Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Zsoltárok 78:1–72

Maszkil. Asáfé+. 78  Figyelj füleddel, ó, népem, törvényemre!+Hajtsátok fületeket számnak beszédeire!+   Példabeszédre nyitom számat,+Hajdani talányokat csörgedeztetek,+   Melyeket hallottunk és ismerünk,+És atyáink mondtak el nekünk;+   Melyeket nem rejtünk el fiaik elől,+Sőt elbeszéljük azokat a jövendő nemzedéknek is:+Jehova dicséreteit és erejét,+Csodálatos tetteit, melyeket véghezvitt.+   Emlékeztetőt állított fel Jákobban,+Törvényt adott Izraelben,+Dolgokat, melyeket megparancsolt ősatyáinknak,+Hogy ismertessék meg fiaikkal,+   S így az eljövendő nemzedék, a születendő fiak, megismerjék azokat,+Hogy fölkeljenek, és elbeszéljék az ő fiaiknak,+   Hogy Istenbe vessék bizalmukat,+És ne felejtsék el Isten cselekedeteit,+ hanem tartsák meg parancsolatait.+   És ne legyenek olyanok, mint ősatyáik,+Makacs és lázadó nemzedék,+Nemzedék, amely nem készítette föl szívét,+S amelynek nem volt hű a szelleme Istenhez.+   Efraim fiai, a felfegyverzett íjászok,+Meghátráltak a harc napján.+ 10  Nem tartották meg Isten szövetségét,+Nem akartak törvényében járni.+ 11  Kezdtek megfeledkezni cselekedeteiről,+És csodálatos tetteiről, melyeket láttatott velük.+ 12  Ősatyáik előtt csodálatosan cselekedett+Egyiptom földjén,+ Coán mezején.+ 13  Kettéválasztotta a tengert, hogy átvonulhassanak,+Szavára úgy álltak a vizek, mint a gátak.+ 14  Nappal felhővel vezette őket,+És egész éjjel tűz fényével.+ 15  Sziklákat hasított a pusztában,+Hogy inniuk adjon bőségesen, akárcsak a mély vizekből.+ 16  Patakokat fakasztott a kőszirtből,+Folyók módjára vizeket eresztett.+ 17  Ők pedig még inkább vétkeztek ellene,+Lázongva a Legfelségesebb ellen a víztelen vidéken.+ 18  Próbára tették Istent szívükben+Ennivalót kérve lelküknek.+ 19  Isten ellen kezdtek beszélni.+Ezt mondták: „Vajon tud-e Isten a pusztában asztalt teríteni?”+ 20  Íme, ő ráütött a sziklára,+Hogy víz fakadjon, és patakok törjenek elő.+„Vajon tud-e kenyeret is adni,+Vagy készíthet-e táplálékot népének?”+ 21  Ezért Jehova meghallva ezt, felbőszült,+És tűz lobbant fel Jákob ellen,+Harag szállt fel Izrael ellen.+ 22  Mert nem hittek Istenben,+Nem bíztak szabadításában.+ 23  Ő pedig parancsolt a felhős égboltnak odafenn,Megnyitotta az ég ajtóit.+ 24  Mannát hullatott rájuk ennivalóul,+Égi gabonát adott nekik.+ 25  A hatalmasok+ kenyerét ették az emberek,Élelmet küldött nekik megelégedésig.+ 26  Keleti szelet támasztott az egekben,+És erejével hajtotta a déli szelet.+ 27  Annyi táplálékot hullatott rájuk, mint a por,+Sőt szárnyasokat is, mint a tenger homokszemei.+ 28  Hullatta őket tábora közepére,+Hajlékaihoz+ körös-körül. 29  Ettek, és fölöttébb megelégedtek,+Elhozta nekik, amit kívántak.+ 30  De nem fordultak el kívánságuktól;Még szájukban volt az étel,+ 31  Amikor Isten haragja felszállt ellenük.+Öldökölni kezdett erőseik között,+És leterítette Izrael ifjait. 32  Mindennek ellenére is vétkeztek még,+És nem hittek csodálatos tetteiben.+ 33  Ezért mint a párának, úgy vetett véget napjaiknak,+S veszedelemben enyésztek el éveik. 34  Valahányszor ölte őket, tudakozódtak felőle,+Visszatértek, és keresték Istent.+ 35  Megemlékeztek róla, hogy Isten az ő Kősziklájuk,+És Isten, a Legfelségesebb a Bosszúállójuk.