Non. Temwen Jewova yo pa bay ladim. Se ofrann volontè ki soutni travay nou an. Ki sa ladim nan ye? Poukisa Temwen Jewova yo pa bay ladim?

Nou jwenn kòmandman ki mande pou moun bay ladim nan, sètadi bay yon dizyèm nan tout sa yo genyen kòm ofrann nan, nan Lwa Bondye te bay nasyon Izrayèl tan lontan an. Sepandan, Bib la fè nou konnen aklè, Lalwa a, sa gen ladan l kòmandman ki mande pou bay ladim nan, pa pou kretyen yo jodi a. — Ebre 7:5, 18; Kolosyen 2:13, 14.

Olye Temwen Jewova yo egzije moun bay ladim ak ofrann, yo imite premye kretyen yo e yo soutni travay predikasyon an. Yo fè sa de fason: yo preche e yo anseye moun san yo pa peye yo pou sa, e yo fè ofrann volontè.

Konsa, nou aji ann amoni ak direksyon Bib la bay kretyen yo ki di: “Se pou chak moun fè jan l te deside nan kè l la, san l pa regrèt, san yo pa fòse l, paske Bondye renmen moun ki bay ak kè kontan.” — 2 Korentyen 9:7.