Al gade sa k anndan l

Lanmou pouse nou aji lè gen katastwòf

Lanmou pouse nou aji lè gen katastwòf

Temwen Jewova yo ede kwayan parèy yo ak lòt moun lè yo nan bezwen. Yo fè sa yon fason pou yo demontre lanmou, kalite ki pèmèt moun konnen vrè kretyen yo. — Jan 13:35.

Pi ba a, n ap jwenn yon apèsi konsènan èd nou te bay sou yon peryòd plis pase 12 mwa ki fini nan mitan ane 2012 la. Nan lis sa a, nou pa pale konsènan èd espirityèl ak moral nou toujou bay lè n ap ede moun yo. Anba direksyon biwo filyal yo, Komite sekou yo te òganize pifò nan èd nou te bay yo. Anplis de sa, frè ak sè nan kongregasyon nan zòn yo bay èd pa yo regilyèman.

Japon

Japon: Nan dat 11 mas 2011, te gen yon tranblemanntè ki te frape zòn nò peyi Japon, sa ki te lakòz yon sounami, e sa te afekte plizyè santèn milye moun. Toupatou nan monn nan, Temwen Jewova yo te kontan bay lajan, kapasite yo ak sa yo posede pou ede moun yo. Gade videyo konsènan travay sekou nou te fè nan peyi Japon apre tranblemanntè a.

Brezil: Inondasyon, glisman teren ak deboulonnay tè te lakòz plizyè santèn moun mouri. Lè sa te rive a, Temwen Jewova yo te voye 42 tòn manje ki pa ka gate tousuit, 20 000 boutèy dlo, 10 tòn rad ak 5 tòn materyèl pou fè netwayaj nan zòn ki te afekte a, san wete medikaman ak lòt bagay ankò.

Kongo (Brazavil): Gen yon depo zam ki te eksploze e sa te lakòz kay 4 fanmi Temwen Jewova detwi e kay 28 lòt fanmi Temwen te sibi gwo domaj. Fanmi ki te touche yo te resevwa manje ak rad epi Temwen nan zòn nan te akeyi fanmi ki te sinistre yo lakay yo.

Kongo (Kinchasa): Yo te voye medikaman pou moun ki te gen kolera. Yo te voye rad pou moun ki te viktim inondasyon ki te fèt akoz gwo lapli ki te tonbe. Moun ki te nan kan refijye te resevwa èd medikal, semans ansanm ak anpil rad.

Venezyela: Gen yon pakèt gwo lapli ki te lakòz inondasyon ak deboulonay tè. Komite sekou yo te ede 288 Temwen ki te sinistre. Yo te bati plis pase 50 kay tounèf. Anplis de sa, komite sekou yo te ede moun kay yo te menase akoz nivo dlo ki nan lak Valennsya a ki t ap monte.

Filipin

Filipin: Gen plizyè tifon ki te lakòz plizyè inondasyon nan yon pati nan peyi a. Filyal la te voye manje ak rad pou moun ki te viktim yo e Temwen nan zòn nan te patisipe nan netwayaj apre dlo a te fin bese.

Kanada: Apre yon gwo dife te fin pran nan yon forè nan rejyon Albèta, Temwen ki nan rejyon toupre a te voye yon bon kantite ekipman pou netwayaj bay kongregasyon Slave Lake la. Piske kongregasyon an pa t bezwen tout kòb yo te resevwa a, yo te fè don plis pase mwatye nan lajan an pou ede lòt moun ki te viktim katastwòf plizyè lòt kote nan monn nan.

Kotdivwa: Moun ki te nan bezwen nan peyi sa a te resevwa lojman, swen medikal ak lòt bagay ankò anvan yon gè, pandan gè sa a e apre gè sa a.

Fiji: Piske anpil gwo lapli te lakòz gwo inondasyon, pifò nan 192 fanmi Temwen ki te viktim yo te pèdi jaden ak bèt yo te genyen ki te ba yo manje ak mwayen pou yo viv. Yo te voye manje pou yo.

