+ 23  Ők és fiaik Jehova házának, tehát a sátor házának kapuira felügyeltek, őrszolgálatot teljesítettek.+ 24  Négy irányban voltak a kapuőrök: keletre+, nyugatra+, északra+ és délre+. 25  És a településeiken levő testvéreiknek fel kellett menniük melléjük időről időre, hét+ napra. 26  Mert a kapuőrök közül négy erős ember volt bizalmi tisztségben. Léviták voltak, és ők felügyeltek az étkezőkre+ és az igaz Isten házának kincseire+. 27  Az igaz Isten háza körül töltötték az éjszakát, mert az őrszolgálat+ volt a feladatuk, és az ő gondjaikra volt bízva a kulcs, igen, hogy reggelről reggelre nyissanak.+ 28  Néhányan közülük a szolgálathoz szükséges eszközökre+ viseltek gondot, mert szám szerint vitték be és szám szerint hozták ki azokat. 29  Némelyiküket arra jelölték ki, hogy ügyeljen az eszközökre, és minden szent eszközre+, továbbá a finomlisztre+, a borra+, az olajra+, a tömjénre+ és a balzsamolajra+. 30  A papok fiai közül valók voltak azok, akik elkészítették a kenőcskeveréket+ balzsamolajból. 31  A léviták közül való Mattitja, a kórahita Sallum+ elsőszülöttje kapta azt a bizalmi tisztséget, hogy felügyeljen a serpenyőben sütött dolgokra.+ 32  A kehátiták fiai közül, a testvéreik közül néhányan a sorba rakott kenyerekért+ feleltek, hogy azok sabbatról sabbatra elkészüljenek.+ 33  És ezek voltak az énekesek+, a léviták atyai házainak fői az étkezőkben+, a szolgálat alól felmentettek,+ ugyanis az volt a felelősségük, hogy éjjel-nappal munkában legyenek.+ 34  Ezek voltak a léviták atyai házainak fői a leszármazásuk szerint, főemberek. Ezek Jeruzsálemben laktak.+ 35  És Gibeonban+ lakott Gibeon atyja, Jeiél. A feleségét pedig Maákának hívták. 36  Elsőszülött fia Abdon volt, aztán Cúr, Kís, Baál, Nér és Nádáb, 37  Gedor, Ahió, Zakariás+ és Miklót. 38  Miklót pedig Simeámot nemzette. Ők ott laktak a testvéreikkel szemben Jeruzsálemben, együtt a testvéreikkel. 39  Nér+ nemzette Kíst+, és Kís nemzette Sault+; Saul nemzette Jonatánt+, Málki-Suát+, Abinádábot+ és Esbaált+. 40  Jonatánnak a fia Mérib-Baál+ volt, és Mérib-Baál nemzette Mikát+. 41  Mika fiai voltak: Piton, Mélek, Táhrea és Aház.+ 42  Aház nemzette Jarát, és Jara nemzette Alémetet, Azmávetet és Zimrit. Zimri nemzette Mócát, 43  és Móca nemzette Bineát; az ő fia Refája+, az ő fia Eleása, az ő fia Ácel. 44  Ácelnek hat fia volt, és így hívták őket: Azrikám, Bókeru, Ismáel, Seárja, Abdiás és Hanán. Ezek voltak Ácel+ fiai.

Lábjegyzetek