Al gade sa k anndan l

Rapò sou reyinyon ànyèl la

“Manje nan bon moman”

Rapò sou reyinyon ànyèl la

Te gen plizyè milye moun ki te reyini pou yo koute kèk rapò ankourajan frè yo t ap bay e pou yo te tande yon egzamen enteresan yo t ap fè sou Matye 24:45-47 nan 128yèm asanble ànyèl Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania te fè.

Nan jou ki te 6 oktòb 2012, te gen prèske 5 000 moun ki te reyini pou yo te asiste pwogram nan nan Sal asanble Temwen Jewova yo nan Noujèze, nan peyi Etazini. E te gen plis pase 10 000 moun ki t ap suiv pwogram nan grasa yon lyezon videyo sou Entènèt nan lokal ki Bwouklin, Patèsonn, Wòlkil ki nan eta Nouyòk ak nan filyal Kanada a.

Se Anthony Morris, yon manm Kolèj santral Temwen Jewova yo, ki te prezide reyinyon an. Nan okazyon an, li te fè yon ti rapèl sou reyinyon ànyèl yo te fè ane pase a, yon reyinyon ki te vrèman ankourajan e ki te estrawòdinè. Moun ki te nan oditwa a te konnen reyinyon ki t ap fèt ane sa a t ap ankourajan tou. Men, kounye a, yo t ap mande tèt yo: ‘Èske l t ap yon reyinyon estrawòdinè tou?’

Te gen de videyo ki te montre oditwa a aktivite nou fè nan lemonnantye.

Konstriksyon Sal Wayòm:

Videyo sa a te montre bon rezilta nou jwenn nan konstriksyon Sal Wayòm nan peyi kote moun yo pa gen gwo mwayen yo. Nan 13 dènye ane ki pase yo, ekip k ap konstwi Sal Wayòm nan peyi sa yo te bati 25 402 Sal Wayòm. An mwayèn, yo te konstwi plis pase senk Sal Wayòm chak jou! Yo te sèvi ak kontribisyon Temwen ki toupatou sou tè a te bay pou yo fè sal sa yo. Mete sou sa, lè katastwòf natirèl frape, byen souvan, ekip sa yo ki gen eksperyans aji byen rapid pou yo repare Sal Wayòm ki andomaje oubyen pou yo rekonstwi sa ki kraze yo e pou yo ede moun ki viktim yo repare oswa rekonstwi kay yo.

Kongrè espesyal:

Nan ane 2012 la, Temwen Jewova yo te òganize plizyè kongrè espesyal, e gen delege ki te soti nan divès peyi ki te vin asiste kongrè sa yo. Nan ki sans kongrè sa yo pa t menm ak kongrè entènasyonal yo te fè nan ane anvan yo?

Nan videyo a yo te esplike se filyal ki nan peyi kote y ap fè kongrè a ki te fè aranjman pou lojman, transpò, manje midi pou kongresis yo pandan semèn kongrè a se pa t ajans ki konn òganize vwayaj yo. Gen anviwon 1 500 delege etranje ki asiste chak kongrè.

Delege etranje yo ak frè lokal yo gen anpil okazyon pou youn aprann konn lòt nonsèlman pandan kongrè a, men tou lè y al vizite zòn kote touris konn ale yo, lè y ap manje, lè y al preche moun ki nan zòn nan. Men sa yo di nan videyo a: “Nan tout kongrè espesyal nou fè jiska prezan, se lanmou frè ak sè yo demontre youn pou lòt ki vrèman ini yo yon fason ki san fay.”

Se pa ti kontan moun ki te vin nan kongrè yo te kontan lè yo te aprann Temwen Jewova yo ap kontinye òganize kongrè espesyal sa yo chak ane nan divès peyi yo chwazi toupatou sou tè a!

Lòt moman espesyal nan reyinyon ànyèl la:

Entèvyou:

Yo te fè entèvyou ak twa frè ki manm komite filyal ansanm ak madanm yo. Antou frè ak sè sa yo pase 342 ane nan sèvis aplentan. Yo te rakonte jan Jewova te fòme yo pou yo te ka byen fè divès asiyasyon yo te konfye yo.

Richard Kelsey, yon manm komite filyal Almay, te di Lekòl pou manm komite filyal yo ak madanm yo te aprann li pou l “toujou suiv direksyon Jewova bay”. Jewova se yon Papa ki gen lanmou ki vle sa ki pi bon pou nou. Men sa frè Kelsey di ankò: “Li vle pou nou viv pou toutan, e l ap fè tout sa ki nesesè pou l pran swen nou.” Nan lekòl la yo aprann manm komite filyal yo pou yo suiv bèl egzanp Jewova bay nan demontre lanmou.

Lè yo te envite sè Linda Johansson pou l asiste Lekòl Galaad nan ane 1958, li te gen dezan edmi depi li batize e li te gen yon ane sèlman depi l marye. Men sa sè Johansson te di: “Nan lekòl la, mwen te nan menm klas ak yon seri frè ki gen anpil matirite [e] ki gen anpil eksperyans. Mwen te konn panse [...] ‘mwen vrèman pa t dwe la.’”