Gana: Moun ki te viktim inondasyon nan pati lès peyi a te resevwa manje, semans ansanm ak abri pwovizwa.

Etazini: Nan twa eta, gen plizyè tònad ki te andomaje 66 kay Temwen e ki te detwi 12 kay Temwen. Menmsi pifò nan mèt kay yo te gen asirans, frè yo te bay lajan pou ede yo.

Ajantin: Nan zòn sid peyi a, kongregasyon Temwen Jewova yo te ede moun kay yo te andomaje akoz pakèt sann ki te soti nan yon vòlkan.

Mozanbik: Yo te voye manje pou plis pase 1 000 moun ki te viktim akoz yon sechrès.

Nijerya: Gen plis pase yon ventèn Temwen ki te blese nan yon gwo aksidan bis ki te resevwa èd finansye. Anplis de sa, yo te voye èd pou anpil moun ki te pèdi kay yo akoz konfli relijye ki te genyen ant plizyè tribi nan nò peyi a.

Benen: Yo te voye medikaman, rad, moustikè, dlo potab ak lojman pou moun ki te viktim gwo inondasyon.

Repiblik dominikèn

Repiblik dominikèn: Tousuit apre pasaj siklòn Irèn nan, kongregasyon nan zòn nan te bay èd nan repare kay ki te kraze yo e yo te pote materyèl pou sekou.

Etyopi: Yo te voye lajan pou ede moun ki te viktim nan de zòn sechrès te frape ak yon zòn ki te inonde.

Kenya: Yo te lajan pou ede moun ki te viktim yon sechrès.

Malawi: Yo te pote èd pou moun ki t ap viv nan kan refijye Dzaleka a.

Nepal: Gen yon glisman teren ki te lakòz gwo domaj lakay yon Temwen. Yo te fè yon lojman pwovizwa pou sè a epi frè ak sè nan kongregasyon nan zòn nan te ede l.

Papwazi Nouvèl Gine: Apre uit kay Temwen te fin boule, gen aranjman ki te fèt pou rebati kay sa yo pou yo.

Woumani: Gen kèk Temwen ki te pèdi kay yo akoz inondasyon. Yo te jwenn èd pou yo rebati kay sa yo.

Mali: Peyi Senegal, ki toupre peyi Mali, te voye lajan pou ede kèk moun nan peyi a ki pa t gen ase manje pou yo manje piske te gen yon move rekòt akoz yon sechrès.

Syera Leyòn: Gen Temwen ki doktè ki te soti nan peyi Lafrans pou vin pote swen medikal pou Temwen Jewova k ap viv nan kèk zòn lagè te ravaje.

Tayilann: Gen kèk gwo inondasyon ki te lakòz anpil ravaj nan plizyè pwovens. Ekip pou pote sekou yo te repare epi netwaye 100 kay ak 6 Sal Wayòm.

Repiblik tchèk: Apre kèk inondasyon te fin andomaje plizyè kay an Repiblik tchèk, Temwen k ap viv Eslovaki yo, ki toupre Repiblik tchèk, te patisipe nan efò ki te fèt pou pote sekou pou moun yo.

Srilanka: Yo fini ak pifò travay sekou yo t ap fè apre yon sounami te fin pase.

Soudan: Yo te voye manje, rad, soulye ak prela pou Temwen Jewova ki te deplase kite kay yo akoz gè ki te gen nan peyi a.

Tanzani: Gen 14 fanmi ki te pèdi tout sa yo posede pandan yon gwo inondasyon. Kongregasyon ki nan zòn nan te voye rad, mèb ansanm ak lòt bagay pou yo met lakay yo. Yo te rebati yon kay.

Zimbabwe: Akoz sechrès, gen yon zòn nan peyi a ki te tonbe nan gwo grangou. Moun ki te viktim yo te resevwa manje ak lajan.

Bouwoundi: Refijye yo te resevwa èd materyèl ak swen sante.