Aprann kèk bagay sou Adan ak Èv ki te pran yon desizyon egoyis ki afekte tout moun jodi a? Li istwa biblik sou fòm desen an sou Entènèt oswa sou fòm PDF.