Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Márk 14:1–72

14  Két nap múlva+ volt pedig a pászka+ és a kovásztalan kenyerek ünnepe+. A papi elöljárók és az írástudók keresték a módját, hogy agyafúrt cselvetéssel megfogják, és megöljék őt;+  mert egyre csak ezt mondták: „Ne az ünnepen. Még felfordulás lesz a nép körében.”+  Amikor Betániában volt a leprás Simon házában,+ és ott feküdt étkezéshez telepedve, odament egy asszony, akinél egy alabástrompalackban illatos olaj volt, igazi nárdusolaj, nagyon drága. Feltörte az alabástrompalackot, és Jézus fejére kezdte önteni az olajat.+  Erre némelyek felháborodásuknak adtak hangot maguk között: „Miért kellett az illatos olajat így pazarolni?+  Hiszen ezt az olajat el lehetett volna adni több mint háromszáz dénárért, és azt oda lehetett volna adni a szegényeknek!” És nagyon mérgesek voltak az asszonyra.+  De Jézus ezt mondta: „Hagyjátok békén! Miért próbáljátok háborgatni őt? Hiszen jót tett velem.+  Mert a szegények mindig veletek vannak,+ és amikor csak akartok, mindig tehettek velük jót, de én nem vagyok mindig veletek.+  Ő megtette, amit tudott: előre hozzálátott, hogy illatos olajat öntsön a testemre a temetésre.+  Bizony mondom nektek, bárhol prédikálják is a jó hírt az egész világon,+ amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére.”+ 10  Iskariót Júdás pedig, a tizenkettő egyike, elment a papi elöljárókhoz, hogy elárulja őt nekik.+ 11  Amikor azok ezt hallották, örvendeztek, és megígérték, hogy ezüstpénzt adnak neki.+ Így aztán keresni kezdte a módját, hogy adandó alkalommal elárulja őt.+ 12  A kovásztalan kenyerek+ első napján pedig, amikor fel szokták áldozni a pászkaáldozatot, a tanítványai+ ezt mondták neki: „Mit akarsz, hova menjünk, és hol tegyünk előkészületeket arra, hogy megedd a pászkát?”+ 13  Erre ő elküldött kettőt a tanítványai közül, és ezt mondta nekik: „Menjetek be a városba, és szembejön majd veletek egy ember, aki vizet visz egy agyagedényben.+ Kövessétek őt, 14  és ahova bemegy, mondjátok a házigazdának: »A Tanító ezt kérdezi: ,Hol van az a vendégszoba számomra, ahol megehetem tanítványaimmal a pászkát?’«+ 15  És mutat nektek egy tágas felső szobát, berendezve, készen; ott tegyetek előkészületeket számunkra.”+ 16  A tanítványok tehát elindultak, bementek a városba, és úgy találták, ahogy megmondta nekik; és előkészületeket tettek a pászkára.+ 17  Miután leszállt az este, odament a tizenkettővel.+ 18  Amint az asztalnál feküdtek és ettek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egyikőtök, aki velem eszik+, elárul engem.”+ 19  Bánkódni kezdtek, és egyik a másik után kezdte kérdezni tőle: „Csak nem én?”+ 20  Ő így szólt hozzájuk: „E g y a tizenkettő közül, aki velem márt a közös tálba.+ 21  Igaz, az Emberfia elmegy, mint ahogy meg van írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik.”+ 22  Amint folytatták az evést, vett egy kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta nekik, és ezt mondta: „Vegyétek, ez jelenti a testemet.”+ 23  És vett egy poharat, hálát adott, odaadta nekik, és mindnyájan ittak belőle.+ 24  És ezt mondta nekik: „Ez jelenti a véremet+, »a szövetség+ vérét«, amely kiontatik+ sokakért.+ 25  Bizony mondom nektek, hogy semmiképpen nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, amelyen az újat iszom majd az Isten királyságában.”+ 26  Végül, miután dicséreteket énekeltek,+ kimentek az Olajfák hegyére.+ 27  Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Mindnyájan meg fogtok botlani, mert meg van írva: »Megverem a pásztort,+ és szétszélednek a juhok.«+ 28  Ám feltámadásom után előttetek megyek Galileába.”+ 29  De Péter ezt mondta neki: „Még ha a többiek mind megbotlanak is, én akkor sem.”+ 30  Jézus erre így szólt hozzá: „Bizony mondom neked, hogy ma, igen, még ezen az éjjelen, mielőtt a kakas kétszer szól, éppen te tagadsz meg engem háromszor.”+ 31  De ő erősítgetni kezdte: „Ha meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg téged.” A többiek is mind ugyanígy kezdtek beszélni.+ 32  Egy Gecsemáné nevű helyre értek, és így szólt a tanítványaihoz: „Üljetek le itt, míg én imádkozom.”+ 33  Magával vitte Pétert, Jakabot meg Jánost,+ és megrendült, és kínzó nyugtalanság fogta el.+ 34  Így szólt hozzájuk: „Mélységesen bánatos a lelkem,+ igen, mindhalálig. Maradjatok itt, és kitartóan virrasszatok!”+ 35  És egy kissé előbbre ment, a földre borult, és imádkozni kezdett, hogy ha lehetséges, múljon el tőle ez az óra.