Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Jeremiás 23:1–40

23  „Jaj a pásztoroknak, akik pusztítják és szétszórják legelőm juhait!”+ — ez Jehova kijelentése.  Azért így szól Jehova, Izrael Istene a pásztorok ellen, akik népemet legeltetik: „Ti szétszórtátok juhaimat, csak szétszélesztettétek őket, és nem fordítottatok figyelmet rájuk.”+ „Íme, én majd figyelmet fordítok rátok tetteitek gonoszsága miatt”+ — ez Jehova kijelentése.  „Magam gyűjtöm össze juhaim maradékát minden országból, ahova szétszórtam őket.+ Visszahozom őket legelőjükre,+ s termékenyek lesznek, és megsokasodnak.+  Olyan pásztorokat rendelek föléjük, akik valóban terelgetni fogják őket.+ Nem félnek többé, rettenet sem száll rájuk,+ és egy sem fog hiányozni” — ez Jehova kijelentése.  „Íme, jönnek napok — ez Jehova kijelentése —, és igazságos sarjadékot támasztok Dávidnak.+ Uralkodni fog egy király,+ aki értelemmel cselekszik, aki jogot és igazságot szolgáltat a földön.+  Az ő napjaiban Júda megszabadul,+ és Izrael biztonságban lakozik majd.+ És ez lesz a neve, amelyen szólítják: Jehova az igazságosságunk.”+  „Azért íme, jönnek napok — ez Jehova kijelentése —, és nem azt mondják többé: »Él Jehova, aki felhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről!«,+  hanem ezt: »Él Jehova, aki felhozta és visszavezette Izrael házának utódjait észak földjéről«, és mindazokból az országokból, ahova szétszórtam őket, és a saját földjükön fognak lakni.”+  A próféták miatt összetört bennem szívem. Minden csontomat reszketés fogta el. Olyan lettem, mint a részeg ember,+ és a bortól legyőzött életerős férfi, Jehova miatt és szent szavai miatt. 10  Mert házasságtörőkkel+ van tele az ország.+ Mert az átok miatt gyászba borult a föld,+ a pusztaság legelői kiszáradtak.+ Gonosz az életútjuk, és visszaélnek hatalmukkal. 11  „Mert a próféta is, a pap is beszennyeződött már.+ Még házamban is megtaláltam gonoszságukat+ — ez Jehova kijelentése. — 12  Ezért olyanná lesz nekik útjuk, mint valami síkos hely+ a homályban, ahova odalökik őket, és bizony elesnek.”+ „Mert veszedelmet hozok rájuk, megszemlélésük évét+ — ez Jehova kijelentése. — 13  Szamária+ prófétáiban is helytelenséget láttam. Baáltól ösztönzött prófétákként szolgáltak,+ és tévelygésbe viszik népemet,+ igen, Izraelt. 14  Jeruzsálem prófétáiban is szörnyűségeket láttam:+ házasságot törnek,+ és hazugságban járnak;+ megerősítették a gonosztevők kezét, hogy meg ne térjenek,+ ki-ki a gonoszságából. Mind olyanná lettek előttem, mint Szodoma,+ és lakói, mint Gomorra.”+ 15  Azért így szól a seregek Jehovája a próféták ellen: „Íme, ürmöt etetek velük, és mérgezett vízzel itatom meg őket.+ Mert Jeruzsálem prófétáitól indult ki a hitehagyás+ az egész országba.” 16  Ezt mondja a seregek Jehovája: „Ne hallgassatok a nektek prófétáló próféták szavaira!+ Hiábavalóvá tesznek titeket.+ Saját szívük látomását szólják,+ nem Jehova szájából szólnak.+ 17  Ezt hajtogatják az engem megvetőknek: »Jehova így szól: ,Békétek lesz.’«+ Mindazoknak pedig, akik szívük makacssága szerint járnak,+ ezt mondják: »Nem jön reátok veszedelem.«+ 18  Ugyan ki állt ott Jehova meghitt+ baráti körében, hogy lássa és hallja az ő szavát?+ Ki figyelt oda szavára, hogy meghallja?+ 19  Íme, kitör Jehova szélvihara, a dühödt harag, igen, a kavargó fergeteg.