Ou gendwa di tèt ou: “Èske m pa ka annik aksepte? Dayè, èske tout moun pa konn fè sèks?”

Fè yon ti reflechi!

An reyalite, se pa tout moun ki konn fè sèks.

Se vre, selon sa w li ou ka aprann gen anpil moun ki konn fè l. Pa egzanp, selon yon etid yo fè nan peyi Etazini, sou chak 3 jèn, gen 2 nan yo ki gentan aktif nan fè sèks anvan yo fin lekòl. Men, sa vle di tou, sou chak 3 jèn, gen youn omwen ki pa fè sa e se yon gwo kantite.

Ki sa n ka di konsènan jèn ki aktif nan domèn seksyèl yo? Gen kèk moun ki fè rechèch ki rann yo kont anpil nan jèn sa yo gen youn oswa plizyè nan pwoblèm ki vin apre yo:

Remò. Pifò nan jèn ki te fè sèks anvan yo marye fè konnen yo regrèt sa annapre.

Fè sèks anvan maryaj menm jan ak lè yon moun fè yon bèl tablo sèvi kòm tapi pou moun siye pye.

Dout. Apre de moun fin fè sèks, youn konn ap mande tèt yo: ‘Ak konbyen moun li fè sèks deja?’

Desepsyon. Nan fon kè anpil fi, yo ta prefere jwenn yon gason k ap pwoteje yo olye k ap pwofite yo. Gen anpil jèn gason ki pa tèlman enterese nan yon fi ki te aksepte kouche ak yo.

Sa w dwe sonje: Kò w gen twòp valè pou w ap mal sèvi avè l. Montre w se yon moun ki gen bonjan konviksyon lè w obeyi lwa Bondye bay kont relasyon seksyèl anvan maryaj. E si w marye yon jou, w ap ka fè sèks. Lè sa a, w ap ka pwofite l jan w vle, san w pa pè e san w pa gen enkyetid moun k ap fè sèks anvan maryaj yo konn genyen an. — Pwovèb 7:22, 23; 1 Korentyen 7:3.