Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

1Sámuel 17:1–58

17  És a filiszteusok+ egybegyűjtötték táboraikat a harcra. Amikor egybegyűltek a júdabeli Szokónál+, tábort ütöttek Szokó és Azeka+ között, Efes-Dammimnál+.  Saul és Izrael férfiai is egybegyűltek, és az Elah völgyében+ ütöttek tábort. Csatarendbe álltak, hogy megütközzenek a filiszteusokkal.  A filiszteusok az egyik hegyoldalon, az izraeliták a másik hegyoldalon álltak, úgyhogy a völgy közöttük volt.  A filiszteusok táboraiból pedig kijött egy Góliát nevű bajnok,+ aki Gátból+ való volt. Hat könyök és egy arasz volt a magassága.+  Rézsisak fedte a fejét, és pikkelyes páncélinget viselt. A páncéling+ ötezer sekel súlyú rézből volt.  Lábszárán rézvért, két vállán rézdárda+ volt.  Lándzsájának fanyele hasonlított a takácsok zubolyfájához,+ lándzsájának pengéje pedig hatszáz sekel súlyú vasból volt. Előtte lépdelt, aki a nagy pajzsot hordozta.  Akkor megállt, és így kiáltott Izrael csatasoraihoz+: „Miért vonultok ki és sorakoztok a harcra? Hát nem én vagyok a filiszteus, ti meg Saul szolgái+? Válasszatok ki magatoknak egy embert, és jöjjön le hozzám.  Ha képes megküzdeni velem, és leterít, akkor szolgáitok leszünk. De ha elbírok vele, és én terítem le őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és szolgálni fogtok nekünk.”+ 10  Aztán így folytatta a filiszteus: „Én bizony ma gúnyt űzök+ Izrael csatasoraiból. Adjatok elém egy embert! Küzdjünk meg egymással!”+ 11  Amikor Saul+ és az egész Izrael meghallotta a filiszteusnak e szavait, megrettentek, és nagyon féltek.+ 12  Dávid pedig annak az efratai+ embernek volt a fia a júdabeli Betlehemből, akit Isainak hívtak. Ennek nyolc fia volt.+ Saul napjaiban ez a férfi már idős volt az emberek között. 13  Isai három legidősebb fia elment, és követték Sault a háborúba.+ A három fiát, aki hadba vonult, így hívták: Eliáb+, az elsőszülött; Abinádáb+, a második fia; és Sammah+, a harmadik. 14  Dávid volt a legfiatalabb.+ A három legidősebb követte Sault. 15  Dávid vissza-visszatért Saultól, hogy őrizze az apja juhait+ Betlehemben. 16  A filiszteus pedig negyven napon át megjelent kora reggel meg este, és előlépett. 17  És Isai ezt mondta a fiának, Dávidnak: „Kérlek, vedd magadhoz ezt az éfa pörkölt gabonát+ és ezt a tíz kenyeret a testvéreid számára, és vidd el gyorsan a táborba a testvéreidnek. 18  Ezt a tíz adag tejet pedig vidd el az ezredparancsnoknak.+ Nézz utána annak is, hogy jól vannak-e a testvéreid,+ és hozz tőlük valami jelt.” 19  Saul meg ők, és az összes többi izraelita ekkor az Elah völgyében+ voltak, és harcoltak a filiszteusok ellen.+ 20  Dávid tehát fölkelt kora reggel, rábízta az őrzőre a juhokat, felszedelőzködött és elment, ahogy Isai megparancsolta neki.+ Amikor eljutott a táborgyűrűhöz+, a seregek épp a harctérre+ vonultak, és csatakiáltást hallattak. 21  Izrael és a filiszteusok felsorakoztak, csatasor csatasor ellen. 22  Dávid nyomban rábízta a málhaőrzőre+ a holmit+, és szaladt a harctérre. Amikor odaért, érdeklődni kezdett a testvérei hogyléte felől.+ 23  Még beszélgetett velük, amikor íme, a Góliát+ nevű bajnok, a Gátból+ való filiszteus közeledett a filiszteusok csatasoraiból, és ugyanazt kezdte mondogatni, amit korábban.+ És Dávid meghallotta. 24  Izrael férfiai pedig, amikor meglátták ezt az embert, mind elfutottak előle, és nagyon féltek.+ 25  Így szóltak Izrael férfiai: „Látjátok ezt az embert, aki közeledik? Azért jön, hogy gúnyt űzzön+ Izraelből. Azt a férfit, aki leteríti őt, a király nagy gazdagsággal halmozza el. Neki adja a leányát,+ és szabaddá teszi apjának házát Izraelben.”+ 26  Dávid erre odaszólt a közelében álló férfiaknak: „Mi lesz azzal az emberrel, aki leteríti ott azt a filiszteust,+ és lemossa Izraelről a gyalázatot?+ Hát ki ez a körülmetéletlen+ filiszteus, hogy gúnyt űzzön+ az élő Isten+ csatasoraiból?” 27  A nép akkor elmondta neki a korábbi szavakat: „Ez és ez lesz azzal az emberrel, aki leteríti őt.” 28  Legidősebb bátyja, Eliáb+ pedig meghallotta, hogy a férfiakkal beszél, és fellángolt Eliáb haragja Dávid ellen,+ úgyhogy ezt mondta neki: „Minek jöttél ide? Kire bíztad azt a néhány juhot ott a pusztában?+ Jól ismerem elbizakodottságodat és szíved gonoszságát.+ Azért jöttél ide, hogy lásd a csatát.”+ 29  Dávid erre így szólt: „Ugyan mit követtem most el? Csak beszéd volt, nem?”+ 30  Azzal elfordult tőle egy másikhoz, és ugyanazokat a szavakat mondta, amiket korábban,+ mire a nép is ugyanúgy felelt neki, mint annak előtte.