Pou Temwen Jewova yo, pa gen liv ki pi enpòtan pase Bib la. Yo etidye l regilyèman e yo itilize l lè y ap anseye lòt moun bon nouvèl Wayòm Bondye a (Matye 24:14). Piske yo itilize Labib anpil, bib yo vin ize byen rapid. Se sa k fè, Temwen yo fè tout sa yo kapab pou vèsyon revize Tradiksyon monn nouvo a, ki t ap soti nan ane 2013 la, fèt yon fason pou l pa sèlman bèl, men pou l solid.

Nouvo vèsyon sa a t apral djanm. Lè staf ki reprezante enprimant Temwen yo nan Wòlkil, Nouyòk, Ozetazini, te pale de ki kalite bib yo vle a ak prezidan yon konpayi ki relye liv, men sa prezidan an te di yo: “Bib n ap chèche a pa egziste. Sa tris, men se laverite, pifò bib yo fèt pou yo parèt bèl sou yon tab kafe oswa yon etajè, men yo pa solid.”

Gen kèk ansyen vèsyon Tradiksyon monn nouvo a ki pa t twò solid, pafwa yo te konn fann an de nan epòk ki gen anpil chalè. Staf ki travay nan enprimri yo egzamine materyèl yo, tep yo konn itilize yo ak metòd yo itilize pou relye bib yo pou yo ka fè yon bib k ap ret anfòm menmsi yo ta itilize l anpil nan tanperati ki diferan. Selon rezilta rechèch yo, yo te fè kèk echantiyon bib e yo te voye yo bay Temwen k ap viv nan peyi ki gen tanperati diferan soti nan tanperati ki cho pou rive nan tanperati ki frèt anpil tankou Alaska.

Apre sis mwa, moun yo te remèt bib yo pou yo ka wè nan ki eta yo ye. Epi, staf ki travay nan enprimri a te amelyore kalite travay la epi voye lòt echantiyon bib bay Temwen yo te chwazi yo. Antou, yo te fè 1697 bib pou yo teste. Gen kèk nan yo ki te jwenn move tretman pa aksidan. Pa egzanp, yo te kite yon bib deyò anba lapli pandan tout yon nuit, e gen yon lòt ki te tonbe anba dlo pandan yon siklòn. Rezilta tès yo te bay bonjan enfòmasyon sou kalite bib sa yo.

An 2011, pandan yo t ap teste bib yo, Temwen yo te achte yon machin pou relye liv ki fonksyone ak anpil vitès pou enprimri ki nan Wòlkil ak Ebina a, nan peyi Japon. Objektif la se pa sèlman pou yo ka enprime kantite bib y ap bezwen an, men se rive enprime menm kalite bib la nan toule de enprimri yo.

Kouvèti k ap tòde yo bay anpil pwoblèm

Byen bonè nan ane 2012 la, de enprimri yo te kòmanse pwodui vèsyon Tradiksyon monn nouvo a ki te deja egziste nan koulè nwa ak koulè mawon nan materyèl yo t apral itilize pou vèsyon revize a. Men, nouvo machin yo sèvi ak yon kòl ak yon materyèl pou double kouvèti yo yo pa t teste anvan sa, sa te fè kouvèti yo te kòmanse tòde anpil lè yo fin kole yo nan bib yo. Tout efò yo te fè pou yo rezoud pwoblèm sa a pa t mache, se sa k fè yo te kanpe pwodiksyon an.

Gen youn nan konpayi ki fè materyèl sa yo ki te remake pwoblèm pliye a se yon pwoblèm yo jwenn souvan nan kouvèti ki fleksib yo e l ka difisil pou yo rezoud li. Olye frè yo te chwazi fè kouvèti a byen di, yo te detèmine pou yo pwodui yon bib ki gen yon kouvèti ki fleksib ki t ap gen menm aparans lan. Apre kat mwa tès, kote yo te melanje plizyè kalite kòl ak diferan materyèl pou relye liv, yo te vin jwenn yon melanj ki t ap pèmèt enprimri a rekòmanse travay pou l pwodui po bib ki fleksib e k ap ret plat.

Yo te sispann pwodiksyon an ankò

Nan mwa septanm 2012, yo te bay enprimri yo lòd pou yo sispann pwodui vèsyon bib ki te deja egziste a, pou yo vide stòk yo e pou yo tann jiskaske yo kòmanse pwodui edisyon revize Tradiksyon monn nouvo a. Yo te mete dat y ap prezante vèsyon revize a pou 5 oktòb 2013, nan reyinyon ànyèl Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania a.

Jou ki te vandredi 9 out 2013 la, enprimri yo te resevwa fichye elektwonik nouvo bib la e nan demen yo te kòmanse enprime l. Premye bib la te pare jou ki te 15 out la. Nan sèt semèn ki te vin apre yo, ekip k ap travay nan enprimri Wòlkil la ak enprimri Ebina a te travay lajounen kou lannuit pou yo te ka pwodui 1 600 000 bib epi voye yo ale, yon kantite ki te pèmèt chak moun ki te asiste reyinyon anyèl la resevwa yon kopi.

Byenke nouvo edisyon sa a bèl e l solid, mesaj ki bay lavi ki ladan l lan gen plis valè toujou. Men sa yon dam Ozetazini te ekri nan demen apre l fin resevwa bib li a: “Grasa nouvo edisyon sa a, mwen kapab konprann Bib la pi byen.”