Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Zsoltárok 119:1–176

א [álef] 119  Boldogok, akik feddhetetlenek útjukon,+ Akik Jehova törvényében járnak.+   Boldogok, akik megtartják emlékeztetőit;+ Teljes szívből keresik őt.+   Bizony nem cselekednek igazságtalanságot.+ Az ő útjain járnak.+   Te adtad parancsként utasításaidat,+ Hogy gondosan megtartsuk azokat.+   Ó, bárcsak szilárdak lennének útjaim,+ Hogy megtartsam rendelkezéseidet+!   Akkor nem szégyenülnék meg,+ Figyelve minden parancsolatodra.+   Magasztallak téged szívbéli egyenességben,+ Amikor igazságos bírói döntéseidről tanulok.+   Rendelkezéseidet mindig megtartom.+ Ó, ne hagyj el teljesen!+ ב [bét]   Hogyan tisztíthatja meg ösvényét az ifjú+? Úgy, hogy folyton résen van a te szavad szerint.+  10  Egész szívemmel kerestelek.+ Ne engedj eltévelyednem parancsolataidtól.+  11  Kincsként rejtettem szívembe beszédedet,+ Hogy ne vétkezzem ellened.+  12  Áldott vagy te, ó, Jehova! Taníts meg rendelkezéseidre.+  13  Ajkaimmal hirdetem+ Szád minden bírói döntését.+  14  Ujjongok a te emlékeztetőid útján,+ Mint minden más miatt, ami érték.+  15  Utasításaiddal foglalkozom,+ És figyelek ösvényeidre.+  16  Rendeleteidben gyönyörködöm.+ Nem felejtem el szavadat.+ ג [gímel]  17  Tégy jót a te szolgáddal, hogy élhessek,+ És megtartsam szavadat.+  18  Nyisd fel a szememet, hogy láthassam+ Törvényed csodálatos dolgait.+  19  Csak jövevény vagyok a földön.+ Ne rejtsd el előlem parancsolataidat.+  20  Lelkem őrlődik, úgy vágyakozik+ A te bírói döntéseid után mindenkor.+  21  Megdorgáltad az átkozott elbizakodottakat,+ Akik eltérnek parancsolataidtól.+  22  Gördítsd le rólam a gyalázatot és a megvetést,+ Mert megtartom a te emlékeztetőidet.+  23  A fejedelmek is leültek, ellenem tanakodnak,+ Ám szolgád a te rendelkezéseiddel foglalkozik.+  24  Emlékeztetőidben is gyönyörködöm,+ Azok a tanácsadóim.+ ד [dálet]  25  Lelkem a porhoz tapadt.+ Őrizd meg életemet szavad szerint.+  26  Útjaimat elbeszéltem, hogy válaszolj nekem.+ Taníts meg rendelkezéseidre.+  27  Értesd meg velem utasításaid útját,+ Hogy csodálatos tetteiddel foglalkozzam.+  28  Lelkem álmatlan a bánattól.+ Emelj föl engem szavad szerint.+  29  Távolítsd el tőlem a hamis utat,+ Légy kegyes hozzám, ismertesd meg velem törvényedet.+  30  A hűség útját választottam.+ Bírói döntéseid helyesek a szememben.+  31  Ragaszkodom emlékeztetőidhez+. Ó, Jehova, ne szégyeníts meg!+  32  Parancsolataid útján futok,+ Mert tágassá teszed szívemet.+ ה [hé]  33  Oktass engem, ó, Jehova, rendelkezéseid útjára,+ Hogy megőrizzem azt mindvégig.+  34  Segíts megértésre jutnom, hogy megőrizzem törvényedet,+ És egész szívemmel megtartsam.+  35  Járass engem parancsolataid ösvényén,+ Mert abban van gyönyörűségem.+  36  Hajlítsd a szívemet emlékeztetőidre+, És ne a nyereségre.+  37  Fordítsd el szemeimet, ne nézzenek hiábavalóságot;+ Őrizd meg életemet a te utadon.