Al gade sa k anndan l

Gradyasyon 133yèm klas Lekòl biblik Galaad

Samdi 8 septanm 2012

Gradyasyon 133yèm klas Lekòl biblik Galaad

Apre senk mwa kou byen sere, gen 48 elèv ki te gradye nan Lekòl biblik Galaad Watchtower Bible la ki nan sant ansèyman Temwen Jewova yo ki nan Patèsonn nan vil Nouyòk. Te gen 9 694 moun ki te asiste pwogram nan, pami moun sa yo, te gen fanmi elèv yo, zanmi yo ak moun ki te vle ankouraje yo.

Depi 1943, gen plis pase 8 000 moun ki gen eksperyans nan travay predikasyon an ki jwenn fòmasyon pou yo sèvi kòm misyonè. Lefètke kou yo baze sou Bib la an premye, sa fòtifye lafwa elèv yo e sa ede yo devlope yon seri kalite espirityèl k ap pèmèt yo fè fas ak divès pwoblèm yo ka rankontre nan sèvis misyonè a.

“Reflechi sou bagay ki merite pou nou renmen yo.” Anthony Morris, yon manm Kolèj santral la, prezidan pwogram nan, te baze entwodiksyon li t ap fè a sou Filipyen 4:8: “Tout bagay ki merite pou yo renmen yo, [...] kontinye reflechi sou yo.”

Frè Morris te montre lè nou reflechi sou bagay ki merite pou nou renmen yo, sa ka ede nou gen yon etadespri pozitif nan yon monn ki san lanmou. Li te di: “Chèche bagay ki merite pou nou renmen yo epi demontre nou gen bèl kalite.”

Papa nou ki nan syèl la ban nou yon bèl egzanp lè li pa konsantre sou fot nou (Sòm 130:3). Frè Morris te ankouraje elèv yo pou yo “pa konsantre sou fot frè ak sè yo” e pou yo “rete moun ki demontre yo gen bèl kalite”.

“Chèche gen konesans, men, pinga w montre w vin gen twòp sajès.” Harold Corkern, yon manm Komite filyal Etazini, te devlope tèm sa a ki baze sou Eklezyas 7:16. Bondye vle pou nou byen sèvi ak konesans nou genyen. Li pa vle pou konesans sa a fè nou pran tèt nou pou yon pakèt afè.

Mete sou sa, Frè Corkern te montre lè n ap bay konsèy oswa koreksyon nou bezwen fè sa avèk lanmou. Nou pa dwe atann plis pase sa Bondye atann nan men lòt moun. Frè Corkern te bay ankourajman sa a: “Byen sèvi ak sajès nou, konesans nou ak disènman nou, epi frè ak sè yo ap renmen konpayi nou.”

“Pa bliye gwo aksyon Bondye te fè yo.” (Sòm 78:7). Guy Pierce, yon manm Kolèj santral la, te esplike nan kòmansman diskou l la konpòtman yon timoun genyen kapab gen swa bon efè sou paran l, swa move efè sou paran l (Pwovèb 20:11). Menm jan an tou, konpòtman nou gen efè sou Papa nou ki nan syèl la. “Men ki jan w ka rekonèt pitit Bondye yo ak pitit Dyab la: Yon moun ki pa pratike sa ki jis pa soti nan Bondye.” — 1 Jan 3:10.

Frè Pierce te di elèv yo se akoz yon seri bèl kalite kretyen yo te demontre, tankou imilite, ki fè yo te envite yo vin asiste Lekòl Galaad. Li te fè yo sonje pou yo toujou rete enb. Fòmasyon yo resevwa a pa dwe fè yo santi yo siperyè lòt moun. Olye de sa, yo vin pi byen ekipe pou yo fè gen inite nan fanmi mondyal nou fòme a e pou yo bay bèl egzanp nan kesyon demontre imilite (Sòm 133:1). Men sa Frè Pierce te di: “Kounye a, nou gen yon baz pou nou aprann plis e pou n kontinye chèche gen plis konesans ak plis konpreyansyon sou Jewova.”

“Nou fè sa n te dwe fè.” William Samuelson, siveyan depatman Lekòl teyokratik yo, te poze kesyon sa a: “Èske n ap aksepte yon asiyasyon nan men Jewova, menm lè nou pa renmen l?” Nou ka reflechi sou pawòl nou jwenn nan Lik 17:7-10: “Lè nou fin fè tout bagay nou te gen pou nou fè, di tèt nou: ‘Nou se esklav ki pa vo anyen, nou fè sa n te dwe fè.’” Lè nou konpare tèt nou ak Mèt nou an, Jewova, se sèten nou “pa vo anyen”.

Elèv yo te pase plizyè semèn ap etidye nan yon klas. Pou kèk ladan yo, sa pa t fasil ditou. Frè Samuelson te di: “Men, nou te fè sa nou te dwe fè”, kounye a, nou ka wè jis nan ki pwen sa itil nou, sa fè lafwa nou vin pi solid.” Pou fini, Frè Samuelson te di: “Antanke entandan yo fè konfyans, nou ta renmen toujou demontre nou apresye privilèj nou genyen pou n sèvi Mèt linivè a.”

