Al gade sa k anndan l

Labib egzak nan sa ki gen rapò ak listwa

Peyi ak kote yo pale de yo nan Bib la

Èske w te konnen? — Jiyè 2015

Bib la fè konnen gen kèk kote nan Latè pwomiz ki te chaje pyebwa. Lè n wè jan l prèske pa gen okenn pyebwa jodi a, èske se konsa sa te ye vre?

Èske w te konnen? — avril 2013

Poukisa yo te rele Niniv nan tan lontan an “lavil ki renmen fè san koule a”? Poukisa Juif yo te konn mete yon balistrad sou do kay yo?

Moun Bib la pale de yo

Èske sa Bib la di sou lavi Jezi yo egzak?

Egzamine kèk bagay nan istwa Evanjil yo ak nan maniskri ki pi ansyen yo.

Yon prèv anplis akeyològ yo bay

Ou ka pa t konnen kiyès Tatenayi te ye, epoutan, lefètke akeyològ yo dekouvri bagay ki gen non l sou yo, sa se yon gwo prèv.

Yon non biblik ki sou yon ansyen krich

Plizyè ti moso krich an seramik ki gen 3 000 an yo te jwenn anba tè nan ane 2012 te atire atansyon moun k ap fè rechèch yo. Ki sa k te espesyal konsa nan dekouvèt sa a?

Li te soti nan fanmi Kayif

Dekouvèt konsènan kòf ki te gen zo Miriam yo bay prèv ki montre Bib la pale konsènan moun ki t ap viv toutbon.

Èske w te konnen? — Novanm 2015

Poukisa Jozèf te fè bab li anvan li t al kote Farawon? Lè Bib la di papa Timote te “yon Grèk”, èske sa vle di li te soti nan peyi Lagrès?

Èske w te konnen? — Me 2015

Èske akeyoloji soutni istwa yo rapòte nan Bib la? Ki lè yo pa t jwenn lyon ankò nan peyi Bib la site yo?

Evènman Bib la pale

Èske lang nou pale yo te vin egziste lè yo t ap fè “Tou Babèl” la?

Ki sa Tou Babèl la ye? ki kote lang moun pale yo soti toutbonvre?

Kesyon lektè yo poze — Novanm 2015

Ki prèv ki montre yo te pran ansyen vil Jeriko a san yo pa t ansèkle l pou anpil tan?

Lavi nan tan biblik yo

‘Nan mòn li yo n’a jwenn kuiv’

Dekouvèt akeyològ yo fè, montre yo te konn sèvi ak kuiv nan tan biblik yo.

Èske w te konnen? — Oktòb 2017

Ki abitid Juif yo te genyen ki fè Jezi te kondane kesyon fè sèman an?

Èske w te konnen? — jen 2017

Poukisa Jezi te di machann ki t ap vann bèt nan tanp lan se “vòlè”?

Èske w te konnen? — Toudegad n5 2017

Lè Jezi te itilize ekspresyon “ti chen” pou l pale de moun ki pa Juif yo, èske l te derespekte yo?

Èske w te konnen? — desanm 2015

Èske se toutbon te gen Juif ki te soti “nan tout nasyon sou tè a” pou yo vin Jerizalèm nan fèt Pannkòt ane 33 epòk nou an? Ki kote plizyè milye moun ki te vin Jerizalèm nan fèt Juif yo te rete?

Èske w te konnen? — Mas 2015

Ki jan sitwayènte women apot Pòl te genyen an te yon avantaj pou li? Ki jan yo te peye bèje nan tan biblik yo?

Èske w te konnen? — Me 2014

Poukisa Juif yo te mande Pilat pou l fè kase janm Jezi? Èske David te ka touye Golyat ak yon senp flonn vre?

Èske w te konnen? — Fevriye 2014

Ki sa lalwa yo te konn itilize nan tan biblik yo te ye? Ki kalite ofrann yo te aksepte nan tanp Jerizalèm nan?

Èske w te konnen? — Janvye 2014

Nan epòk Jezi a, ki kote yo te konn met kontribisyon nan tanp lan? Èske ekriven biblik ki rele Lik la te yon istoryen ki egzak?