Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Márk 1:1–45

1  A Jézus Krisztusról szóló jó hír kezdete:  Mint ahogy meg van írva Ézsaiás prófétánál — „(Íme! Elküldöm követemet színed előtt, aki előkészíti utadat.+)  Figyeljetek! Valaki kiált a pusztában: »Készítsétek elő Jehova útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!«” —,+  megjelent a keresztelő János a pusztában, prédikálva a keresztséget, mint ami a bűnök megbocsátásához vezető megbánás jelképe.+  Kiment pedig hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Bűneiket nyíltan megvallották,+ és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.  János pedig teveszőr ruhát és dereka körül bőrövet viselt,+ és sáskát+ meg vadmézet evett.+  És így prédikált: „Énutánam olyasvalaki jön, aki erősebb nálam; nem vagyok méltó arra, hogy lehajoljak, és megoldjam a saruszíját.+  Én vízzel kereszteltelek titeket, ő pedig majd szent szellemmel fog keresztelni titeket.”+  Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte őt a Jordánban.+ 10  És azonnal, ahogy feljött a vízből, látta, amint az egek szétnyílnak, és a szellem, mint egy galamb, leszáll rá;+ 11  és hang hallatszott az egekből: „Te vagy az én szeretett Fiam; helyesellek téged.”+ 12  A szellem pedig azonnal arra késztette, hogy menjen a pusztába.+ 13  Így negyven napig+ a pusztában maradt, s eközben Sátán kísértette őt,+ és a vadállatokkal volt, de az angyalok szolgáltak neki.+ 14  Miután pedig Jánost letartóztatták, Jézus Galileába ment,+ prédikálta az Isten jó hírét,+ 15  és ezt mondta: „Betelt a meghatározott idő,+ és elközeledett az Isten királysága. Tanúsítsatok megbánást,+ és higgyetek a jó hírben!” 16  A Galileai-tenger mellett járva meglátta Simont+ és Andrást, Simon testvérét, amint kivetették hálóikat a tengerbe, mert halászok+ voltak. 17  Ekkor Jézus ezt mondta nekik: „Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket.”+ 18  Azok pedig rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt.+ 19  Miután egy kissé továbbhaladt, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint épp a hálóikat javítgatták a csónakjukban,+ 20  és habozás nélkül elhívta őket. Erre ők otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal a csónakban, és elmentek őutána. 21  És Kapernaumba+ vitt az útjuk. Alighogy eljött a sabbat, bement a zsinagógába, és tanítani kezdett. 22  És elámultak a tanítási módján,+ mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.+ 23  És éppen volt a zsinagógájukban egy ember, aki tisztátalan szellem hatalma alatt állt, és így kiabált:+ 24  „Mi közünk hozzád, názáreti Jézus?+ Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Pontosan tudom,+ ki vagy: az Isten Szentje.”+ 25  Jézus azonban megdorgálta: „Hallgass, és menj ki belőle!”+ 26  A tisztátalan szellem pedig, miután rángást hozott rá, és teljes erejéből üvöltött, kiment belőle.+ 27  Az emberek pedig mindnyájan annyira meg voltak döbbenve, hogy tanakodni kezdtek maguk között: „Mi ez? Új tanítás! Hatalommal parancsol még a tisztátalan szellemeknek is, és azok engedelmeskednek neki.”+ 28  Így a róla szóló hír azonnal elterjedt mindenfelé az egész környéken Galileában.+ 29  És azonnal kimentek a zsinagógából, s Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András otthonába mentek.+ 30  Simon anyósa+ pedig lázas betegen feküdt,+ és rögtön szóltak Jézusnak felőle. 31  Odamenve hozzá, felsegítette őt a kezénél fogva; és a láz elhagyta őt,+ és szolgálni kezdett nekik.+ 32  Miután leszállt az este, és a nap már lenyugodott, kezdték odavinni hozzá a betegeket mind, és a démontól megszálltakat;+ 33  és az egész város összegyülekezett közvetlenül az ajtónál. 34  Így sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben+ szenvedtek, és sok démont kiűzött, de nem engedte a démonokat beszélni, mert azok tudták, hogy ő Krisztus.+ 35  Kora reggel pedig, amikor még sötét volt, felkelt, kiment, egy elhagyatott helyre távozott,+ és ott imádkozni+ kezdett. 36  Simon és a vele levők azonban utánasiettek, 37  megtalálták, és ezt mondták neki: „Mindenki téged keres.” 38  De ő így szólt hozzájuk: „Menjünk valahova máshova, a közeli kisvárosokba, hogy ott is prédikáljak+, mert ebből a célból jöttem.”+ 39  El is ment, és prédikált a zsinagógáikban szerte egész Galileában, és kiűzte a démonokat.+ 40  Odament hozzá egy leprás is, és kérlelte őt, sőt térdre borult, úgy mondta neki: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani.”+ 41  Erre szánalomra indult,+ kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt hozzá: „Akarom. Tisztulj meg!”+ 42  És azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult.+ 43  Jézus pedig szigorúan ráparancsolva, rögtön elküldte, 44  és ezt mondta neki: „Vigyázz, senkinek ne mondj el semmit, hanem menj, mutasd meg magad a papnak,+ és ajánld fel a megtisztulásodért azt, amit Mózes meghagyott,+ tanúságul nekik.”+ 45  Ám az, miután elment, kezdte széles körben híresztelni a dolgot, és mindenfelé terjeszteni, úgyhogy Jézus nyilvánosan már be se mehetett egy városba sem, ezért inkább kint maradt, elhagyatott helyeken. De azért továbbra is jöttek hozzá mindenfelől.+

Lábjegyzetek