+ A gonoszok feje fölött fog kavarogni.+ 20  Jehova haragja nem fordul vissza addig, míg véghez nem viszi+ és meg nem valósítja szívének gondolatait.+ A napok befejező részében fogtok erre figyelmet fordítani, és megértitek ezt.+ 21  Nem küldtem a prófétákat, ők mégis futottak. Nem szóltam nekik, ők mégis prófétáltak.+ 22  De ha ott álltak volna meghitt+ baráti körömben, akkor az én szavaimat hallatták volna népemmel, és visszatérítették volna őket gonosz útjukról és tetteik gonoszságából.”+ 23  „Vajon a közelben Isten vagyok, de a távolban már nem vagyok Isten?”+ — ez Jehova kijelentése. 24  „Elrejtőzhet-e az ember úgy a rejtekhelyen, hogy ne lássam őt?”+ — ez Jehova kijelentése. „Vajon nem én töltöm be az egeket és a földet?+ — ez Jehova kijelentése. — 25  Hallottam, mit mondtak a próféták, akik hazugságot prófétálnak a nevemben,+ így szólva: »Álmot láttam! Álmot láttam!«+ 26  Meddig lesz ez még a próféták szívében, akik hazugságot prófétálnak, és akik saját szívük csalárdságának prófétái?+ 27  Úgy gondolják, elfeledtetik népemmel a nevemet az álmaik által, melyeket egymásnak mesélgetnek,+ ahogy atyáik is elfeledték nevemet Baál miatt.+ 28  Az a próféta, akinél álom van, beszélje el az álmot. Akinél pedig az én beszédem van, mondja el beszédemet az igazsághoz hűen.”+ „Mi köze a szalmának a gabonaszemhez?”+ — ez Jehova kijelentése. 29  „Éppígy vajon nem olyan az én szavam, mint a tűz,+ és mint a pöröly, amely szétzúzza a kősziklát?”+ — ez Jehova kijelentése. 30  „Azért íme, én a próféták ellen vagyok+ — ez Jehova kijelentése —, akik ellopják szavaimat, mindegyik a társától.”+ 31  „Íme, a próféták ellen vagyok — ez Jehova kijelentése —, akik azért forgatják nyelvüket, hogy azt mondhassák: »Kijelentés!«”+ 32  „Íme, a próféták ellen vagyok — ez Jehova kijelentése —, akik hazug álmokat látnak, elbeszélik azokat, és hazugságaikkal+ meg dicsekvésükkel tévelygésbe viszik népemet.”+ „Én azonban nem küldtem őket, és parancsot sem adtam nekik, ezért nem is lesznek hasznára ennek a népnek”+ — ez Jehova kijelentése. 33  „Ha pedig megkérdezi tőled ez a nép vagy a próféta vagy a pap: »Mi Jehova terhe?«,+ akkor így szólj hozzájuk: »,Ti vagytok az — de még mekkora teher!+ Bizony elhagylak titeket’+ — ez Jehova kijelentése.« 34  Amely próféta vagy pap vagy nép azt mondja: »Jehova terhe!«, nos, szemügyre veszem azt az embert és annak háznépét.+ 35  Ezt mondjátok, ki-ki a társának és ki-ki a testvérének: »Mit válaszolt Jehova, és mit mondott Jehova?«+ 36  De Jehova terhét+ ne említsétek többé,+ mert kinek-kinek a saját szava lesz a teher,+ és ti megmásítottátok az élő Istennek, a seregek Jehovájának, Istenünknek a szavait.+ 37  Így szólj a prófétához: »Mit válaszolt neked Jehova, és mit mondott Jehova?+ 38  Ha pedig azt hajtogatjátok: ,Jehova terhe!’, akkor így szól Jehova: ,Mivel azt mondjátok: „Jehova terhe ez a beszéd”, holott én újra meg újra így üzentem nektek: „Ne mondjátok: »Jehova terhe!«”, 39  hát, íme, itt vagyok! Bizony magatokra hagylak titeket.+ Elhagylak benneteket, és a várost is, amelyet nektek és ősatyáitoknak adtam; el a színem elől!+ 40  Időtlen időkig tartó gyalázatot és időtlen időkig tartó megaláztatást hozok rátok, ami nem merül feledésbe.’«”+

Lábjegyzetek