Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Máté 8:1–34

8  Miután lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt.  És íme, odament egy leprás+, és hódolni kezdett neki, ezt mondva: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani.”  Így hát kinyújtva a kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom. Tisztulj meg!”+ És azonnal letisztult a leprája.+  Jézus ekkor ezt mondta neki: „Vigyázz, senkinek ne mondd el,+ hanem menj, mutasd meg magad a papnak,+ és ajánld fel az ajándékot,+ amelyet Mózes kijelölt, tanúságul nekik.”  Amikor bement Kapernaumba+, egy katonatiszt odament hozzá, és kérlelte őt,  így szólva: „Uram, a szolgám bénultan fekszik a házban, és borzasztó kínjai vannak.”  Ő így szólt hozzá: „Meggyógyítom, mikor odaérek.”  A katonatiszt így felelt: „Uram, nem vagyok én méltó arra, hogy házam fedele alá betérj, hanem csak mondd, és meggyógyul a szolgám.  Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és alattam is vannak katonák, és az egyiknek azt mondom: »Menj el!«,+ és elmegy, a másiknak meg: »Gyere ide!«, és odajön, a rabszolgámnak meg: »Tedd ezt!«, és megteszi.” 10  Amikor Jézus ezt hallotta, elámult, és így szólt az őt követőkhöz: „Az igazságot mondom nektek: senkinél sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben.+ 11  Mondom pedig nektek, hogy sokan jönnek majd keleti vidékekről és nyugati+ vidékekről, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal az egek királyságában;+ 12  a királyság fiai+ ellenben ki fognak vettetni a külső sötétségre. Ott lesz nekik sírás és fogcsikorgatás.”+ 13  Jézus ekkor így szólt a katonatiszthez: „Menj. Legyen neked a hited szerint.”+ És a szolga még abban az órában meggyógyult. 14  És amikor Jézus bement Péter házába, látta, hogy annak anyósa+ lázas betegen fekszik.+ 15  Megérintette hát a kezét,+ és elhagyta az asszonyt a láz, az pedig felkelt, és szolgálni kezdett neki.+ 16  Miután beesteledett, sok, démontól megszállt embert vittek hozzá; ő pedig kiűzte a szellemeket szóval, és meggyógyította mindazokat, akik valamiben szenvedtek, 17  hogy beteljesedjen, ami megmondatott Ézsaiás próféta által, aki így szólt: „Ő vette el betegségeinket és hordozta bajainkat.”+ 18  Amikor Jézus látta, hogy sokaság van körülötte, megparancsolta, hogy induljanak el a túlsó partra.+ 19  És odament egy bizonyos írástudó, és így szólt hozzá: „Tanító, követlek téged, bárhová készülsz is.”+ 20  Jézus azonban ezt mondta neki: „A rókáknak van barlangjuk, és az ég madarainak pihenőhelyük, de az Emberfiának nincs hová lehajtania a fejét.”+ 21  A tanítványok közül egy másik aztán így szólt hozzá: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat.” 22  Jézus ezt mondta neki: „Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el halottaikat.”+ 23  És amikor beszállt egy csónakba,+ a tanítványai követték őt. 24  És íme, nagy háborgás támadt a tengeren, úgyhogy a csónakot elborították a hullámok; ő azonban aludt.+ 25  Odamentek hát, és felébresztették,+ ezt mondva: „Uram, ments meg minket, mindjárt elveszünk!” 26  De ő így szólt hozzájuk: „Miért vagytok bátortalanok, ti kicsinyhitűek?”+ Akkor fölkelt, megdorgálta a szeleket és a tengert, és nagy csendesség lett.+ 27  Az emberek pedig elámultak, és ezt mondták: „Miféle ember ez,+ hogy még a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki?” 28  Amikor eljutott a túlsó partra, a gadarénusok+ vidékére, két, démontól megszállt ember+ jött vele szembe, akik az emléksírok közül jöttek elő; rendkívül vadak voltak, úgyhogy senkinek sem volt bátorsága elhaladni azon az úton. 29  És íme, ezt ordították: „Mi közünk hozzád, Isten Fia?+ Azért jöttél ide, hogy a meghatározott idő+ előtt kínozz+ minket?” 30  Távol tőlük pedig egy nagy disznócsorda legelészett. 31  Így hát a démonok kérlelni kezdték őt, ezt mondva: „Ha kiűzöl minket, küldj a disznócsordába+.” 32  Ezt mondta hát nekik: „Menjetek!” Azok kimentek, és belementek a disznókba, és íme, az egész csorda a szakadék felé rohant, és ott a tengerbe zuhant, és a vízbe veszett.+ 33  A pásztorok pedig elmenekültek, és bemenve a városba, mindenről beszámoltak, ideértve a démontól megszállt emberek esetét is. 34  És íme, az egész város kiment Jézus elé, és látva őt, nyomatékosan kérték, hogy távozzon a területükről.+

Lábjegyzetek