+  38  Váltsd valóra szolgádnak beszédedet,+ Amely arra indítja, hogy féljen téged.+  39  Távolítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől rettegek,+ Hisz jók a te bírói döntéseid.+  40  Íme, vágyakozom utasításaid+ után. Igazságosságodban őrizd meg életem.+ ו [váv]  41  Jöjjön el hozzám, ó, Jehova, a te szerető-kedvességed,+ A te szabadításod beszéded szerint,+  42  Hogy megfelelhessek szóval annak, aki gyaláz engem,+ Mert a te szavadban bízom.+  43  Ne vedd el számból az igazság szavát teljesen,+ Mert a te bírói döntésedre+ várok.  44  Mindenkor megőrzöm törvényedet,+ Időtlen időkig, igen, mindörökké.+  45  Tágas téren fogok járni,+ Mert utasításaidat kutatom.+  46  Királyok előtt beszélek majd emlékeztetőidről,+ És nem szégyenülök meg.+  47  Gyönyörködni fogok parancsolataidban,+ Amelyeket szeretek.+  48  Fölemelem kezem parancsolataidhoz, amelyeket szeretek,+ És rendelkezéseiddel foglalkozom.+ ז [zajin]  49  Emlékezz meg szolgádhoz intézett szavadról,+ Amely iránt várakozással töltöttél el.+  50  Ez az én vigaszom nyomorúságomban,+ Mert a te beszéded tart életben.+  51  Az elbizakodottak szerfelett gúnyolnak engem,+ De én törvényedtől nem térek el.+  52  Megemlékezem időtlen idők óta létező bírói döntéseidről, ó, Jehova,+ És megvigasztalódom.+  53  Haragos hév vett erőt rajtam a gonoszok miatt,+ Akik elhagyják törvényedet.+  54  Énekekké váltak nekem rendelkezéseid+ Jövevénységem házában.+  55  Éjjel megemlékeztem nevedről, ó, Jehova,+ Hogy megtartsam törvényedet.+  56  Íme, ez lett az enyém, Mert megtartom utasításaidat.+ ח [hét]  57  Jehova az én osztályrészem;+ Megígértem, hogy megtartom szavaidat.+  58  Teljes szívemből igyekeztem megenyhíteni arcodat.+ Légy kegyes hozzám beszéded szerint!+  59  Elgondolkodtam útjaimon,+ Hogy lábamat visszafordítsam emlékeztetőidhez.+  60  Siettem, nem késlekedtem+ Megtartani parancsolataidat.+  61  A gonoszok kötelei körém fonódtak.+ Törvényedet nem feledtem el.+  62  Éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked+ Igazságos bírói döntéseidért.+  63  Társa vagyok mindazoknak, akik félnek téged,+ És megtartják utasításaidat.+  64  Szerető-kedvességed, ó, Jehova, betölti a földet.+ Taníts meg a te rendelkezéseidre.+ ט [tét]  65  Bizony jól bántál szolgáddal,+ Ó, Jehova, szavad szerint.+  66  Taníts engem jóságra+, értelmességre+ és ismeretre+, Mert hitet gyakorolok parancsolataidban.+  67  Mielőtt nyomorúság ért, tévedésből vétkeztem,+ De most megtartom beszédedet.+  68  Jó vagy te, és jót teszel.+ Taníts meg rendelkezéseidre.+  69  Az elbizakodottak hazugságot kennek rám,+ De én teljes szívemből megtartom utasításaidat.+  70  Szívük érzéketlen lett, mint a háj,+ De én törvényedben gyönyörködöm.+  71  Jó nekem, hogy nyomorúság ért,+ Hogy megtanuljam rendelkezéseidet.+  72  Jó nekem a te szádnak törvénye,+ Sokezernyi aranynál és ezüstnél is jobb.+ י [jód]  73  A te kezeid alkottak és szilárdítottak meg engem.