Al gade sa k anndan l

Kiyès ki Pawòl Bondye a oswa ki sa l ye?

Kiyès ki Pawòl Bondye a oswa ki sa l ye?

Repons Bib la bay

Ekspresyon “pawòl Bondye” a fè referans ak yon mesaj ki soti nan Bondye oswa ak yon koleksyon mesaj ki soti nan Bondye (Lik 11:28). Nan kèk kote yo konn sèvi ak ekspresyon “Pawòl Bondye” a oswa “Pawòl la” kòm yon tit pèsonèl. — Revelasyon 19:13; Jan 1:14.

Yon mesaj ki soti nan Bondye. Byen souvan, pwofèt yo te konn fè konnen mesaj yo pote yo se pawòl Bondye. Pa egzanp, pou Jeremi te kòmanse mesaj pwofetik li a, li te di: “Jewova te pale avè m.” (Jeremi 1:4, 11, 13; 2:1). Anvan pwofèt Samyèl te fè Sayil konnen Bondye chwazi l pou l vin wa, li te di l: “Ou mèt kanpe la pou m ka fè w tande pawòl Bondye.” — 1 Samyèl 9:27.

Yon tit pèsonèl. Ekspresyon “Pawòl la” parèt nan Bib la kòm yon tit tou pou pale de Jezi Kris kit se lè l te yon espri nan syèl la kit se pandan l te sou tè a antanke moun. Ann konsidere kèk rezon ki fè n di sa:

  • Pawòl la te egziste anvan tout lòt kreyasyon. “Okòmansman, Pawòl la te egziste [...]. Li te ansanm ak Bondye okòmansman.” (Jan 1:1, 2). Se Jezi ki “fèt an premye nan tout kreyasyon an [...]. Li [te] la anvan tout lòt bagay”. — Kolosyen 1:13-15, 17.

  • Pawòl la te vin sou tè a antanke moun. “Pawòl la te vin fèt nan lachè e li te abite pami nou.” (Jan 1:14). Kris Jezi te “kite fòm li te genyen an, li te pran fòm yon esklav e li te vin tounen yon moun”. — Filipyen 2:5-7.

  • Pawòl la se pitit Bondye. Apre apot Jan te fin di “Pawòl la te vin fèt nan lachè” jan sa parèt pi wo a, li te kontinye pou l di: “Nou te wè glwa li, yon glwa ki tankou glwa yon sèl pitit yon papa fè.” (Jan 1:14). Anplis de sa, Jan te di: “Jezi se Pitit Bondye.” — 1 Jan 4:15.

  • Pawòl la gen menm kalite ak Bondye. “Pawòl la te yon dye” oswa l “te tankou Bondye”. (Jan 1:1; An American Translation.) Jezi “se reflè glwa Bondye, li se pòtre egzak sa Bondye ye a menm”. — Ebre 1:2, 3.

  • Pawòl la ap dirije antanke wa. Bib la fè konnen gen “anpil bando wa” sou tèt Pawòl Bondye a (Revelasyon 19:12, 13; nòt). Anplis de sa, yo rele Pawòl la “Wa tout wa, Seyè tout seyè”. (Revelasyon 19:16.) Yo rele Jezi “Wa moun k ap dirije antanke wa e [...] Seyè moun k ap dirije antanke seyè”. — 1 Timote 6:14, 15.

  • Pawòl la sèvi kòm pòtpawòl Bondye. Sanble tit “Pawòl la” idantifye moun ki pote tit la kòm youn nan moun Bondye itilize pou transmèt enfòmasyon ak enstriksyon yo. Jezi te fè konnen l te te jwe wòl sa a. Men sa l te di: “Papa a ki voye m ban m lòd sou sa pou m di ak sa pou m anseye. [...] Se sa k fè kèlkeswa sa m di, mwen di yo jan Papa a te di m yo.” — Jan 12:49, 50.