Temwen Jewova yo nan Grann Bretay kòmanse konstwi nouvo biwo filyal yo a toupre Chèlmsfòd, nan rejyon Èsèks. Gen yon lwa nan Wayòm Ini (Wildlife and Countryside Act 1981) ki pwoteje plizyè espès bèt ak plant nan bèl zòn sa a. Ki sa Temwen Jewova yo fè pou yo suiv lwa sa a ki mande pou yo pwoteje bèt ak plant sa yo pandan y ap konstwi nan zòn nan?

Y ap konstwi yon pasrèl pou miskaden yo.

Temwen yo sèvi ak planch ki rete sou chantye a pou yo fè yon seri ti bwat kòm nich pou yon espès bèt ki rele miskaden (yon ti bèt ki sanble ak sourit), dekwa pou bèt yo pa rete sou chantye a. Epitou, yo fè yon bagay tankou yon pasrèl ki pase anlè wout antre a pou pèmèt miskaden yo toujou kapab ale nan pyebwa yo ak nan lantouray kote yo abite yo. Temwen yo fè yon pwogram pou yo pran swen pyebwa ki fè lantouray yo nan enterè miskaden yo. Sa yo fè, sèke chak ane, nan peryòd kote bèt yo ap rantre nan nich yo pou fredi a, yo taye yon ranje pyebwa diferan, konsa yo pa twò deranje miskaden yo, yo pwoteje kote yo rete yo e sa fè toujou gen ase pyebwa kote yo ka jwenn manje.

Y ap enstale nich pou miskaden yo.

Temwen yo pwoteje yon kalite koulèv tou ki viv nan zèb, yo pwoteje leza, ak yon seri ti leza ki pa gen pye ki sanble ak zangi. Moun ki etidye lanati yo pran bèt sa yo anba twati kay yo kote yo t al mete kò yo epi yo mete yo yon kote an sekirite ki lwen zòn kote y ap konstwi a. Nouvo kote yo mete bèt sa yo gen ti twou espesyal yo fè pou bèt yo ka pase moman fredi a epi yo mete yon kloti espesyal pou anpeche yo antre sou chantye a. Temwen yo verifye kloti a regilyèman yon fason pou asire yo koulèv ak leza sa yo pa ka antre sou chantye a, kote yo ka an danje.

Miskaden

Pou evite deranje aktivite yon kalite chovsouri ki genyen nan zòn nan, yo sèvi ak yon seri limyè sou chantye a ki pa gaye limyè twòp. Limyè sa yo limen sèlman lè gen yon machin ki an mouvman, sa ki fè chantye a prèske toujou fè nwa pou chovsouri yo. Kòm chovsouri yo soti nan nuit souvan pou y al dèyè manje nan pyebwa ki fè lantouray chantye a, y ap kenbe pifò nan pyebwa sa yo e yo pral plante lòt sou yon distans ki plis pase de kilomèt edmi. Kòm yo te oblije koupe kèk pyebwa kanmenm pou chantye a, yo te fè yon seri ti kalòj pou chovsouri yo pou yo te ka jwenn kote pou yo rete.

Y ap enstale kay pou chovsouri.

Pou Temwen yo pwoteje yon seri pyebwa ki gen valè ki la lontan, yo anpeche machin pase nan zòn kote gen rasin nan pyebwa sa yo ki fèk ap parèt. Se nan pyebwa sa yo anpil espès bèt ak zwazo fè nich. Temwen yo fè tout sa paske yo detèmine pou yo kontinye pwoteje ni bèt ni plant nan Chèlmsfòd.