Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Kesyon moun poze souvan sou Temwen Jewova yo

KESYON MOUN POZE SOUVAN

Poukisa Temwen Jewova yo pa fete Nwèl?

Anpil moun toujou kontinye fete Nwèl malgre yo byen konnen kote fèt sa a soti. Chèche konnen poukisa Temwen Jewova yo pa fè sa.

KESYON MOUN POZE SOUVAN

Poukisa Temwen Jewova yo pa fete Nwèl?

Anpil moun toujou kontinye fete Nwèl malgre yo byen konnen kote fèt sa a soti. Chèche konnen poukisa Temwen Jewova yo pa fè sa.

Èske Temwen Jewova yo fòse moun chanje relijyon?

Èske Temwen Jewova yo preche nan objektif pou fòse moun yo chanje kwayans? Èske yo eseye fòse moun chanje relijyon?

Èske Temwen Jewova yo se kretyen yo ye?

Tanpri, gade ki jan nou diferan ak relijyon ki di yo se kretyen yo.

Kwayans

Nan ki sa Temwen Jewova yo kwè?

Jwenn yon rezime sou 15 nan kwayans fondamantal nou yo.

Èske Temwen Jewova yo kwè nan Jezi?

Gade pou ki rezon li enpòtan pou vrè kretyen yo gen lafwa nan Jezi.

Èske Temwen Jewova yo kwè se yo menm ki nan sèl vrè relijyon an?

Èske Jezi te di gen plizyè wout k ap pèmèt moun sove?

Èske Temwen Jewova yo kwè se yo menm sèl k ap sove?

Bib la di ki moun ki gen posiblite pou yo sove.

Èske Temwen Jewova yo tolere lòt relijyon?

Aprann ki jan tolerans pèmèt nou konnen kiyès ki vrè kretyen yo.

Poukisa Temwen Jewova yo pa aksepte pran san?

Gen anpil bagay moun pa fin byen konnen sou rezon ki fè Temwen Jewova yo pa pran san. Aprann sa ki verite sou kwayans nou sou kesyon sa a.

Èske nou dakò ak doktrin kreyasyonis lan?

Èske w te konnen kèk ide nan doktrin kreyasyonis lan an kontradiksyon ak sa Labib di?

Ki jan Temwen Jewova yo konsidere lasyans?

Èske kwayans yo depaman ak lasyans?

Èske nou kwè nan Ansyen Testaman an?

Èske gen pati nan Bib la ki pase mòd? Aprann fason nou ka tire pwofi nan istwa ki ka ede nou ak konsèy ki ka itil nou nou jwenn nan liv ki te ekri ann ebre yo.

Poukisa Temwen Jewova yo konn fè chanjman nan kwayans yo?

Lefètke nou konn fè chanjman nan kwayans nou, sa pa ta dwe fè nou sezi. An plizyè fwa, nan tan biblik yo sèvitè Bondye yo te chanje fason yo te konprann yon seri bagay.

Poukisa nou pa sèvi ak kwa nan adorasyon n ap bay Bondye?

Byenke nou se kretyen, nou pa sèvi ak kwa nan adorasyon n ap bay Bondye. Poukisa?

Èske Temwen Jewova yo patisipe nan mouvman ekimenik?

Ki ansèyman biblik ki ede yo reponn kesyon sa a?

Òganizasyon

Konbyen Temwen Jewova ki gen sou tè a?

Gade ki jan nou fè pou nou konnen kantite Temwen ki genyen nan kongregasyon yo.

Kiyès ki fondatè relijyon Temwen Jewova a?

Li rezon ki fè Charles Taze Russell pa t fonde yon nouvo relijyon.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Èske Temwen Jewova yo bay ladim?

Èske Temwen Jewova yo egzije moun bay yon kantite kòb kòm ofrann?

Èske Temwen Jewova yo peye moun ki responsab yo?

Èske yo gen yon klèje? Ki moun ki sèvi kòm minis òdone?

Èske nan relijyon Temwen Jewova yo fi yo preche?

Ki wòl fi yo jwe nan travay predikasyon Temwen Jewova yo ap fè sou tout tè a?

Ki jan Temwen Jewova yo òganize kongregasyon yo?