+ 36  Azután ezt mondta: „Abba, Atyám,+ minden lehetséges neked; távolítsd el tőlem ezt a poharat! De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te akarsz.”+ 37  Azután odament, és alva találta őket, és így szólt Péterhez: „Simon, alszol? Hát egyetlen órát sem volt erőd kitartóan virrasztani?+ 38  Kitartóan virrasszatok és imádkozzatok,+ hogy kísértésbe ne essetek. A szellem persze buzgó, de a test gyenge.”+ 39  És ismét elment, és imádkozott, ugyanazzal a beszéddel szólva.+ 40  Aztán ismét odament, és alva találta őket, mert elnehezült a szemük,+ így aztán nem tudták, mit válaszoljanak neki. 41  Majd odament harmadszor, és ezt mondta nekik: „Olyan időben, mint ez, ti alszotok és pihentek?! Elég! Eljött az óra!+ Íme, az Emberfiát bűnösök kezébe adják!+ 42  Keljetek fel, menjünk!+ Íme, közel van már, aki elárul engem.”+ 43  És azonnal, még mialatt beszélt, megérkezett Júdás, a tizenkettő egyike, és vele együtt egy sokaság kardokkal meg dorongokkal, a papi elöljáróktól, az írástudóktól és a vénektől.+ 44  Aki pedig elárulta őt, egy megegyezés szerinti jelt adott nekik, ezt mondva: „Akit megcsókolok, az ő; vegyétek őrizetbe, és vezessétek el biztos kísérettel.”+ 45  És egyenesen odament, hozzálépett, és így szólt: „Rabbi!”, és nagyon gyöngéden megcsókolta+. 46  Erre rávetették kezüket, és őrizetbe vették.+ 47  Egyvalaki az ott állók közül azonban kihúzta a kardját, lesújtott a főpap rabszolgájára, és levágta a fülét.+ 48  Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik: „Kardokkal meg dorongokkal jöttetek ki, mint valami rabló ellen, hogy letartóztassatok?+ 49  Nap nap után veletek voltam a templomban, és tanítottam,+ mégsem vettetek őrizetbe. Mindazonáltal azért van ez, hogy beteljesedjenek az Írások.”+ 50  És mindnyájan otthagyták+ őt, és elmenekültek+. 51  Egy bizonyos ifjú azonban, aki finom lenvászon ruhát viselt mezítelen testén, követni kezdte őt közelről; és megpróbálták megfogni,+ 52  de ő hátrahagyta lenvászon ruháját, és mezítelenül elmenekült. 53  Akkor elvezették Jézust a főpaphoz, és egybegyűltek mindnyájan a papi elöljárók, a vének és az írástudók.+ 54  Péter pedig jókora távolságból követte őt, be egészen a főpap udvaráig,+ és ott ült a ház szolgáival együtt, és a lobogó tűznél melegedett. 55  Közben a papi elöljárók és az egész szanhedrin bizonyságot keresett Jézus ellen, hogy halálra juttassák,+ de semmit sem találtak.+ 56  Sokan ugyan hamisan tanúskodtak ellene,+ de a bizonyságtételeik nem egyeztek.+ 57  Ekkor előálltak némelyek, és hamisan tanúskodtak ellene, ezt mondva: 58  „Hallottuk, amikor ezt mondta: »Le fogom rombolni ezt a kézzel készített templomot, és három nap alatt másikat építek, ami nem kézzel készített lesz.«”+ 59  De ebben sem egyezett a bizonyságtételük. 60  Végül felkelt közöttük a főpap, és így kérdezgette Jézust: „Semmit nem felelsz? Miről tesznek ezek bizonyságot ellened?”+ 61  De ő hallgatott, és semmit nem felelt.+ A főpap ismét elkezdte kérdezgetni, és ezt mondta neki: „Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia?”+ 62  Jézus ekkor így szólt: „Én vagyok; és látni fogjátok az Emberfiát+, amint ott ül a hatalom jobbján+, és eljön az ég felhőivel.”+ 63  A főpap erre megszaggatta alsóruháit,+ és ezt mondta: „Mi szükségünk van még tanúkra?+ 64  Hallottátok a káromlást+. Mi a véleményetek?” Azok mindnyájan halálra méltónak ítélték őt. 65  És némelyek elkezdték őt köpdösni+, az egész arcát befedték, öklükkel ütötték, és ezt mondták neki: „Prófétálj!” És a törvényszéki szolgák, arcul csapva őt, elvitték.+ 66  Mialatt pedig Péter lent volt az udvarban, odament a főpap egyik szolgálólánya,+ 67  és amikor meglátta Pétert melegedni, egyenesen ránézett, és így szólt: „Te is a Názáretivel voltál, ezzel a Jézussal.”+ 68  De ő tagadta, és ezt mondta: „Nem ismerem őt, és nem is értem, mit beszélsz”,+ és kiment a bejárati csarnokhoz. 69  Amikor a szolgálólány meglátta, ismét így szólt az ott állókhoz: „Ez közülük való.”+ 70  Ő ismét tagadta. Az ott állók pedig kis idő múltán megint mondogatni kezdték Péternek: „Bizony közülük való vagy, hiszen galileai vagy.”+ 71  De ő elkezdett átkozódni meg esküdözni+: „Nem ismerem ezt az embert, akiről beszéltek.”+ 72  És a kakas azonnal megszólalt, másodszor;+ és Péter visszaemlékezett a beszédre, amellyel Jézus szólt hozzá: „Mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem.”+ És összetört, és sírva fakadt.+

Lábjegyzetek