“Sonje asirans Jewova ban nou lè n ap rankontre difikilte.” Sam Roberson, adjwen siveyan Depatman Lekòl teyokratik yo, te fè elèv yo konnen sa ka rive yon lè yo santi yo dekouraje pafwa. Sepandan, li te konseye yo pou yo sonje ankourajman Jewova te bay yon seri pèsonaj biblik lè yo te dekouraje. Pa egzanp, Moyiz te bay Jozye asirans sa lè l te di l: “Jewova [...] pap ni kite w ni abandone w.” (Detewonòm 31:8). Nan fen lavi Jozye, Jozye te di: “Pa gen yon pawòl nan tout bèl pwomès Jewova, Bondye nou an, te di nou ki pa reyalize.” — Jozye 23:14.

Jewova Dye pwomèt sèvitè l yo: “Mwen pap janm kite w, e mwen pap janm abandone w.” (Ebre 13:5). Li asire nou l ap fidèl ak siyifikasyon non l, Jewova, ki vle di: “Li fè vin tounen” e l ap tounen nenpòt sa ki nesesè pou l pran swen sèvitè l yo. Men sa frè Roberson te di: “Pa janm abandone, pa janm bay vag. Toujou sonje Jewova pap janm, janm, janm kite nou.”

“Temwayaj li bay la gaye sou tout tè a.” (Women 10:18). Avèk èd Mark Noumair, youn nan enstriktè yo, kèk elèv ki soti nan divès peyi te rakonte oswa repwodui kèk eksperyans yo te fè nan travay predikasyon an nan zòn Patèsonn. Pa egzanp, gen yon koup ki soti nan zòn Afrik disid ki te kontan rankontre twa fi ki soti nan menm peyi avèk yo e yo te pale avèk yo nan lang Zulu ak Xhosa. Gen yon koup ki soti Sri Lanka ki te rankontre yon endyen ki te gen madanm li ak pitit fi li ki t ap viv nan peyi Sri Lanka. Mari a pa t janm konn wè Labib. Koup la te kontan ba li youn nan Bib yo te genyen.

“Gen tout sa l bezwen pou l fè tout bon travay.” Gene Smalley, youn nan asistan Komite redaksyon an, te fè entèvyou ak de koup. De koup sa yo ki soti Syera Leyòn te fè konnen yo te konn al chèche dlo chak jou pou yo sèvi paske pa t gen dlo nan kay yo te ye a. Men, pwoblèm sa a yo te rankontre a pa t reprezante anyen devan gwo kè kontan yo te genyen dèske yo t ap kondui 50 etid biblik. Yo toule kat te eksprime rekonesans yo pou fason kou Lekòl Galaad la ekipe yo pou yo fè tout bon travay nan asiyasyon y ap gen pou yo resevwa. — 2 Timote 3:16, 17.

“Andire jiska lafen, e menm apre.” Gerrit Lösch, yon manm Kòlèj santral la, te esplike nan kòmansman diskou prensipal la, moun k ap fè kous sou long distans yo asire yo yo gen kantite enèji y ap bezwen pou yo ka fini kous la. Alòske se yon sèl moun ki genyen nan yon kous maraton, nan kous kretyen yo se tout moun ki andire jiska lafen k ap genyen kous sa a.

Andirans vle di sèvi Jewova nètale san w pa pèdi espwa menm lè w rankontre obstak, pèsekisyon, eprèv oubyen desepsyon. Men sa Jezi te di: “Moun ki andire jiska lafen, se moun sa a k ap sove.” (Matye 24:13). Ala yon bèl asirans nou genyen dèske nou konnen Jewova ak Jezi remake andirans nou! Frè Lösch te site kèk pwen k ap ede nou andire anba difikilte yo. Men twa ladan yo:

  • Priye Bondye “ki bay andirans” lan e “ki pote chay nou pou nou chak jou”. — Women 15:5; Sòm 68:19.

  • Pran detèminasyon pou nou rete fidèl, toutpandan nou gen konviksyon “Bondye fidèl, e li pap kite nou tante depase sa nou ka sipòte. Men, lè nou jwenn tantasyon an, l ap ouvri yon chemen tou, dekwa pou nou ka andire l”. — 1 Korentyen 10:13.

  • Kenbe esperans nou an byen klè nan lespri nou. “Poutèt kè kontan ki te rezève pou [Jezi] a, li andire anba lanmò sou yon poto soufrans.” — Ebre 12:2.

Frè Lösch te montre kounye a, nou toupre liy kote kous la ap rive a, donk, se pa moman pou n abandone. “Annou kouri nan kous nou gen pou nou kouri a avèk andirans.” — Ebre 12:1.

Nan fen bèl pwogram sa a, youn nan elèv yo te li yon lèt nan non tout elèv ki t ap gradye yo. Nan lèt sa a, elèv yo te eksprime rekonesans yo pou bonjan fòmasyon yo te resevwa. Nan lèt la, yo te esplike etid pwofon yo te fè ak etid kwonolojik yo te fè nan Bib la te apwofondi konpreyansyon yo sou objektif Jewova genyen yo e sa te fòtifye lafwa yo. Elèv yo te di nan lèt la: “Nou detèmine pou nou mete ann aplikasyon tout bon bagay nou aprann yo.”