Poutan, sè Johansson te pèsevere, apre lekòl la yo te voye li menm ak mari l al sèvi kòm misyonè nan peyi Malawi. Lè pèsekisyon Temwen Jewova yo t ap sibi nan peyi sa a te fini, sè Johansson te etidye Labib ak yon mesye ki te minis nan gouvènman an ki te opoze ak aktivite Temwen yo. Jodi a, ni madanm mesye sa a, ni pitit gason l, ni pitit fi l, yo tout batize, yo se Temwen Jewova.

Temwayaj piblik:

Gen kat elèv ki te gradye nan Lekòl biblik pou mari ak madanm ki kretyen yo ak yon siveyan itineran nan Nouyòk ki te rakonte eksperyans yo te fè pandan yo t ap fè efò pou yo patisipe nan temwayaj piblik nan yon zòn ki gen anpil aktivite.

Nan vil ki gen anpil moun k ap mache nan lari yo, Temwen Jewova ki nan sèvis aplentan mete tab ak charyo ki gen piblikasyon ki baze sou Bib la, konsa moun k ap pase yo ka pran piblikasyon, yo ka poze kesyon ki baze sou Bib la e yo ka mande etid biblik.

Nan kèk lòt zòn nan vil Nouyòk, nan Chikago ak nan Lòs Annjelès, Temwen Jewova yo eseye menm metòd predikasyon sa a. Nan yon ane sèlman, gen anviwon 2 700 moun ki vini bò stann yo pou yo mande yon etid biblik gratis.

Koral timoun:

Prèske tout moun nan oditwa a te gen dlo nan je yo lè yon koral ki gen 17 timoun t ap chante kantik “Koute, obeyi, w ap jwenn benediksyon” ki nan liv kantik Ann chante pou Jewova a (Kantik no 120).

Apre sa, te gen yon senpozyòm ki gen sis diskou ladan l e se manm Kolèj santral la, frè Jackson, frè Lösch, frè Pierce, frè Herd, frè Lett ak frè Splane ki te bay diskou sa yo. Yo te egzamine siyifikasyon pawòl Jezi te di nan Matye 24:45-47. Men sa nou li nan vèsè sa yo:

“Kiyès ki vrèman esklav fidèl ki prevwayan an mèt li met responsab sèvitè ki lakay li yo pou ba yo manje nan bon moman? Esklav sa a byennere si lè mèt li vini, li jwenn se sa l ap fè! Anverite m ap di nou sa: L ap mete l responsab tout byen l yo.”

Nan senpozyòm nan yo te reponn kesyon sa yo:

Ki lè Jezi te mete “esklav fidèl ki prevwayan an” responsab sèvitè l yo?

Ann konsidere kontèks Jezi te di pawòl ki nan Matye chapit 24 la. Tout vèsè yo site pi ba yo te dwe akonpli pandan prezans Kris, sètadi nan “fen sistèm nan”. — Vèsè 3.

  • “Tribilasyon k ap gen nan jou sa yo.” — Vèsè 29.

  • “Jenerasyon sa a.” — Vèsè 34.

  • “Jou sa a ak lè sa a.” — Vèsè 36.

  • “Jou Seyè nou an ap vini.” — Vèsè 42.

  • “Pitit lòm nan ap vini nan yon lè nou pa panse.” — Vèsè 44.

Donk, li lojik pou “esklav fidèl ki prevwayan an” parèt apre prezans Kris ki te kòmanse an 1914.

Mete sou sa, Jezi te fè konnen “esklav” sa a t ap parèt nan yon moman kote li t ap nòmal pou moun mande: “Kiyès ki vrèman esklav fidèl ki prevwayan an?” Etandone apot Jezi yo te gen don lespri sen te bay pou yo te fè mirak, donk, pa t gen okenn rezon pou yo ta poze kesyon sa a nan premye syèk epòk nou an (1 Korentyen 14:12, 24, 25). Byenke apot yo ak lòt kretyen nan premye syèk la te resevwa lespri sen, se pa yo menm ki te “esklav fidèl ki prevwayan” Jezi te pale nan pwofesi a.

Donk, li rezonab pou nou abouti ak konklizyon sa a: Jezi te mete “esklav fidèl ki prevwayan an” responsab “sèvitè l yo” pandan prezans li, sètadi “nan fen sistèm nan”.

“Kiyès ki vrèman esklav fidèl ki prevwayan an?”

Jezi pa t ap pale konsènan yon moun men li t ap pale konsènan yon “esklav” ki se yon gwoup moun ki t ap travay ansanm antanke yon sèl kò. Jezi te di 1) yo te mete esklav la nan yon pozisyon kote li t ap sipèvize travay “sèvitè [mèt la]” t ap fè epi 2) li t ap bay sèvitè yo manje espirityèl nan “bon moman”.

