Ugrás a tartalomra

BIBLIAVERSEK MAGYARÁZATA

1Mózes 1:1: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet”

 „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet” (1Mózes 1:1, Új világ fordítás).

 „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet” (1Mózes 1:1, Újfordítású revideált Biblia).

Az 1Mózes 1:1 jelentése

 A Biblia legelső verse két fontos igazságot tár fel. Először is azt, hogy az égnek és a földnek, vagyis az anyagi világegyetemnek volt kezdete, másodszor pedig azt, hogy Isten a teremtőjük (Jelenések 4:11).

 A Biblia nem beszél arról, hogy Isten mikor és hogyan teremtette meg a világegyetemet. Azt viszont elmondja, hogy hatalmas és tevékeny energiáját és bámulatos erejét használta fel a teremtéskor (Ézsaiás 40:26).

 A „teremtnek” fordított héber bá·ráʼʹ igét a Szentírás kizárólag akkor használja, amikor Isten tevékenységét írja le. a A Biblia egyedül Jehova b Istent nevezi Teremtőnek (Ézsaiás 42:5; 45:18).

Az 1Mózes 1:1 szövegkörnyezete

 Ezzel a verssel kezdődik a teremtési beszámoló, mely a Mózes első könyvének 1. és 2. fejezetében van feljegyezve. Az 1Mózes 1:1–2:4-ig terjedő részekben a Biblia röviden leírja, hogyan teremtette meg Isten a földet és az élőlényeket, beleértve az első férfit és nőt. Ezt követően részletesebben beszámol a férfi és a nő teremtéséről (1Mózes 2:7–25).

 A Biblia szerint a teremtés hat „nap” alatt ment végbe. Ezek nem 24 órás napok voltak, hanem meghatározhatatlan hosszúságú időszakok. A „nap” szó nem csupán 24 órás időtartamot jelölhet. Ezt támasztja alá az 1Mózes 2:4 is, mely úgy utal a hat teremtési napra, mintha egyetlen nap lenne.

Téves elképzelések az 1Mózes 1:1-el kapcsolatban

 Téves elképzelés: Isten néhány ezer évvel ezelőtt teremtette az anyagi világegyetemet.

 Tény: A Biblia nem utal rá, hogy mikor lett megteremtve a világegyetem. Az 1Mózes 1:1 nincs ellentétben azokkal a mai becslésekkel, melyek szerint a világegyetem több milliárd éves. c

 Téves elképzelés: Az 1Mózes 1:1 alátámasztja a háromságot, mert az Istennek fordított héber szó többes számban szerepel benne.

 Tény: Az „Isten” cím a többes számú héber ʼEló·hímʹ fordítása. A többes szám nem a személyek számát jelöli, hanem kiválóságra vagy méltóságra utal. A Magyarázatos Károli Biblia ezt írja ehhez a vershez: „A héber Elohim főnév többes számú, az ige viszont egyes számban áll, ami a szokásos forma [az Ószövetségben] az egy igaz Istenre történő utaláskor. A többes szám inkább nyomatékot fejez ki, mint számot, és királyi többesnek nevezték” (6. oldal).

Olvasd el Mózes első könyvének 1. fejezetét, és nézd meg a hozzá tartozó lábjegyzeteket és keresztutalásokat.

a Ezzel kapcsolatban a Magyarázatos Károli Biblia ezt írja: „Az [Ószövetségben] a »teremt« héber ige sohasem emberi, hanem csak az isteni cselekvésre vonatkozik” (6. oldal).

b Isten neve Jehova (Zsoltárok 83:18).

c Arról a héber kifejezésről, mely úgy van fordítva, hogy „kezdetben”, egy bibliamagyarázó szótár ezt írja: „Ez a kifejezés nem utal arra, hogy milyen hosszúságú időszakról volt szó” (The Expositor’s Bible Commentary, átdolgozott kiadás, 1. kötet, 51. oldal).