Al gade sa k anndan l

KESYON JÈN YO KONN POZE

Ki sa m ka fè pou m sispann santi m tris?

Ki sa m ka fè pou m sispann santi m tris?

“Lè lòt moun gen pwoblèm, m konn la pou ede yo rezoud pwoblèm yo e pou fè yo santi yo byen. Men annapre, lè m lakay mwen, m antre nan chanm mwen e m tonbe kriye. Se kèk moun sèlman ki wè sa.” — Kellie.

“Lè m santi m tris, m ret poukont mwen. Si yo envite m yon kote, m chèche yon eskiz pou m pa ale. M fò nan kache tristès mwen pou fanmi m pa konnen. Yo panse m byen.” — Rick.

Èske w konn santi w menm jan ak Kellie oswa Rick? Si se wi, pa kouri panse w gen yon pwoblèm. Anfèt, tout moun konn tris detanzantan. Menm gason ak fi fidèl Bib la pale de yo te konn santi yo konsa. — 1 Samyèl 1:6-8; Sòm 35:14.

Pafwa, ou ka konn rezon ki fè w tris la, e gen lòt fwa ou gendwa pa konnen. Men sa Anna, ki gen 19 an, fè konnen: “Ou pa bezwen viv yon sitiyasyon ki terib pou w santi w tris. Ou ka santi w konsa nenpòt lè, menmsi w pa gen okenn pwoblèm nan lavi w. Sa dwòl, men, sa konn rive!”

Kèlkeswa sa k lakòz ou tris la, oswa menmsi sanble pa gen yon rezon, ki sa w ka fè lè tristès la kenbe w anba grif li? Eseye fè sa k vin apre yo:

 1. Pale ak yon moun de sa. Men sa Jòb te di pandan l te nan gwo detrès: “Mwen pral pale paske m nan gwo soufrans!” — Jòb 10:1.

  Kellie: Apre m te fin pale de sa ak yon moun m te santi vrèman soulaje. Yon moun te resi konprann jan m santi m. Konsa, li te ka voye yon kòd pou rale m sot nan twou m te ye a e pou l sove m!

 2. Ekri sa w santi yo. Lè w santi w tris depase limit, li gendwa bon pou w eseye ekri sa w santi yo sou yon papye. Nan sòm David te ekri yo, pafwa, li te konn pale de gwo tristès li genyen (Sòm 6:6). Lè w ekri sa w santi yo, sa ka ede w “toujou bat pou w gen sajès e pou w aprann reflechi”. — Pwovèb 3:21.

  Heather: Lè m ekri sa m santi yo, sa ede m òganize tout move bagay tristès la lakòz nan lespri m. Lè w ka di sa w santi e w ka ranje yo, tristès la vin pi lejè pou w sipòte.

 3. Priye sou sa. Bib la montre lè w priye pou pwoblèm ou yo, ‘lapè Bondye, ki depase tout sa moun ka konprann nan, ap pwoteje kè w ak lespri w’. — Filipyen 4:6, 7.

  Esther: M te eseye konprann rezon ki fè m te santi moral mwen ba a, e m pa t kapab. M te mande Jewova ede m vin gen kè kontan. M te santi m about dèske m toujou tris san rezon. E m te rive retire kò m nan sa. Pa janm souzestime pouvwa lapriyè!

  Grasa èd ak bonjan efò, ou ka sot nan gwo twou tristès ou ye a.

  Konsèy: Sèvi ak Sòm 139:23, 24 pou w jwenn kèk ide lè w ap priye Jewova. Ouvri kè w bay Jewova e mande l ede w idantifye rezon ki fè w tris la.

Anplis konsèy nou sot bay yo, ou ka jwenn konsèy ki gen anpil valè nan Pawòl Bondye a, Labib. Lè w ranpli lespri w ak yon seri panse ki ka ba w fòs nou jwenn nan istwa ki nan Bib la, sa ka gen yon efè pozitif sou santiman w yo. — Sòm 1:1-3.

Si w toujou santi w tris

Men sa Ryan di: “Gen kèk maten, m konn santi l pi fasil pou m annik ret kouche sou kabann mwen olye m leve al fè fas ak yon lòt jounen ki san sans.” Ryan soufri gwo depresyon e se pa li menm sèl ki konsa. Gen etid ki montre sou chak 4 jèn, gen youn nan yo ki soufri yon fòm depresyon, gwo kou piti, avan yo vin granmoun.

Ki jan w ka konnen si w soufri depresyon? Men kèk nan sentòm yo: yon gwo chanjman nan konpòtman w, ou ret poukont ou, ou pa montre anpil enterè nan prèske tout aktivite, yon gwo chanjman nan fason w manje ak fason w dòmi, gwo sansasyon kòmkwa w pa vo anyen oswa w santi w koupab san rezon.

Nòmalman, se prèske tout moun ki konn santi youn oswa plis nan sentòm sa yo yon lè. Men, si sentòm sa yo kontinye pandan plizyè semèn, l ap bon pou w pale ak paran w pou y al wè yon doktè avè w. Yon doktè ka ede w wè si se yon pwoblèm sante ki lakòz ou tris.

Si w ap soufri gwo depresyon, ou pa oblije santi w wont pou sa. Grasa tretman, gen anpil moun ki t ap soufri depresyon ki vin santi yo byen, petèt menm pi byen pase jan yo te ye pandan yon bon bout tan. Kit se depresyon ki lakòz ou tris, kit se pa sa, ou bezwen sonje pawòl rekonfòtan nou jwenn nan Sòm 34:18 la ki di: “Jewova toupre moun kè yo ap fann yo, li sove moun ki gen lespri yo kraze.”