Repons Bib la bay

Li nòmal pou nou chèche konnen poukisa moun mouri, sitou lè nou gen yon moun ki pwòch avè nou ki mouri. Men sa Bib la di: “Pikan ki bay lanmò a, se peche.” — 1 Korentyen 15:56.

Poukisa tout moun peche e yo mouri?

Adan ak Èv, de premye moun yo, te pèdi lavi yo paske yo te peche kont Bondye (Jenèz 3:17-19). E lanmò se konsekans rebelyon yo te fè kont Bondye a, paske se li ki “sous lavi a”. — Sòm 36:9; Jenèz 2:17.

Adan te pase peche bay tout desandan l yo. Bib la di: “Akoz yon sèl moun peche antre nan monn nan, e akoz peche lanmò antre, e konsa lanmò blayi sou tout moun paske yo tout te peche.” (Women 5:12). Tout moun mouri paske yo tout peche. — Women 3:23.

Fason lanmò pral disparèt

Bondye pwomèt gen yon lè l ap “anglouti lanmò pou toutan”. (Ezayi 25:8.) Pou Bondye retire lanmò, li dwe disparèt koz lanmò a, ki se peche. Bondye pral fè sa pa mwayen Jezi Kris, sila a “k ap retire peche monn nan”. — Jan 1:29; 1 Jan 1:7.