+ 36  Megpróbálták rászedni őt szájukkal,+S nyelvükkel hazudni próbáltak neki.+ 37  Szívük nem volt rendíthetetlen iránta,+És nem voltak hűségesek szövetségéhez.+ 38  De ő irgalmas volt;+ elfedezte a vétket,+ és nem hozott pusztulást.+Sokszor elfordította haragját,+És nem ébresztette föl teljes dühét. 39  Mindig megemlékezett róla, hogy nem egyebek testnél,+Hogy a szellem elszáll, és vissza nem tér.+ 40  Mily sokszor lázongtak ellene a pusztában,+És bántották meg a sivatagban!+ 41  Újra meg újra próbára tették Istent,+Fájdalmat okoztak Izrael Szentjének+! 42  Nem emlékeztek meg kezéről,+A napról, melyen megváltotta őket az ellenségtől,+ 43  Hogyan vitte véghez jeleit Egyiptomban,+És csodáit Coán mezején,+ 44  És miként változtatta vérré Nílusuk csatornáit,+Hogy nem ihattak saját patakjaikból.+ 45  Bögölyöket bocsátott rájuk, hogy azok emésszék őket,+És békákat, hogy azok pusztítsák őket.+ 46  A csótányoknak adta termésüket,Fáradozásuk gyümölcsét a sáskáknak.+ 47  Jégesővel pusztította szőlőjüket,+Szikomorfáikat jégveréssel.+ 48  Málhás állataikat kiszolgáltatta a jégesőnek,+Jószágukat az égető láznak. 49  Rájuk bocsátotta lángoló haragját,+Bősz dühöt, ítélethirdetést és nyomorúságot,+A csapással sújtó angyalok küldöttségeit.+ 50  Utat készített haragjának+.A haláltól sem óvta meg lelküket,Életüket kiszolgáltatta a járványos betegségnek.+ 51  Végül lesújtott minden elsőszülöttre Egyiptomban,+Nemzőerejük zsengéjére Hám sátraiban.+ 52  Aztán elindította népét, mint a juhokat,+És vezette őket, mint egy nyájat a pusztában.+ 53  Biztonságban vezérelte őket, és nem rettegtek;+Ellenségeiket elborította a tenger.+ 54  Elvitte őket szent területére,+Erre a hegyvidékre, amelyet jobbja szerzett.+ 55  A nemzeteket idővel kiűzte előlük,+És örökséget juttatott nekik mérőzsinórral,+Így letelepítette Izrael törzseit otthonaikban.+ 56  Ők pedig kezdték próbára tenni Istent, a Legfelségesebbet, és fellázadtak ellene,+S nem tartották meg emlékeztetőit.+ 57  Folyton visszafordultak, és csalárdul cselekedtek, mint ősatyáik;+Megfordultak, mint a laza íj.+ 58  Bosszantották őt magaslataikkal,+És féltékenységre ingerelték faragott képmásaikkal.+ 59  Isten meghallotta,+ bősz haragra gerjedt,+És nagyon megvetette Izraelt.+ 60  Végül elhagyta Silónak hajlékát,+A sátrat, ahol földi emberek között lakott.+ 61  Fogságra juttatta erejét,+Az ellenség kezére ékességét.+ 62  Népét folyvást kiszolgáltatta a kardnak,+És bőszült haragra gerjedt öröksége ellen.+ 63  Ifjait tűz emésztette meg,Szüzeit nem illették dicsérettel.+ 64  Papjai kard által estek el,+És özvegyeik nem ejtettek könnyeket.+ 65  Akkor Jehova ébredezni kezdett, mintha aludt volna,+Mint a bor után kijózanodó vitéz.+ 66  Megverte ellenségeit hátulról,+Időtlen időkig tartó gyalázattal fizetett nekik.+ 67  József sátrát elvetette,+Efraim törzsét nem választotta,+ 68  Hanem Júda törzsét választotta,+Sion hegyét, melyet szeretett.+ 69  Majd építeni kezdte szentélyét, akár a magasságokat,+Mint a földet, melyet időtlen időkre megalapított.+ 70  Kiválasztotta szolgáját, Dávidot,+És elhozta őt a nyáj aklaitól.+ 71  A szoptatósok+ mögülHozta el, hogy terelgesse népét, Jákobot,+És örökségét, Izraelt.+ 72  Ő pedig pásztoruk lett szívének feddhetetlensége szerint,+És hozzáértő kezekkel vezette őket.+

Lábjegyzetek