Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Poukisa Temwen Jewova yo pa al nan lagè?

Poukisa Temwen Jewova yo pa al nan lagè?

Rezon pi ba yo esplike poukisa Temwen Jewova yo pa al nan lagè:

  1. Yo obeyi Bondye. Labib fè konnen sèvitè Bondye yo t ap “fè zam yo tounen zouti pou travay tè”, e yo pa t ap “janm aprann fè lagè ankò”.— Ezayi 2:4, Bib la.

  2. Yo obeyi Jezi. Men pawòl Jezi te di apot Pyè: “Mete epe w la nan plas li, paske tout moun ki pran epe ap peri anba epe.” (Matye 26:52). Konsa, Jezi te montre moun k ap suiv li yo pa t ap pran zam pou al nan lagè.

    Lefètke moun k ap suiv Jezi yo pa gen anyen pou wè nan zafè politik, yo obeyi lòd Jezi te bay pou yo “pa fè pati monn nan”. (Jan 17:16.) Yo pa fè manifestasyon kont dispozisyon otorite yo pran pou sèvi ak militè yo e yo pa kont moun ki chwazi antre nan lame.

  3. Yo renmen lòt moun. Jezi te bay disip li yo lòd pou “youn renmen lòt”. (Jan 13:34, 35.) Konsa, yo t ap fòme yon fanmi entènasyonal kote pa t ap janm gen yon moun nan fanmi sa a ki t ap fè lagè kont yon frè l oswa yon sè l.— 1 Jan 3:10-12.

  4. Egzanp Kretyen yo nan premye syèk la. Men sa Ansiklopedi relijyon ak lagè (anglè) fè konnen: “Premye disip Jezi yo pa t gen anyen pou wè ak lagè e yo pa t patisipe nan sèvis militè.” Disip sa yo te konnen pratik sa yo “opoze ak kòmandman Jezi te ba yo pou yo renmen youn lòt e pou yo renmen ènmi yo”. Se nan menm ide sa a yon teyolojyen alman ki rele Peter Meinhold te di: “Premye kretyen yo te konsidere se de bagay ki an kontradiksyon: pou yon moun kretyen e pou l sòlda alafwa.”

Yo ede moun nan kominote a

Temwen Jewova yo itil moun nan kominote y ap viv la e yo pa reprezante yon menas pou peyi y ap viv ladan l lan. Jan Bib la mande nou sa, yo respekte moun ki gen otorite nan gouvènman yo:

  • “Soumèt devan otorite yo.”— Women 13:1.

  • “Bay Seza sa k pou Seza, men bay Bondye sa k pou Bondye.”— Matye 22:21.

Kidonk, nou obeyi lwa peyi a, nou peye enpo e nou kowopere ak gouvènman an nan efò l ap fè pou l pran swen moun ki nan peyi a.