Nan mwa out 2013, Temwen Jewova yo nan peyi Filipin te rive fin konstwi mil Sal Wayòm grasa pwogram konstriksyon yo genyen an! Menm jan sa ye nan anpil peyi, kongregasyon nan peyi Filipin yo pa gen ni lajan ni eksperyans pou yo konstwi Sal Wayòm poukont yo. Pandan plizyè ane, gen kongregasyon ki konn reyini nan kay moun, pandan gen lòt ki te konn reyini nan yon seri ti konstriksyon ki fèt ak banbou.

Piske gen gwo akwasman nan kantite Temwen Jewova nan peyi Filipin ak lòt peyi sou tè a, moun yo vin bezwen plis Sal Wayòm pou yo reyini. Se sa k fè, nan ane 1999, Kolèj santral Temwen Jewova yo te met yon pwogram sou pye pou yo konstwi Sal Wayòm nan peyi ki pa gen gwo mwayen. Grasa aranjman sa a, Temwen nan peyi sa yo bay ofrann yo kapab e yo ajoute ofrann lòt peyi fè sou kantite lajan yo rasanble a. Yo fòme ekip konstriksyon ki gen frè ki jwenn fòmasyon pou sa pou ede kongregasyon yo konstwi pwòp Sal Wayòm yo. Nan mwa novanm 2001, pwogram entènasyonal sa a te kòmanse fonksyone nan peyi Filipin.

Iluminado, se yon frè nan kongregasyon ki nan Mawilawo, Boulakann, kote yo te konstwi milyèm Sal Wayòm nan. Men sa l di: “Mwen vrèman kontan fè pati fanmi entènasyonal frè ak sè nou yo. Te gen anpil volontè, gason kou fi, jèn kou granmoun. Nou te travay ansanm anba solèy cho. Menm lè nou te fatige apre yon gwo jounen travay, se te yon plezi pou n wè tout sa n te rive fè ansanm.”

Moun ki pa Temwen Jewova yo te enpresyone lè yo wè tout travay volontè yo fè. Men sa pwopriyetè yon kamyon ki te vin pot sab ak gravye sou chantye a te di: “Nou menm, moun sa yo, nou tankou foumi, nou tèlman anpil! Tout moun ap bay èd yo. Mwen pa t janm wè yon bagay konsa anvan sa.”

Yon Sal Wayòm konplè

Volontè yo te fini ak konstriksyon an nan mwens pase sis semèn depi lè yo te fin monte chapant bilding nan. Lefètke yo te konstwi Sal Wayòm yo byen rapid, moun ki nan kongregasyon yo te kapab kontinye bay tout yo menm nan travay preche bon nouvèl Wayòm Bondye a, yon travay ki enpòtan anpil. — Matye 24:14.

Men sa Ellen, yon sè ki nan kongregasyon lokal la, fè konnen: “Ansyen Sal Wayòm nan pa t ka pran nou tout. Anpil nan nou te oblije chita deyò Sal la. Nouvo Sal Wayòm nan bèl e nou pi alèz ladan l, konsa nou kapab pi byen pwofite enstriksyon ak ankourajman nou jwenn nan reyinyon nou yo.”