+ Segíts megértésre jutnom, hogy megtanuljam parancsolataidat.+  74  A téged félők látnak engem és örvendeznek,+ Mert szavadra várakozom.+  75  Jól tudom, ó, Jehova, hogy bírói döntéseid igazságosság,+ És hogy hűségben sanyargattál engem.+  76  Legyen, kérlek, szerető-kedvességed vigasztalásomra+ Szolgádhoz intézett beszéded szerint!+  77  Jöjjön el hozzám irgalmad, hogy éljek,+ Mert törvényedben gyönyörködöm.+  78  Szégyenüljenek meg az elbizakodottak, mert ok nélkül félrevezettek engem.+ Én a te utasításaiddal foglalkozom.+  79  Forduljanak vissza hozzám, akik félnek téged,+ És akik ismerik emlékeztetőidet.+  80  Legyen szívem feddhetetlen a te rendelkezéseidben,+ Hogy meg ne szégyenüljek.+ כ [káf]  81  Szabadításod után eped a lelkem,+ Mert szavadra várakozom.+  82  Szemeim epedve vágynak beszéded után,+ S közben ezt mondom: „Mikor vigasztalsz meg?”+  83  Mert olyan lettem, mint a bőrtömlő+ a füstben. Rendelkezéseidet nem felejtem el.+  84  Meddig tartanak szolgád napjai?+ Mikor ítélkezel üldözőim felett?+  85  Vermeket ástak nekem az elbizakodottak, hogy megfogjanak,+ Azok, akik nem élnek összhangban törvényeddel.+  86  Minden parancsolatod hűség.+ Ok nélkül üldöznek. Ó, segíts nekem!+  87  Hamar kiirtottak volna a földről,+ De én nem hagytam el utasításaidat.+  88  Szerető-kedvességed szerint őrizd meg életemet,+ Hogy megtarthassam szád emlékeztetőjét.+ ל [lámed]  89  Időtlen időkig, ó, Jehova,+ Fennmarad szavad az egekben.+  90  Hűséged nemzedékről nemzedékre száll.+ Megszilárdítottad a földet, hogy fennmaradjon.+  91  Bírói döntéseid szerint állnak ma is,+ Mert mind a te szolgáid.+  92  Ha nem a te törvényedben gyönyörködtem volna,+ Elvesztem volna nyomorúságomban.+  93  Időtlen időkig sem felejtem el utasításaidat,+ Mert általuk őrizted meg életem.+  94  Tiéd vagyok. Ó, ments meg,+ Mert kutatom a te utasításaidat.+  95  Várnak rám a gonoszok, hogy elpusztítsanak,+ De én emlékeztetőidre figyelek szüntelen.+  96  Minden tökéletességet végesnek láttam,+ De a te parancsolatod fölöttébb kiterjedt. מ [mem]  97  Ó, mennyire szeretem törvényedet!+ Egész nap azzal foglalkozom.+  98  Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod,+ Mert időtlen időkig enyém az.+  99  Nagyobb éleslátást szereztem minden tanítómnál,+ Mert emlékeztetőiddel foglalkozom.+ 100  Értelmesebben cselekszem az idősebbeknél,+ Mert megtartom a te utasításaidat.+ 101  Minden rossz ösvénytől távol tartom lábamat,+ Hogy megőrizzem szavadat.+ 102  Bírói döntéseidtől nem térek el,+ Mert te oktatsz engem.+ 103  Mily lágyak ínyemnek a te beszédeid, Lágyabbak, mint a méz a számnak!+ 104  Utasításaid által értelmesen cselekszem,+ Ezért gyűlölök minden hamis ösvényt.+ נ [nún] 105  Lábamnak lámpása a te szavad,+ Ösvényemnek világossága.+ 106  Esküt tettem, és teljesítem is,+ Hogy megtartom igazságos bírói döntéseidet.+ 107  Felettébb nagy nyomorúság sújtott.+ Ó, Jehova, őrizd meg életem szavad szerint.