+ 31  Így aztán híre ment Dávid szavainak, és elbeszélték azokat Saul színe előtt, ő pedig magához hívatta őt. 32  Dávid akkor ezt mondta Saulnak: „Senkinek se csüggedjen el a szíve.+ Szolgád majd elmegy, és megküzd ezzel a filiszteussal.”+ 33  Saul azonban így szólt Dávidhoz: „Nem bírsz te szembeszállni és megküzdeni ezzel a filiszteussal.+ Hiszen gyermek vagy még,+ ő pedig harcedzett ember gyermekkora óta.” 34  Dávid erre ezt mondta Saulnak: „Szolgádból pásztor lett az apja nyája mellett, és jött az oroszlán+, meg a medve is, és elvittek egy-egy juhot a nyájból. 35  Én utánamentem, leterítettem,+ és kiszabadítottam a juhot a szájából. Amikor rám támadott, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. 36  A medvét is, az oroszlánt is leterítette a te szolgád. Úgy fog járni ez a körülmetéletlen filiszteus+ is, mint azok közül egy, mert gúnyolta+ az élő Isten+ csatasorait+.” 37  Dávid még hozzátette: „Jehova, aki megszabadított engem az oroszlán és a medve mancsai közül, ő fog megszabadítani engem e filiszteus kezéből.”+ Saul erre így szólt Dávidhoz: „Menj hát, és Jehova legyen veled!”+ 38  Saul ekkor felöltöztette Dávidot a ruhájába, rézsisakot tett a fejére, majd páncélinget adott rá. 39  Dávid ezután felövezte a kardját ruhája fölé, és menni akart, de nem tudott, mert még nem próbálta. Végül így szólt Dávid Saulhoz: „Nem tudok én ezekben járni, mert még nem próbáltam.” Le is vette azokat Dávid.+ 40  Aztán kezébe vette a botját, kiválogatta magának az öt legsimább követ a völgyben*, és beletette őket a pásztortáskájába, amelyet tarisznyaként használt. Parittyáját+ a kezében tartotta, és elindult a filiszteus felé. 41  A filiszteus is elindult, és egyre közelebb ért Dávidhoz. A nagy pajzsot hordozó férfi ott volt előtte. 42  Amikor a filiszteus odanézett, és meglátta Dávidot, megvetette őt,+ mert gyerek+ volt még, pirospozsgás+ és szép megjelenésű+. 43  Így szólt a filiszteus Dávidhoz: „Hát kutya+ vagyok én, hogy bottal jössz felém?” És átkozta Dávidot a filiszteus az istenei+ nevében. 44  Ezt is mondta a filiszteus Dávidnak: „Gyere csak ide hozzám. Majd odaadom a húsodat az egek madarainak, és a mező állatainak.”+ 45  Dávid erre így szólt a filiszteushoz: „Te karddal, lándzsával és dárdával jössz felém,+ de én a seregek Jehovájának, Izrael csatasorai Istenének nevében megyek feléd,+ akit te gúnyoltál+. 46  A mai napon kezembe ad téged Jehova.+ Leterítelek és levágom a fejedet. A filiszteusok táborának tetemeit még ma odaadom az egek madarainak meg a föld vadállatainak,+ és az egész föld megtudja, hogy van Istene Izraelnek.+ 47  Meg fogja tudni ez az egész gyülekezet, hogy nem kard által és nem lándzsa által ment meg Jehova,+ mert Jehováé a csata,+ és ő kezünkbe ad titeket.”+ 48  A filiszteus ekkor fölkelt, ment és közelített Dávid felé. Dávid is sietett és szaladt a harctérre a filiszteus elé.+ 49  Dávid ekkor a táskájába nyúlt kezével, kivett onnan egy követ, elhajította, és homlokon találta+ a filiszteust. A kő belefúródott annak homlokába, és arcával a földre bukott.+ 50  Dávid tehát parittyával és kővel is erősebb volt a filiszteusnál. Leterítette és megölte a filiszteust, pedig nem volt kard Dávid kezében.+ 51  Dávid aztán továbbszaladt, megállt a filiszteus fölött, fogta annak kardját+, kihúzta a hüvelyéből, és megölte őt, levágva vele a fejét.+ A filiszteusok pedig látva, hogy a vitézük meghalt, megfutamodtak.+ 52  Erre Izrael és Júda férfiai fölkeltek, és kiáltásban törtek ki, és üldözték+ a filiszteusokat a völgyig+, egészen Ekron+ kapuiig. A filiszteusok halálra sebzettjei pedig hullottak a Saáraimtól+ jövő úton egészen Gátig, illetve Ekronig. 53  Izrael fiai aztán visszatértek a filiszteusok heves üldözéséből, és kifosztották+ táboraikat. 54  Dávid akkor fogta a filiszteus fejét+, és elvitte Jeruzsálembe, a fegyvereit meg elhelyezte a sátrában.+ 55  Saul pedig, amikor látta, hogy Dávid kimegy a filiszteus ellen, rögtön odaszólt a hadvezérnek, Ábnernek+: „Kinek+ a fia ez a fiú+, Ábner?” Ábner erre így szólt: „Lelked életére mondom, ó, király, hogy nem tudom!” 56  A király ezért ezt mondta: „Tudd meg, kinek a fia ez a legény.” 57  Így aztán amikor visszatért Dávid a filiszteus leterítése után, Ábner fogta őt, és bevitte Saul elé. A filiszteus feje+ még a kezében volt. 58  Saul ekkor így szólt hozzá: „Kinek a gyermeke vagy, te fiú?”, mire Dávid ezt mondta: „Szolgádnak, a betlehemi+ Isainak+ a fia.”

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.