Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Máté 22:1–46

22  Ismét megszólalt Jézus, és szemléltetésekben beszélt velük, ezt mondva:+  „Az egek királysága egy emberhez, egy királyhoz hasonlítható, aki menyegzőt rendezett+ a fiának.  És elküldte rabszolgáit, hogy hívják el a meghívottakat a menyegzőre,+ de azok nem akartak jönni.+  Elküldött még más rabszolgákat is,+ így szólva: »Mondjátok meg a meghívottaknak: ‚Íme! Ebédemet elkészítettem,+ bikáim és hizlalt állataim le vannak vágva, és készen van minden. Gyertek a menyegzőre!’«+  De azok nem törődve vele, elmentek: egyik a maga szántóföldjére, a másik az üzleti ügyei után;+  a többiek pedig megragadták a rabszolgáit, arcátlanul bántak velük, és megölték őket.+  A király pedig haragra gerjedt, és elküldte seregeit, elpusztította azokat a gyilkosokat, és felégette városukat.+  Akkor így szólt rabszolgáihoz: »A menyegző készen van ugyan, de a meghívottak nem voltak méltók.+  Menjetek hát a városból kivezető utakra, és akit csak találtok, hívjátok meg a menyegzőre.«+ 10  Így aztán kimentek azok a rabszolgák az utakra, és egybegyűjtöttek mindenkit, akit találtak, gonoszakat és jókat egyaránt;+ és megtelt a menyegzői terem azokkal, akik asztalhoz telepedtek+. 11  Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve.+ 12  Ezt mondta hát neki: »Barátom, hogyan jöttél be ide menyegzői ruha nélkül?«+ Az elnémult. 13  Akkor a király így szólt a szolgáihoz: »Kötözzétek meg kezét, lábát, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott lesz neki sírás és fogcsikorgatás.«+ 14  Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.”+ 15  Akkor a farizeusok elmentek, és tanácskoztak, hogy kelepcébe ejtsék őt beszédében.+ 16  Elküldték hát hozzá tanítványaikat a Heródes-pártiakkal+ együtt, és ezek ezt mondták: „Tanító, tudjuk, hogy igazmondó vagy, és igazságban tanítod az Isten útját, és senkivel sem törődsz, mert nem nézed az emberek külső megjelenését.+ 17  Mondd meg azért nekünk: Mit gondolsz? Szabad-e fejadót fizetni a császárnak, vagy nem?”+ 18  Jézus azonban, ismerve gonoszságukat, ezt mondta: „Miért tesztek próbára, képmutatók?+ 19  Mutassátok meg nekem a fejadópénzérmét.” Odavittek neki egy dénárt. 20  És megkérdezte tőlük: „Kinek a képmása és felirata ez?”+ 21  Ezt mondták: „A császáré.” Akkor így szólt hozzájuk: „Fizessétek hát vissza a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené.”+ 22  Nos, amikor ezt hallották, elálmélkodtak, és otthagyva őt, elmentek.+ 23  Azon a napon odamentek hozzá a szadduceusok, akik azt mondják, hogy nincsen feltámadás, és megkérdezték őt:+ 24  „Tanító, Mózes ezt mondta: »Ha valaki gyermektelenül hal meg, a testvérének nőül kell vennie annak feleségét, és utódot kell támasztania a testvérének.«+ 25  Volt pedig nálunk hét testvér; az első megnősült, és elhunyt, és nem lévén utódja, a feleségét a testvérére hagyta.+ 26  Ugyanígy volt ez a másodikkal és a harmadikkal is, végül mind a héttel.+ 27  Mindnyájuk közül utolsóként meghalt az asszony. 28  A feltámadáskor tehát a hét közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mindegyiké volt.”+ 29  Jézus így felelt nekik: „Tévedtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát;+ 30  mert a feltámadáskor a férfiak nem nősülnek, és a nők sem adatnak férjhez,+ hanem olyanok, mint az angyalok az égben. 31  Ami a halottak feltámadását illeti, nem olvastátok-e, mit mondott nektek az Isten, így szólva:+ 32  »Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene.«+ Ő nem a halottak Istene, hanem az élőké.”+ 33  Amikor a sokaság ezt hallotta, ámult a tanításán.+ 34  Miután a farizeusok hallották, hogy elhallgattatta a szadduceusokat, összegyűltek e g y csoportba. 35  Egyikük pedig, egy törvénytudó+, megkérdezte, próbára téve őt: 36  „Tanító, melyik a legnagyobb parancsolat a Törvényben?”+ 37  Ő ezt mondta neki: „»Szeresd Jehovát, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész elméddel.«+ 38  Ez a legnagyobb és első parancsolat. 39  A második ehhez hasonló: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.«+ 40  Ezen a két parancsolaton alapul az egész Törvény és a Próféták.”+ 41  Miután pedig a farizeusok egybegyűltek, Jézus megkérdezte tőlük:+ 42  „Mit gondoltok a Krisztusról? Kinek a fia?” Ezt mondták neki: „Dávidé.”+ 43  Így szólt hozzájuk: „Akkor hogyhogy Dávid ihletés+ által ’Urának’ hívja őt, ezt mondva: 44  »Így szólt Jehova az én Uramhoz: ‚Ülj az én jobbomon, mígnem ellenségeidet lábad alá vetem.’«+ 45  Ha tehát Dávid az ’Urának’ hívja őt, hogy lehet a fia?”+ 46  És senki nem volt képes egy szót sem felelni neki, és attól a naptól fogva kérdezgetni sem merte tovább senki.+

Lábjegyzetek