Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Jeremiás 25:1–38

25  Ez az a szózat, amelyet Jeremiás kapott Júda egész népéről Joákimnak+, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik évében, vagyis Nabukodonozornak, Babilon királyának első évében,  a szózat, amelyet Jeremiás próféta kihirdetett Júda egész népéről és Jeruzsálem minden lakosáról. Így szólt:  „Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának tizenharmadik évétől+ fogva mind a mai napig, tehát huszonhárom éven át szólt hozzám Jehova szava. Beszéltem nektek, korán felkeltem és szóltam, de ti nem figyeltetek.+  Jehova elküldte hozzátok minden szolgáját, a prófétákat, korán felkelt és elküldte őket, de ti nem figyeltetek,+ és fületeket sem mozdítottátok, hogy odafigyeltetek volna,+  amikor ezt mondták: »Kérlek benneteket, térjen meg ki-ki gonosz útjáról és tettei gonoszságából!+ Lakjatok továbbra is azon a földön, amelyet nektek és ősatyáitoknak adott Jehova régtől fogva és hosszú időkre.+  Ne járjatok más istenek után, hogy azoknak szolgáljatok és meghajoljatok előttük, nehogy felbosszantsatok kezetek munkájával, és én veszedelmet hozzak rátok.«+  »Ti azonban nem hallgattatok rám — ez Jehova kijelentése —, csak hogy bosszantsatok kezetek munkájával, a magatok vesztére.«+  Azért ezt mondja a seregek Jehovája: »,Mivel nem hallgattatok szavaimra,  íme, üzenek, és elhozom észak minden családját+ — ez Jehova kijelentése —, igen, elküldök Nabukodonozorért, Babilon királyáért, a szolgámért,+ és elhozom őket e föld ellen,+ a lakói ellen és mindeme nemzetek ellen körös-körül.+ Pusztulásra adom és döbbenet tárgyává teszem őket, olyasmivé, aminek láttán csak füttyentenek,+ puszta helyekké időtlen időkre.+ 10  Elnémítom náluk az ujjongás hangját, az örvendezés hangját,+ a vőlegény hangját, a menyasszony hangját,+ a kézimalom hangját,+ és kioltom a lámpa fényét.+ 11  Pusztasággá, döbbenet tárgyává lesz ez az egész föld, és Babilon királyát kell szolgálniuk e nemzeteknek hetven évig.’«+ 12  »A hetven év elteltével+ pedig az történik majd, hogy számadásra vonom Babilon királyát és azt a nemzetet+ vétkéért, igen, a káldeusok földjét+, és elhagyatott pusztasággá teszem időtlen időkre+ — ez Jehova kijelentése. — 13  És elhozom arra a földre mind a szavaimat, amelyeket kimondtam rá, igen, mindazt, ami meg van írva ebben a könyvben, amit Jeremiás prófétált az összes nemzet ellen.+ 14  Mert ezek is — sok nemzet és nagy királyok+ — szolgasorban tartották őket,+ én pedig megfizetek nekik cselekedetük szerint, és kezük munkája szerint.«”+ 15  Mert ezt mondta nekem Jehova, Izrael Istene: „Vedd el a kezemből ezt a poharat, amelyben dühödt haragom bora van, és itass meg vele minden nemzetet, amelyhez küldelek.+ 16  Isznak majd és tántorognak, bolond módjára fognak viselkedni a kard miatt, melyet közéjük bocsátok.”+ 17  Akkor elvettem Jehova kezéből a poharat, és megitattam minden nemzetet, amelyhez elküldött Jehova,+ 18  mégpedig Jeruzsálemet és Júda városait, a királyait és fejedelmeit, hogy pusztasággá, döbbenet tárgyává tegyem őket,+ átokká és olyasmivé, aminek láttán csak füttyentenek, amint a mai napon is van;+ 19  a fáraót, Egyiptom királyát szolgáival, fejedelmeivel és egész népével együtt;+ 20  az egész keverék népet, Úc földjének+ minden királyát, a filiszteusok+ földjének minden királyát, Askelont+, Gázát+, Ekront+ és Asdód+ maradékát; 21  Edomot+, Moábot+ és Ammon fiait+ is; 22  Tírusz+ minden királyát, Szidón+ minden királyát és a tenger vidékén fekvő sziget királyait; 23  Dedánt+, Témát+, Búzt és a lenyírt halántékúakat+ mind; 24  az arabok+ minden királyát, és a keverék nép minden királyát, akik a pusztában laknak; 25  Zimri minden királyát, Elám+ minden királyát és a médek+ minden királyát; 26  továbbá észak minden királyát közel és távol egyaránt, egyiket a másik után, és a föld minden más királyságát is a föld színén; utánuk pedig Sésák+ királya iszik majd. 27  „Így szólj hozzájuk: »Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: ,Igyatok, részegüljetek meg, okádjatok és essetek el, hogy fel se tudjatok kelni+ a kard miatt, amelyet közétek bocsátok.’«+ 28  Ha pedig nem hajlandók elvenni kezedből a poharat, hogy igyanak, akkor így szólj hozzájuk: »Ezt mondja a seregek Jehovája: ,Bizony inni fogtok!+ 29  Mert íme, a nevemet viselő városra hozok először veszedelmet,+ és ti talán majd megmenekültök valamiképp a büntetéstől?’«+ »Nem fogtok megmenekülni a büntetéstől, mert kardot hívok a föld minden lakója ellen« — ez a seregek Jehovájának kijelentése. 30  Te pedig prófétálj nekik mindezekkel a szavakkal, és így szólj hozzájuk: »A magasból ordít Jehova, mint egy oroszlán,+ és szent hajlékából hallatja hangját.+ Ordítva ordít lakhelye fölött. Kiáltást hallat, mint amilyen a borsajtót taposóké, a föld minden lakója ellen.«+ 31  »Harci zaj hallatszik a föld legtávolabbi részén is, mert pere van Jehovának a nemzetekkel.+ Ő maga ítél meg minden testet.+ A gonoszokat kiszolgáltatja a kardnak«+ — ez Jehova kijelentése. 32  Így szól a seregek Jehovája: »Íme, veszedelem indul nemzetről nemzetre,+ nagy fergeteg támad a föld legtávolabbi részeiről.+ 33  És azon a napon a Jehova által megöltek bizony ott lesznek a föld egyik végétől a föld másik végéig.+ Nem siratják meg, nem hordják össze és el sem temetik őket.+ Olyanok lesznek, mint a trágya a föld színén.«+ 34  Jajgassatok, ti pásztorok, és kiáltsatok!+ Fetrengjetek,+ akik a nyáj hatalmasai vagytok,+ mert beteltek napjaitok, hogy levágjanak és szétszórjanak titeket,+ és a földre hulltok, mint valami drága edény!+ 35  Nincs már hová futniuk a pásztoroknak, sehogy sem menekülhetnek a nyáj hatalmasai.+ 36  Hallgassátok csak! Kiáltoznak a pásztorok, és jajgatnak a nyáj hatalmasai, mert Jehova pusztítja legelőjüket. 37  Kihalttá váltak a békés lakhelyek Jehova lángoló haragja miatt.+ 38  Elhagyta rejtekét, mint a fiatal sörényes oroszlán;+ bizony döbbenet tárgyává lett a földjük a pusztító kardtól és az ő lángoló haragjától.”+

Lábjegyzetek