+ 108  Kérlek, fogadd tetszéssel szám önkéntes felajánlásait, ó, Jehova,+ És taníts meg a te bírói döntéseidre.+ 109  Lelkem a tenyeremen van szüntelen,+ De törvényedet nem feledtem el.+ 110  A gonoszok kelepcét állítottak nekem,+ De utasításaidtól nem tévelyedtem el.+ 111  Magamévá tettem emlékeztetőidet időtlen időkre,+ Mert azok az én szívemnek ujjongó öröme.+ 112  Szívemet arra fordítottam, hogy rendelkezéseidet cselekedjem+ Időtlen időkig, mindvégig.+ ס [számek] 113  A félszívűeket gyűlölöm,+ De törvényedet szeretem.+ 114  Rejtekem és pajzsom vagy te,+ Szavadra várakozom.+ 115  Távozzatok tőlem, ti gonosztevők,+ Hadd tartsam meg Istenem parancsolatait!+ 116  Támogass engem beszéded szerint, hogy éljek,+ S ne engedd, hogy megszégyenüljek reményemben.+ 117  Tarts fenn engem, hogy megmeneküljek,+ És én szüntelenül rendelkezéseidre tekintek.+ 118  Elvetetted mindazokat, akik rendelkezéseidtől eltértek,+ Mert csalárdak, bizony hazugok.+ 119  Eltávolítottad a föld minden gonoszát, mint a habzó salakot.+ Ezért szeretem emlékeztetőidet.+ 120  Borzong a testem, mert retteglek téged,+ Félelemmel tekintek bírói döntéseidre.+ ע [ajin] 121  Jogot és igazságosságot cselekedtem.+ Ó, ne hagyj ott azoknak, akik becsapnak engem!+ 122  Légy kezes a te szolgádért az ő javára.+ Ne csapjanak be engem az elbizakodottak!+ 123  Szemeim epedve vágynak szabadításod+ És igazságos beszéded után.+ 124  Cselekedj szolgáddal szerető-kedvességed szerint,+ És taníts meg a te rendelkezéseidre.+ 125  Szolgád vagyok.+ Segíts megértésre jutnom,+ Hogy megismerjem emlékeztetőidet.+ 126  Ideje, hogy Jehova cselekedjék.+ Megszegték törvényedet.+ 127  Szeretem azért parancsolataidat,+ Jobban az aranynál, igen, a finomított aranynál is.+ 128  Helyesnek tartok hát minden utasítást minden dolog felől;+ Minden hamis ösvényt gyűlölök.+ פ [pé] 129  Csodálatosak a te emlékeztetőid,+ Ezért tartja meg a lelkem azokat.+ 130  Szavaid feltárulása világosságot ad,+ Megértéshez segítve a tapasztalatlanokat.+ 131  Számat nagyra nyitottam, úgy lihegek,+ Mert vágyakozom parancsolataid után.+ 132  Fordulj felém, és légy kegyes hozzám,+ Mint ahogy a nevedet szeretőkkel bánsz bírói döntésed szerint.+ 133  Szilárdítsd meg lépteimet beszédedben,+ És semmiféle álnokság ne hatalmaskodjon rajtam.+ 134  Válts meg engem a csaló embertől,+ És én megtartom utasításaidat.+ 135  Ragyogtasd rá arcodat a te szolgádra,+ És taníts meg rendelkezéseidre.+ 136  Vízpatakok folynak alá szememből,+ Mert nem tartották meg törvényedet.+ צ [cádé] 137  Te igazságos vagy, ó, Jehova,+ És egyenesek a bírói döntéseid.+ 138  Emlékeztetőidet+ igazságosságban parancsoltad meg, És fölöttébb nagy hűségben.+ 139  Lángolásom elemészt engem,+ Mert ellenségeim elfeledték szavaidat.+ 140  Beszéded színtiszta,+ És szereti azt a te szolgád.+ 141  Jelentéktelen vagyok, és megvetendő,+ De utasításaidról nem feledkezem meg.+ 142  Igazságosságod időtlen időkig igazságosság,+ És törvényed igazság.