Depi 1919, te toujou gen yon ti gwoup kretyen Bondye chwazi pou al nan syèl ki nan syèj mondyal Temwen Jewova yo. Yo sipèvize travay predikasyon an k ap fèt nan lemonnantye e yo patisipe dirèkteman nan travay k ap fèt pou yo prepare manje espirityèl la e pou yo distribye manje sa a. Nan dènye ane ki pase yo, yo rive konprann esklav la se gwoup moun sa yo, sètadi Kolèj santral Temwen Jewova yo.

Prèv nou sot egzamine yo mennen nou nan konklizyon sa a: Jezi te mete “esklav fidèl ki prevwayan an” sou sèvitè l yo nan ane 1919. Esklav la se ti gwoup frè Bondye chwazi pou al nan syèl la k ap sèvi nan syèj mondyal la pandan prezans Kris la, yo menm ki patisipe dirèkteman nan preparasyon ak distribisyon manje espirityèl la. Lè gwoup frè sa yo ap travay ansanm antanke Kolèj santral, se lè sa a yo jwe wòl “esklav fidèl ki prevwayan an”.

Kiyès ki “sèvitè” yo?

Jezi te di “sèvitè l yo” t ap resevwa “manje nan bon moman”. Tout vrè disip Jezi jwenn manje nan men “esklav fidèl ki prevwayan an”. Kidonk, tout disip Kris yo se “sèvitè l”, kit yo se kretyen Bondye chwazi pou al nan syèl, kit yo fè pati “lòt mouton”. — Jan 10:16.

Lè oratè a te fin esplike aspè sa a nan pwofesi Jezi te bay la, moun yo te bat yon gwo bravo ki dire lontan. Lè reyinyon an te fini, anpil moun nan oditwa a te di jan yo rekonesan anpil lefètke Jezi konsidere yo kòm “sèvitè l”.

Ki lè Jezi te mete esklav la responsab “tout byen l yo”?

Jezi te di “lè mèt la vini” (literalman, “lè l rive”), li t ap mete esklav la “sou tout byen l yo”. Ki lè Mèt la, Jezi, te vini?

Mo lè yo tradui l ki bay “vini” an se yon fòm nan mo grèk èkomay. Nan vèsè 42 ak vèsè 44 nan chapit 24 la pou yo tradui yon fòm nan mo èkomay la yo mete “vini” pou li. Nan vèsè sa yo, Jezi t ap fè referans ak vini l ap vini antanke Jij pandan gwo tribilasyon an. — Matye 24:30; 25:31, 32.

Konsa, moman kote Jezi t ap gen pou l mete “esklav” la sou “byen” l yo a ta dwe rive alavni tou. Li t ap fè sa pandan gwo tribilasyon an.

Ki sa “byen” Jezi yo ye?

Jezi te di: “Mwen resevwa tout pouvwa ni nan syèl la ni sou tè a.” (Matye 28:18). Konsa, “byen” Jezi yo pa gen bagay li gen sou tè a sèlman. Li gen Wayòm Mesi a ladan l tou. — Filipyen 2:9-11.

Kidonk, Jezi ap rekonpanse “esklav fidèl ki prevwayan an” lè li resisite moun ki nan gwoup sa a pou y al viv nan syèl la e li ba yo otorite antanke wa sou tout byen li genyen ni nan syèl la ni sou tè a. Se menm rekonpans lan Jezi pwomèt l ap bay tout lòt kretyen Bondye chwazi pou al nan syèl la ki rete fidèl yo. — Lik 22:28-30; Revelasyon 20:6.

Nan dènye diskou nan senpozyòm nan frè Splane te fè yon anons espesyal. Apre frè Splane te fin li pawòl rekonfòtan ki nan Matye 28:20, men sa l te di: “Nou gen yon lòt rezon ankò pou nou konfyan. Nou jwenn rezon sa a nan vèsè pou ane 2013 la. Ki vèsè li ye? Jozye 1:9: ‘Se pou w mete kouraj ak fòs sou ou. [...] Jewova, Bondye w la, avèk w.’”

Nan konklizyon diskou a frè Morris te poze kesyon sa a: “E ane pwochèn?” “Yo prevwa fè reyinyon ànyèl la 5 oktòb 2013, y ap pase pwogram nan nan kèk Sal asanble yo chwazi nan Etazini ak nan kèk lòt peyi kote moun yo pale anglè.”

Y ap pase pwogram nan ann anglè sèlman yo pap tradui l nan lòt lang.

Apre yon pwogram ki te vrèman ankourajan e ki te estrawòdinè konsa, moun ki te nan asistans lan te chante ak tout kè yo kantik sa a ki gen tit “Limyè a vin pi klere” (kantik no 116) ki nan liv kantik Ann chanje pou Jewova a. Nou jwenn pawòl sa yo nan kantik la:

“Seyè a chwazi yon esklav ki fidèl

Pou ban nou manje nan bon moman.

Limyè verite a vin pi klè chak jou.

Wi, li bèl, li senp e li touchan.”