Chèche konnen ki jan nou resevwa direksyon ak enstriksyon grasa kongregasyon an.

Ki sa Kolèj santral Temwen Jewova yo ye?

Èske moun ki fòme l yo se mèt òganizasyon nou an?

Ki sa Watch Tower Bible and Tract Society a ye?

Ki rapò asosyasyon sa yo genyen ak travay Temwen Jewova yo ap fè a?

Poukisa Temwen Jewova yo pa reyaji devan tout akizasyon yo fè kont yo?

Lè Temwen Jewova yo ap fè fas akizasyon ak jouman, yo suiv prensip ki nan Bib la lè yo eseye disène si se “yon lè pou moun pa di anyen” oswa “yon lè pou moun pale”. — Eklezyas 3:7.

Manm

Konbyen Temwen Jewova ki gen sou tè a?

Gade ki jan nou fè pou nou konnen kantite Temwen ki genyen nan kongregasyon yo.

Ki jan m ka vin yon Temwen Jewova?

Matye 28:19, 20 pale de 3 etap.

Èske m dwe atann m ap vin yon Temwen Jewova si m etidye Labib ak yo?

Temwen Jewova yo etidye Labib gratis ak plizyè milyon moun toupatou sou tè a. Men, èske w dwe vin yon Temwen Jewova si w etidye ak yo?

Èske Temwen Jewova yo evite moun ki pa Temwen Jewova ankò yo?

Pafwa, li nesesè pou yo eskominye yon moun e sa kapab ede l retounen nan kongregasyon an.

Travay predikasyon an

Poukisa Temwen Jewova yo al kay an kay?

Aprann ki sa Jezi te mande premye disip li yo fè.

Poukisa Temwen Jewova yo vizite moun ki deja gen yon relijyon?

Ki sa k pouse nou vizite moun ki deja gen yon relijyon?

Èske Temwen Jewova yo fòse moun chanje relijyon?

Èske Temwen Jewova yo preche nan objektif pou fòse moun yo chanje kwayans? Èske yo eseye fòse moun chanje relijyon?

Ki sa yon etid Labib ye?

Jwenn repons kèk kesyon moun konn poze sou etid Labib gratis nou fè ak moun.

Èske Temwen Jewova yo fè sèvis misyonè?

Kiyès ki fè sèvis misyonè a? Poukisa yo fè l? Èske gen kèk moun ki jwenn yon fòmasyon espesyal pou yo fè sèvis misyonè a?

Èske nan relijyon Temwen Jewova yo fi yo preche?

Ki wòl fi yo jwe nan travay predikasyon Temwen Jewova yo ap fè sou tout tè a?

Reyinyon ak adorasyon

Poukisa nou pa rele kote nou reyini an legliz?

Chèche konnen ki kote ekspresyon “Sal Wayòm Temwen Jewova yo” soti e poukisa se konsa nou rele l.

Poukisa nou pa sèvi ak kwa nan adorasyon n ap bay Bondye?

Byenke nou se kretyen, nou pa sèvi ak kwa nan adorasyon n ap bay Bondye. Poukisa?

Poukisa fason Temwen Jewova yo selebre Soupe Seyè a pa menm ak fason lòt relijyon fè l?

Yo rele l tou Lasent sèn oswa Memoryal, se evènman ki pi sakre pou Temwen Jewova yo. Ann wè sa Bib la di sou evènman sa a.

Èske Temwen Jewova yo patisipe nan mouvman ekimenik?

Ki ansèyman biblik ki ede yo reponn kesyon sa a?

Jan nou wè Bib la

Èske Temwen Jewova yo gen Bib pa yo?

Lè w sèvi ak plizyè tradiksyon Labib pou w etidye Bib la, sa ka ede w anpil nan etid w ap fè a. Twa bagay ki fè Tradiksyon monn nouvo a se yon bon tradiksyon pou w egzamine lè w ap etidye Bib la.

Èske Tradiksyon monn nouvo a egzat?

Poukisa Tradiksyon monn nouvo a pa tankou anpil lòt tradiksyon yo?

Èske nou kwè nan Ansyen Testaman an?

