Jou ki te vandredi 5 jiyè 2013 la, fanmi Betèl Etazini an te kontan tande anons sa a frè Anthony Morris, ki se manm Kolèj santral la, te fè: “Nou pran dispozisyon pou n vann sis bilding yo san wete bilding ki nan 117 Adams Street la ak 90 Sands Street la, nan Bwouklin *. Piske n te vann bilding 1 a 5 yo, sa te mande pou n debarase yo nan mitan mwa out ane sa a.”

Li klè, sa t apral mande anpil travay. Kantite espas ki nan etaj senk bilding sa yo egal anviwon 11 teren foutbòl yo konn itilize pou match entènasyonal yo! Nou te dwe debarase bilding yo nan 60 jou!

Pandan plizyè dizèn ane, yo te konn enprime nan bilding 1 a 5 yo e yo te konn relye liv ladan yo, men, an 2004, yo te transfere tout ekipman sa yo nan yon lòt lokal ki nan Wòlkil, Nouyòk.

Depi lè sa a, yo te fè bilding yo tounen kote yo fè mentnans ak depo yo met materyèl konstriksyon, materyèl pou biwo ansanm ak materyèl yo itilize pou pwojè konstriksyon Ozetazini ak nan lòt peyi.

Li te nesesè pou gen bonjan planifikasyon yon fason pou yo te ka rive debarase bilding yo nan lè yo te prevwa a. Toudabò, yo te fè yon envantè pou bagay ki te nan bilding yo yon fason pou yo rive wè sa yo dwe vann, sa y ap jete oswa y ap kenbe. Apre sa, yo te pran dispozisyon pou moun travay an sekirite e pou yo byen fè travay la.

Fanmi Betèl la te fè anpil efò pou l soutni pwojè a. Anplis de sa, yo te envite 41 volontè tanporè nan Betèl la pou yo vin bay èd. Volontè yo te soti anpil kote Ozetazini. Pifò nan yo se te jèn gason ki djanm e ki selibatè. Yo te dakò kite fanmi yo, zanmi yo ak travay yo pou yo vin pase ant sis a dis semèn ap travay nan Betèl la. Ki jan yo te konsidere asiyasyon yo te genyen an?

Men sa Jordan, ki gen 21 an e ki soti nan Eta Wachintonn, fè konnen: “M te dwe ranpli yon fòmilè pi bonè.”

Men sa Steven, ki gen 20 an e ki soti Tegzas, fè konnen: “M santi m fè pati yon gwo fanmi entènasyonal, yon fanmi ki konn travay di e ki gen kè kontan.”

Men sa Justin, ki gen 23 an, te ekri: “M santi m lakay mwen, isit la nan Betèl la. Relasyon moun nan Betèl la gen ak Jewova a, sajès yo, lanmou yo demontre ak fason youn zanmi lòt, se yon bagay ki vrèman bèl.”

Men sa Adler, ki gen 20 an e ki sot Pòtoriko, fè konnen: “Li te difisil anpil pou m leve byen bonè chak maten, men, mwen vin gen yon seri zanmi k ap dire pou toutan.”

Men sa William, ki gen 21 an, fè konnen: “Depi m tou piti, m te toujou reve vin nan Betèl. M te panse m t apral santi m raz oswa m t ap poukont mwen, men, m te nan erè. Sèvi nan Betèl se pi bèl eksperyans nan lavi m! M pa menm ka imajine yon lòt bagay ki pi bon pase vin isit la.”

Èske ekip volontè yo te rive respekte dat limit yo te genyen an? Wi, yo te rive fè travay la nan 55 jou sèlman.

^ § 2 Bilding moun abite ki nan 90 Sands Street la ap vid nan ane 2017.