Sa w ka fè

Premyèman, ou dwe rekonèt se ou ki responsab aksyon w yo, kèlkeswa sa zanmi w yo fè.

Dezyèmman, chèche konnen ki tantasyon ki pi difisil pou w reziste.

Apre sa, mande tèt ou: ‘Ki lè li pi fasil pou m jwenn tantasyon sa a?’ (Lè m lekòl? Lè m nan travay? Yon lòt kote?) Lè w konnen nan ki moman li pi fasil pou w jwenn tantasyon, sa ka menm ede w evite l nèt.

Kounye a, ou fin konn tantasyon an ak moman li pi fasil pou l parèt la, ou pare pou w aji. Sa k dwe plis enterese w se gade kòman w pral fè pou w evite met tèt ou nan sitiyasyon kote w ka jwenn tantasyon sa a. (Egzanp: Si se lè lekòl lage ou toujou kwaze ak yon gwoup kamarad k ap fè presyon sou ou pou w fimen, petèt ou ka fè yon lòt wout pou w evite rankontre avèk yo.) Men reyalite a: Si yon moun ap fè presyon sou ou pou w fè sa k pa bon, li pa zanmi w vre.

Lè w pa reziste devan tantasyon, ou vin tounen esklav dezi w yo.

Anfèt, ou pa ka evite tout tantasyon. Sanzatann, ou ka vin fè fas ak yon gwo tantasyon, petèt nan yon moman ou pa t ap janm panse. Ki sa w ka fè lè sa rive?

Pi bon bagay la se prepare w!

Fè yon ti reflechi: Jezi te pran pozisyon l parapò ak sa ki byen ak sa ki mal. Li te pran detèminasyon pou l obeyi Papa l nan tout bagay (Jan 8:28, 29). Pi bon bagay la se pran pozisyon w alavans.

Egzèsis. Gade si w ka jwenn de rezon ki fè w ta dwe reziste devan tantasyon ou jwenn pi souvan an epi reflechi ak de bagay ou ka fè k ap ede w reziste.

Poukisa pou w kite lòt moun kontwole w? Aji antanke moun ki gen matirite epi fè sa w konnen ki dwat la (Kolosyen 3:5). Epi priye pou w ka kontinye fè sa. — Matye 6:13.