Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Márk 12:1–44

12  Ezután szemléltetésekkel kezdett szólni hozzájuk: „Egy ember szőlőt ültetett,+ körbevette kerítéssel, borsajtókádnak való helyet vájt, tornyot emelt,+ kiadta szőlőműveseknek,+ és külföldre utazott.+  A megfelelő időszakban pedig elküldött egy rabszolgát a szőlőművesekhez, hogy kapjon a szőlőművesektől a szőlő gyümölcséből.+  De azok megfogták azt, elverték, és üres kézzel küldték el.+  Egy másik rabszolgát is elküldött hozzájuk, azt meg fejbe verték és meggyalázták.+  Elküldött ismét egy másikat, azt pedig megölték. Azután még sokakat elküldött, és ezek közül némelyeket megvertek, némelyeket pedig megöltek.  Egyvalakije volt még, a szeretett fia+. Utoljára őt küldte el hozzájuk, ezt mondva: »A fiamat meg fogják becsülni.«+  De azok a szőlőművesek ezt mondták maguk között: »Ez az örökös.+ Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség!«+  Megfogták hát, megölték,+ és kidobták a szőlőn kívülre.+  Mit tesz majd a szőlő tulajdonosa? Eljön, és elpusztítja a szőlőműveseket, a szőlőt+ pedig másoknak adja.+ 10  Hát soha nem olvastátok ezt az írást: »A kő, amelyet az építők elvetettek, az lett a fő szegletkő.+ 11  Jehovától lett ez, és bámulatos a szemünkben.«”+ 12  Erre keresni kezdték a módját, hogy megfogják, de féltek a sokaságtól. Rájöttek ugyanis, hogy őrájuk gondolva mondta a szemléltetést.+ Így aztán otthagyták és elmentek. 13  Ezt követőleg elküldtek hozzá némelyeket a farizeusok és a Heródes-pártiak+ közül, hogy megfogják őt beszédében.+ 14  Ezek megérkezve ezt mondták neki: „Tanító, tudjuk, hogy igazmondó vagy, és senkivel sem törődsz, mert nem nézed az emberek külső megjelenését, hanem az igazságnak megfelelően tanítod az Isten útját.+ Szabad-e fejadót fizetni a császárnak, vagy sem? 15  Fizessünk, vagy ne fizessünk?”+ Átlátva képmutatásukon, ezt mondta nekik: „Miért tesztek próbára?+ Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem!” 16  Hoztak egyet, és megkérdezte tőlük: „Kinek a képmása és felirata ez?” Így válaszoltak neki: „A császáré.”+ 17  Jézus ekkor ezt mondta: „Fizessétek vissza a császárnak, ami a császáré,+ az Istennek pedig, ami az Istené.”+ És elálmélkodtak rajta.+ 18  Ezután szadduceusok mentek oda hozzá, akik azt mondják, hogy nincsen feltámadás, és a következő kérdést tették fel neki:+ 19  „Tanító, Mózes azt írta nekünk, hogy ha valakinek meghal a testvére, és hátrahagyja a feleségét, de nem hagy gyermeket, akkor a testvére+ vegye el annak feleségét, és támasszon tőle utódot a testvérének.+ 20  Volt hét testvér; az első megházasodott, de amikor meghalt, nem hagyott utódot.+ 21  A második elvette az asszonyt, de úgy halt meg, hogy nem hagyott utódot; a harmadik ugyanígy. 22  És a hét közül egy sem hagyott utódot. Mindnyájuk közül utolsóként meghalt az asszony is.+ 23  A feltámadáskor melyiküknek lesz a felesége? Hiszen mind a hétnek felesége volt.”+ 24  Jézus így szólt hozzájuk: „Nem azért tévedtek-e, mert nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát?+ 25  Mert amikor feltámadnak a halottak közül, a férfiak nem nősülnek, és a nők sem adatnak férjhez, hanem olyanok, mint az angyalok az egekben.+ 26  Arról pedig, hogy a halottak feltámadnak, nem olvastátok-e Mózes könyvében a tövisbokorról szóló beszámolóban, hogyan mondta neki az Isten: »Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene.«+ 27  Ő nem a halottak Istene, hanem az élőké.+ Nagyon tévedtek.” 28  Akkor az egyik írástudó, aki odament, és hallotta őket vitatkozni, és tudta, hogy ő jól válaszolt nekik, megkérdezte tőle: „Melyik az első minden parancsolat között?”+ 29  Jézus így válaszolt: „Az első ez: »Halld, ó, Izrael, Jehova, a mi Istenünk e g y Jehova,+ 30  és szeresd Jehovát, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel, egész elméddel és egész erőddel.«+ 31  A második ez: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.«+ Nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat.” 32  Az írástudó ezt mondta neki: „Tanító, jól mondtad, az igazságnak megfelelően, hogy »Ő e g y, és rajta kívül nincs más«;+ 33  és az, ha valaki szereti őt egész szívével, egész értelmével és egész erejével, és az, ha valaki úgy szereti felebarátját, mint önmagát, sokkal többet ér, mint minden egészen elégő felajánlás és áldozat.”+ 34  Erre Jézus, látva, hogy értelmesen válaszolt, ezt mondta neki: „Nem vagy messze az Isten királyságától.” De senkinek sem volt többé bátorsága kérdezgetni őt.+ 35  Amikor azonban Jézus a templomban tanított, ezekkel a szavakkal felelt: „Hogyhogy az írástudók azt mondják, hogy a Krisztus Dávidnak a fia?+ 36  A szent szellem által+ maga Dávid mondta: »Így szólt Jehova az én Uramhoz: ,Ülj az én jobbomon, mígnem ellenségeidet lábad alá vetem.’«+ 37  Maga Dávid az ’Urának’ hívja őt, de hogy lehet az, hogy a fia?”+ A nagy sokaság pedig szívesen hallgatta.+ 38  És miközben tanított, így folytatta: „Óvakodjatok az írástudóktól,+ akik köntösökben akarnak járni-kelni, üdvözléseket akarnak a piactereken, 39  az elöl levő ülőhelyeket a zsinagógákban, és a főhelyeket a vacsorákon.+ 40  Ők azok, akik felemésztik az özvegyek házát+, és a látszat kedvéért hosszú imákat mondanak; ezek súlyosabb ítéletet fognak kapni.”+ 41  Leült pedig a perselyekkel átellenben,+ és figyelni kezdte, hogyan dob a sokaság pénzt a perselyekbe; és sok gazdag ember sok pénzérmét dobott be.+ 42  Jött pedig egy szegény özvegy, és bedobott két igen csekély értékű kis pénzérmét.+ 43  Magához hívta hát a tanítványait, és ezt mondta nekik: „Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegy többet dobott be mindazoknál, akik pénzt dobtak a perselyekbe;+ 44  mert azok mind a fölöslegükből dobtak be, de ő a nélkülözéséből dobta be mindazt, amije volt, egész megélhetését.”+

Lábjegyzetek