Repons Bib la bay

Olye Bib la entèdi moun pran plezi ki gen nan fè sèks, li montre plezi sa a se yon kado Bondye bay moun ki marye yo. Lè Bondye te kreye “gason ak fi”, li te wè sa l te fè a “bon nèt”. (Jenèz 1:27, 31.) Lè Bondye te marye premye gason an ak premye fi a, li te di “y ap vin yon sèl chè”. (Jenèz 2:24.) Inyon sa a te pèmèt mesyedam yo jwenn plezi natirèl ki gen nan fè sèks e youn te vin atache ak lòt.

Men ki jan Bib la pale de plezi mari yo ka jwenn nan maryaj yo: “Pran plezi w ak madanm ou genyen depi w jèn nan. [...] Se pou tete l toujou fè w jwenn plezi! Se pou lanmou w gen pou li toujou fè kè w kontan.” (Pwovèb 5:18, 19). Bondye vle pou madan marye yo pran plezi tou nan relasyon seksyèl. Men sa Bib la di: “Se pou mari a bay madanm li sa l dwe l la, e se pou madanm nan fè menm jan an tou pou mari l.” — 1 Korentyen 7:3.

Plezi seksyèl gen limit

Bondye vle pou se sèlman yon mari ak madanm li ki fè relasyon seksyèl, jan Ebre 13:4 montre sa: “Se pou tout moun onore maryaj, e se pou kabann maryaj la san salte, paske Bondye pral jije ni moun k ap fè imoralite seksyèl, ni moun k ap fè adiltè.” Yon mari ak madan marye l dwe fidèl youn ak lòt e yo dwe respekte angajman yo te pran an. Se pa lè yo chèche satisfè dezi egoyis yo y ap ka jwenn plis kè kontan, men se lè yo aplike prensip ki nan Bib la ki di: “Yon moun pi kontan lè l bay pase lè l resevwa.” — Travay 20:35.