Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Zsoltárok 78:1–72

Maszkil. Asáfé+. 78  Figyelj füleddel, ó, népem, törvényemre!+ Hajtsátok fületeket számnak beszédeire!+   Példabeszédre nyitom számat,+ Hajdani talányokat csörgedeztetek,+   Melyeket hallottunk és ismerünk,+ És atyáink mondtak el nekünk;+   Melyeket nem rejtünk el fiaik elől,+ Sőt elbeszéljük azokat a jövendő nemzedéknek is:+ Jehova dicséreteit és erejét,+ Csodálatos tetteit, melyeket véghezvitt.+   Emlékeztetőt állított fel Jákobban,+ Törvényt adott Izraelben,+ Dolgokat, melyeket megparancsolt ősatyáinknak,+ Hogy ismertessék meg fiaikkal,+   S így az eljövendő nemzedék, a születendő fiak, megismerjék azokat,+ Hogy fölkeljenek, és elbeszéljék az ő fiaiknak,+   Hogy Istenbe vessék bizalmukat,+ És ne felejtsék el Isten cselekedeteit,+ hanem tartsák meg parancsolatait.+   És ne legyenek olyanok, mint ősatyáik,+ Makacs és lázadó nemzedék,+ Nemzedék, amely nem készítette föl szívét,+ S amelynek nem volt hű a szelleme Istenhez.+   Efraim fiai, a felfegyverzett íjászok,+ Meghátráltak a harc napján.+ 10  Nem tartották meg Isten szövetségét,+ Nem akartak törvényében járni.+ 11  Kezdtek megfeledkezni cselekedeteiről,+ És csodálatos tetteiről, melyeket láttatott velük.+ 12  Ősatyáik előtt csodálatosan cselekedett+ Egyiptom földjén,+ Coán mezején.+ 13  Kettéválasztotta a tengert, hogy átvonulhassanak,+ Szavára úgy álltak a vizek, mint a gátak.+ 14  Nappal felhővel vezette őket,+ És egész éjjel tűz fényével.+ 15  Sziklákat hasított a pusztában,+ Hogy inniuk adjon bőségesen, akárcsak a mély vizekből.+ 16  Patakokat fakasztott a kőszirtből,+ Folyók módjára vizeket eresztett.+ 17  Ők pedig még inkább vétkeztek ellene,+ Lázongva a Legfelségesebb ellen a víztelen vidéken.+ 18  Próbára tették Istent szívükben+ Ennivalót kérve lelküknek.+ 19  Isten ellen kezdtek beszélni.+ Ezt mondták: „Vajon tud-e Isten a pusztában asztalt teríteni?”+ 20  Íme, ő ráütött a sziklára,+ Hogy víz fakadjon, és patakok törjenek elő.+ „Vajon tud-e kenyeret is adni,+ Vagy készíthet-e táplálékot népének?”+ 21  Ezért Jehova meghallva ezt, felbőszült,+ És tűz lobbant fel Jákob ellen,+ Harag szállt fel Izrael ellen.+ 22  Mert nem hittek Istenben,+ Nem bíztak szabadításában.+ 23  Ő pedig parancsolt a felhős égboltnak odafenn, Megnyitotta az ég ajtóit.+ 24  Mannát hullatott rájuk ennivalóul,+ Égi gabonát adott nekik.+ 25  A hatalmasok+ kenyerét ették az emberek, Élelmet küldött nekik megelégedésig.+ 26  Keleti szelet támasztott az egekben,+ És erejével hajtotta a déli szelet.+ 27  Annyi táplálékot hullatott rájuk, mint a por,+ Sőt szárnyasokat is, mint a tenger homokszemei.+ 28  Hullatta őket tábora közepére,+ Hajlékaihoz+ körös-körül. 29  Ettek, és fölöttébb megelégedtek,+ Elhozta nekik, amit kívántak.+ 30  De nem fordultak el kívánságuktól; Még szájukban volt az étel,+ 31  Amikor Isten haragja felszállt ellenük.+ Öldökölni kezdett erőseik között,+ És leterítette Izrael ifjait. 32  Mindennek ellenére is vétkeztek még,+ És nem hittek csodálatos tetteiben.+ 33  Ezért mint a párának, úgy vetett véget napjaiknak,+ S veszedelemben enyésztek el éveik. 34  Valahányszor ölte őket, tudakozódtak felőle,+ Visszatértek, és keresték Istent.+ 35  Megemlékeztek róla, hogy Isten az ő Kősziklájuk,+ És Isten, a Legfelségesebb a Bosszúállójuk.