Anvan w fè kòmann yon Bib an bray nan men Temwen Jewova yo, asire w ou gen espas pou w mete l. Tradiksyon monn nouvo a okonplè an bray anglè, espayòl ak italyen gen ant 18 a 28 volim, e pou pi piti y ap pran yon espas ki mezire de mèt (6 pye 5 pous) poukont yo.

Gen Bib an bray ki pran mwen espas, yo fè Bib sa yo ak lòt materyèl, yo pa fè yo ak papye yo konn grave lèt yo. Gen yon aparèy pòtatif ki sèvi pou pran nòt an bray, ki gen yon seri bouton ki ka monte oubyen desann pou yo pwodui senbòl bray yo, grasa aparèy sa a, moun ki avèg yo ka pran nòt, e anmenmtan, yo ka jwenn enfòmasyon ki te deja stoke nan aparèy la sou fòma elektwonik. Anplis de sa, moun ki avèg yo ka jwenn piblikasyon pou yo koute grasa yon lektè ekran ki konvèti tèks ekri a an pawòl.

Mete sou sa, Temwen Jewova yo fè yon pwogram enfòmatik ki ka repwodui tèks an bray la nan yon pakèt lang. Apre yo fin mete mwayen pou w ka konvèti tèks la, sa k ap gen ladan l ni lèt nan lang nou an ni lèt an bray yo, pwogram nan ap kapab konvèti tèks la an bray. Li mete piblikasyon an tou nan fòma ki fè l fasil pou moun avèg la li l. Travay mete sistèm sa a sou òdinatè a rann li posib pou n pwodui piblikasyon an bray, Bib an bray la ladan l tou, epi n rive fè sa nan prèske tout lang kote yo itilize lèt an bray, menm lang ki pa sèvi ak ekriti women.

Depi plis pase 100 an, Temwen Jewova yo ap pwodui piblikasyon ki baze sou Bib la pou moun ki avèg yo, e jodi a, yo distribye piblikasyon sa yo nan 19 lang. Se vre moun avèg ki enterese ka jwenn piblikasyon sa yo san yo pa peye anyen, men, gen anpil nan yo ki konn fè yon ofrann volontè.

Oparavan, lè yo te pibliye yon nouvo piblikasyon nan yon kongrè Temwen Jewova, yo te konn di moun ki nan asistans lan y ap ka fè kòmann pou piblikasyon an bray la annapre. Ane pase, filyal Etazini te mande kongregasyon yo enfòmasyon pou yo konnen ki kongrè moun ki avèg yo ap asiste e ki fòma (papye grave, aparèy elektwonik pou pran nòt oswa lektè ekran elektwonik) yo plis renmen.

Yo te voye kopi sou fòma papye grave yo nan kongrè ki gen moun ki avèg, konsa, li te posib pou yo resevwa nouvo piblikasyon yo anmenmtan ak tout moun. Yo te voye bagay ki sou fòma elektwonik yo bay chak moun yon semèn apre kongrè pa yo.

Men sa yon sè ki avèg di: “Sa se yon gwo privilèj nou genyen pou n resevwa piblikasyon yo menm lè ak tout moun. Sòm 37:4 di Jewova ap ban nou sa nou swete nan kè nou. Li sot fè sa wikenn sa a!” Yon frè ki avèg te di toutpandan l t ap kriye: “Yo te panse avè m. Mèsi Jewova paske w gen anpil sousi pou nou.