+ 143  Nyomorúság és baj ért engem,+ De én parancsolataidban gyönyörködtem.+ 144  Emlékeztetőid igazságossága időtlen időkig megáll.+ Segíts megértésre jutnom, hogy éljek.+ ק [kóf] 145  Egész szívemből kiáltok.+ Válaszolj nekem, ó, Jehova!+ Rendelkezéseidet megtartom.+ 146  Hívlak téged. Ó, ments meg!+ Megtartom emlékeztetőidet.+ 147  Korán fenn vagyok, midőn pirkad,+ hogy segítségért kiáltsak.+ Szavaidra várakozom.+ 148  Szemeim megelőzik az éjjeli őrszolgálatokat,+ Csak hogy beszédeddel foglalkozzam.+ 149  Ó, halld meg hangomat szerető-kedvességed szerint!+ Ó, Jehova, őrizd meg életemet bírói döntésed szerint.+ 150  Közel jöttek a gátlástalanságot+ hajhászók, Messze eltávolodtak törvényedtől.+ 151  Te közel vagy, ó, Jehova,+ És minden parancsolatod igazság.+ 152  Régóta van ismeretem emlékeztetőidről,+ Mert időtlen időkre megalapoztad azokat.+ ר [rés] 153  Ó, lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg,+ Hisz nem feledtem el törvényedet.+ 154  Ó, járj el peres ügyemben, és gyógyíts meg!+ Őrizd meg életemet beszéded szerint!+ 155  Távol van a gonoszoktól a megmentés,+ Mert nem kutatják rendelkezéseidet.+ 156  Nagy a te irgalmad, ó, Jehova!+ Bírói döntéseid szerint, ó, őrizd meg életemet!+ 157  Sokan vannak üldözőim és ellenségeim,+ De én nem térek el emlékeztetőidtől.+ 158  Láttam a csalárdul cselekvőket,+ És undort érzek, mert nem tartják meg beszédedet.+ 159  Ó, lásd, mennyire szeretem utasításaidat!+ Ó, Jehova, szerető-kedvességed szerint őrizd meg életemet!+ 160  Szavadnak lényege igazság,+ És időtlen időkre szól minden igazságos bírói döntésed.+ ש [szín] vagy [sín] 161  Fejedelmek üldöztek engem ok nélkül,+ De a szívem rettegte szavaidat.+ 162  Ujjongok beszéded miatt,+ Mint aki nagy zsákmányt talál.+ 163  A hazugságot gyűlölöm,+ és utálva utálom.+ Törvényedet szeretem.+ 164  Napjában hétszer dicsérlek+ Igazságos bírói döntéseidért.+ 165  Bőséges békéjük van azoknak, akik szeretik törvényedet,+ És számukra nincsen botláskő.+ 166  Reménnyel várom szabadításodat, ó, Jehova,+ És megcselekszem parancsolataidat.+ 167  Lelkem megtartja emlékeztetőidet,+ És fölöttébb szeretem őket.+ 168  Megtartom utasításaidat és emlékeztetőidet,+ Mert minden utam előtted van.+ ת [táv] 169  Szálljon színed elé esdeklő kiáltásom, ó, Jehova!+ Szavad szerint, ó, segíts megértésre jutnom!+ 170  Jusson eléd kegyedért való könyörgésem!+ Beszéded szerint, ó, szabadíts meg engem!+ 171  Ajkaimról dicséret fakadjon,+ Mert megtanítasz rendelkezéseidre.+ 172  Zengje a nyelvem beszédedet,+ Mert minden parancsolatod igazságosság.+ 173  Legyen a kezed segítségemre,+ Mert utasításaidat választottam.+ 174  Vágyakozom szabadításod után, ó, Jehova,+ És törvényedben gyönyörködöm.+ 175  Hadd éljen lelkem, és dicsérjen téged,+ Segítsenek engem bírói döntéseid!+ 176  Bolyongok, mint valami elveszett juh.+ Ó, keresd meg szolgádat+, Hisz nem feledtem el parancsolataidat!+

Lábjegyzetek