Nan konferans Nasyonzini te fè sou chanjman klima a (COP21), soti 30 novanm rive 12 desanm 2015 lan, gen delege ki soti nan 195 nasyon ki te reyini nan vil Pari, Frans, pou pale sou fason yo ka redui enpak aktivite lèzòm yo genyen sou klima mondyal la. Gen anviwon 38 000 moun, sa ki gen ladan l ofisyèl nan gouvènman yo, syantifik, moun k ap defanm anviwònman ak gwo biznismann, ki te asiste konferans lan an dirèk. Gen plizyè dizèn milye lòt moun ki te vizite yon zòn enfòmasyon piblik toupre a pou yo te ka aprann plis bagay sou chanjman klima a.

Se vre Temwen Jewova yo pa t patisipe nan konferans lan, men, yo menm tou yo enterese nan kesyon anviwònman an. Plizyè santèn nan yo te patisipe nan yon kanpay espesyal nan vil Pari pou pataje esperans Bib la bay konsènan viv nan yon monn san polisyon.

Pandan yon Temwen t ap vwayaje nan yon transpò piblik, li te pale ak yon mesye ki soti Pewou e ki te abiye ak rad tradisyonèl pewouvyen. Mesye a te esplike aktout li an sante e l ap viv nan yon bèl montay, li toujou santi l enkyè pou avni planèt nou an. Bèl esperans frè a te pataje avè l la te touche l, epi, toutpandan l t ap souri, li te aksepte yon kat pou l vizite sit Entènèt nou an ki se www.jw.org.

Nan yon tren, gen de Temwen ki te pale ak yon ameriken ki se syantifik nan kesyon anviwònman. Li te sezi aprann, pandan de fwa, Temwen Jewova yo te resevwa yon pri Kat Green Globes nan men yon òganizasyon (the Green Building Initiative) pou angajman yo pran pou konstwi bilding ki respekte anviwònman an ansam ak konstriksyon de nouvo bilding pou filyal Temwen Etazini an nan Wòlkil, Nouyòk. Li menm tou te kontan aksepte yon kat jw.org.

Gen anpil moun ki te pwomèt y ap vizite sit Entènèt nou an lè yo te wè enterè sensè Temwen yo demontre pou enviwònman an. Apre yon delege ki soti Kanada te fin aprann Temwen yo te fè gwo efò pou pwoteje zwazo ble (Rouge-gorge bleu) ki toupre Wòwik, Nouyòk, zòn kote bilding nouvo syèj mondyal Temwen yo ye a, li te di: “Anvan m te kòmanse defann anviwònman an, m te yon ònitològ (moun k ap suiv zwazo). M pa t janm konn si Temwen Jewova yo te gen gwo respè konsa pou lavi bèt yo. M pral li piblikasyon nou yo e m pral sou sit Entènèt nou an pou m aprann plis bagay sou nou!”