Repons Bib la bay

Anpil moun sèvi ak ansèyman Jezi Kris yo pou yo fè plizyè relijyon ki di yo se “kretyen”. Sepandan, Bib la montre se yon sèl vrè relijyon ki kretyen toutbon. Ann egzamine sèlman twa rezon ki montre sa.

  1. Jezi te di li t ap anseye “laverite”, e lè kretyen yo nan premye syèk la t ap pale de relijyon yo yo te konn rele l “laverite”. (Jan 8:32; 2 Pyè 2:2; 2 Jan 4; 3 Jan 3.) Mo sa a montre moun k ap anseye doktrin ki pa ann amoni ak ansèyman Jezi yo pa vrè kretyen.

  2. Bib la anseye moun k ap suiv Kris yo ta dwe gen “menm pawòl”. (1 Korentyen 1:10.) Sepandan, anpil relijyon ki di se kretyen yo ye pa dakò youn ak lòt sou yon seri ansèyman de baz ki idantifye yon vrè kretyen. Tout relijyon sa yo pa ka gen rezon. — 1 Pyè 2:21.

  3. Jezi te pwofetize anpil moun k ap di yo se kretyen pa t ap rive obeyi kòmandman l yo e l t ap rejte moun sa yo (Matye 7:21-23; Lik 6:46). Gen kèk moun se chèf relijye yo ki twonpe yo paske chèf sa yo kòwonp vrè adorasyon an pou yo ka regle zafè yo (Matye 7:15). Sepandan, gen kèk lòt moun ki prefere al nan yon relijyon ki pap suiv ansèyman Kris yo toutbonvre, paske yo pito tande sa yo anvi tande olye yo aprann verite ki nan Bib la. — 2 Timote 4:3, 4.

Nan egzanp Jezi te bay sou ble ak move zèb la, li te fè konnen t ap gen gwo rebelyon (oswa apostazi) kont vrè kretyen yo (Matye 13:24-30, 36-43). Pandan yon bon bout tan, moun pa t ap ka fè diferans ant vrè kretyen yo ak fo kretyen yo. Jan Jezi te anonse sa, apostazi te gaye apre lanmò apot yo (Travay 20:29, 30). Byenke ansèyman aposta yo ka parèt sou plizyè fòm, tout relijyon ki t ap suiv Kris pou lafòm yo te “kite laverite”. — 2 Timote 2:18.

Mete sou sa, Jezi te anonse diferans ki genyen ant vrè kretyen yo ak fo kretyen yo t ap parèt byen klè. Se sa k rive nan epòk pa nou an, nan “fen sistèm nan”. — Matye 13:30, 39.