+ 36  Megpróbálták rászedni őt szájukkal,+ S nyelvükkel hazudni próbáltak neki.+ 37  Szívük nem volt rendíthetetlen iránta,+ És nem voltak hűségesek szövetségéhez.+ 38  De ő irgalmas volt;+ elfedezte a vétket,+ és nem hozott pusztulást.+ Sokszor elfordította haragját,+ És nem ébresztette föl teljes dühét. 39  Mindig megemlékezett róla, hogy nem egyebek testnél,+ Hogy a szellem elszáll, és vissza nem tér.+ 40  Mily sokszor lázongtak ellene a pusztában,+ És bántották meg a sivatagban!+ 41  Újra meg újra próbára tették Istent,+ Fájdalmat okoztak Izrael Szentjének+! 42  Nem emlékeztek meg kezéről,+ A napról, melyen megváltotta őket az ellenségtől,+ 43  Hogyan vitte véghez jeleit Egyiptomban,+ És csodáit Coán mezején,+ 44  És miként változtatta vérré Nílusuk csatornáit,+ Hogy nem ihattak saját patakjaikból.+ 45  Bögölyöket bocsátott rájuk, hogy azok emésszék őket,+ És békákat, hogy azok pusztítsák őket.+ 46  A csótányoknak adta termésüket, Fáradozásuk gyümölcsét a sáskáknak.+ 47  Jégesővel pusztította szőlőjüket,+ Szikomorfáikat jégveréssel.+ 48  Málhás állataikat kiszolgáltatta a jégesőnek,+ Jószágukat az égető láznak. 49  Rájuk bocsátotta lángoló haragját,+ Bősz dühöt, ítélethirdetést és nyomorúságot,+ A csapással sújtó angyalok küldöttségeit.+ 50  Utat készített haragjának+. A haláltól sem óvta meg lelküket, Életüket kiszolgáltatta a járványos betegségnek.+ 51  Végül lesújtott minden elsőszülöttre Egyiptomban,+ Nemzőerejük zsengéjére Hám sátraiban.+ 52  Aztán elindította népét, mint a juhokat,+ És vezette őket, mint egy nyájat a pusztában.+ 53  Biztonságban vezérelte őket, és nem rettegtek;+ Ellenségeiket elborította a tenger.+ 54  Elvitte őket szent területére,+ Erre a hegyvidékre, amelyet jobbja szerzett.+ 55  A nemzeteket idővel kiűzte előlük,+ És örökséget juttatott nekik mérőzsinórral,+ Így letelepítette Izrael törzseit otthonaikban.+ 56  Ők pedig kezdték próbára tenni Istent, a Legfelségesebbet, és fellázadtak ellene,+ S nem tartották meg emlékeztetőit.+ 57  Folyton visszafordultak, és csalárdul cselekedtek, mint ősatyáik;+ Megfordultak, mint a laza íj.+ 58  Bosszantották őt magaslataikkal,+ És féltékenységre ingerelték faragott képmásaikkal.+ 59  Isten meghallotta,+ bősz haragra gerjedt,+ És nagyon megvetette Izraelt.+ 60  Végül elhagyta Silónak hajlékát,+ A sátrat, ahol földi emberek között lakott.+ 61  Fogságra juttatta erejét,+ Az ellenség kezére ékességét.+ 62  Népét folyvást kiszolgáltatta a kardnak,+ És bőszült haragra gerjedt öröksége ellen.+ 63  Ifjait tűz emésztette meg, Szüzeit nem illették dicsérettel.+ 64  Papjai kard által estek el,+ És özvegyeik nem ejtettek könnyeket.+ 65  Akkor Jehova ébredezni kezdett, mintha aludt volna,+ Mint a bor után kijózanodó vitéz.+ 66  Megverte ellenségeit hátulról,+ Időtlen időkig tartó gyalázattal fizetett nekik.+ 67  József sátrát elvetette,+ Efraim törzsét nem választotta,+ 68  Hanem Júda törzsét választotta,+ Sion hegyét, melyet szeretett.+ 69  Majd építeni kezdte szentélyét, akár a magasságokat,+ Mint a földet, melyet időtlen időkre megalapított.+ 70  Kiválasztotta szolgáját, Dávidot,+ És elhozta őt a nyáj aklaitól.+ 71  A szoptatósok+ mögül Hozta el, hogy terelgesse népét, Jákobot,+ És örökségét, Izraelt.+ 72  Ő pedig pásztoruk lett szívének feddhetetlensége szerint,+ És hozzáértő kezekkel vezette őket.+

Lábjegyzetek