Èske gen pati nan Bib la ki pase mòd? Aprann fason nou ka tire pwofi nan istwa ki ka ede nou ak konsèy ki ka itil nou nou jwenn nan liv ki te ekri ann ebre yo.

Èd nan kominote a ak kesyon politik

Poukisa Temwen Jewova yo pa mele nan zafè politik?

Èske Temwen yo se yon menas pou peyi y ap viv ladan l lan?

Poukisa Temwen Jewova yo pa al nan lagè?

Moun toupatou sou tè a konnen Temwen Jewova yo pa al nan lagè. Aprann pou ki rezon nou pa vle al nan lagè.

Èske Temwen Jewova yo ede moun lè gen katastwòf natirèl?

Li sijè sa a e w ap wè jan nou ede kretyen parèy nou ak lòt moun lè gen katastwòf natirèl.

Desizyon pèsonèl ak lavi fanmi

Èske Temwen Jewova yo aksepte tretman medikal?

Anpil moun panse Temwen Jewova yo rejte tout swen medikal. Èske se vre?

Poukisa Temwen Jewova yo pa aksepte pran san?

Gen anpil bagay moun pa fin byen konnen sou rezon ki fè Temwen Jewova yo pa pran san. Aprann sa ki verite sou kwayans nou sou kesyon sa a.

Èske Temwen Jewova yo kraze fanmi oubyen èske yo ede fanmi yo vin pi djanm?

Pafwa, yo akize Temwen Jewova yo kòm moun ki kraze fanmi. Men, èske sa vle di Temwen yo lakòz moun gen pwoblèm nan fanmi yo vre?

Èske Temwen Jewova yo gen prensip y ap suiv anrapò ak kesyon renmen an?

Èske moun ta dwe konsidere renmen kòm yon jwèt oswa yon bagay serye?

Ki jan Temwen Jewova yo konsidere divòs?

Èske Temwen Jewova yo konn ede moun ki gen pwoblèm nan maryaj yo? Èske se ansyen nan kongregasyon yo ki dwe apwouve divòs yon Temwen?

Èske gen kèk fim, kèk liv oswa kèk mizik nou entèdi?

Ki bonjan prensip nan Bib la ki ka ede yon kretyen lè l ap chwazi ki kalite detant l ap pran?

Koutim ak fèt

Poukisa Temwen Jewova yo pa fete Nwèl?

Anpil moun toujou kontinye fete Nwèl malgre yo byen konnen kote fèt sa a soti. Chèche konnen poukisa Temwen Jewova yo pa fè sa.

Poukisa Temwen Jewova yo pa fete fèt Pak?

Anpil moun dakò fèt Pak la se yon fèt kretyen li ye. Poukisa Temwen Jewova yo pa fete l?

Poukisa Temwen Jewova yo pa selebre anivèsè nesans?

Ann egzamine kat pwen sou anivèsè nesans ki montre rezon ki fè Bondye pa dakò ak fèt sa a.

Poukisa fason Temwen Jewova yo selebre Soupe Seyè a pa menm ak fason lòt relijyon fè l?

Yo rele l tou Lasent sèn oswa Memoryal, se evènman ki pi sakre pou Temwen Jewova yo. Ann wè sa Bib la di sou evènman sa a.

Ki jan Temwen Jewova yo konsidere antèman?

Desizyon Temwen yo pran anrapò ak antèman baze sou bonjan konviksyon yo genyen konsènan moun ki mouri yo. Donk, sou baz ki prensip yo pran desizyon sa yo?

Kiyès Temwen Jewova yo ye?

Èske Temwen Jewova yo se kretyen yo ye?

Tanpri, gade ki jan nou diferan ak relijyon ki di yo se kretyen yo.

Èske Temwen Jewova yo se yon relijyon Potestan?

Gen de bagay ki montre diferans ki genyen ant Temwen Jewova yo ak lòt relijyon ki pa katolik men, ki di yo se kretyen.

Èske Temwen Jewova yo se yon sèk ameriken?

Egzamine kat pwen enpòtan sou òganizasyon entènasyonal sa a.

Èske nou se yon sèk?

Konpare de opinyon moun genyen sou sèk ak sa Temwen Jewova yo ye toutbonvre.