Ki lè yon moun ap frekante?

  • Ou soti souvan ak yon moun ki pa gen menm sèks avè w. Èske w ap frekante?

  • Ou menm ak yon moun ki pa gen menm sèks avè w santi n atire youn lòt. Nou konn voye SMS oswa n konn pale nan telefòn plizyè fwa pa jou. Èske w ap frekante?

  • Chak fwa w ansanm ak zanmi w yo, ou pase plis tan ak menm moun nan. Èske w ap frekante?

Petèt ou ka pa gen pwoblèm pou w reponn premye kesyon an. Men, ou ka reflechi anvan w reponn dezyèm ak twazyèm nan. Donk, ki lè yon moun ap frekante menm?

An reyalite, nenpòt aktivite w fè ak yon moun ou gen santiman pou li e ki gen santiman pou ou, se frekantasyon.

Konsa, repons toule twa kesyon yo se wi. Kit se nan telefòn, kit se fasafas, an piblik oswa an kachèt, si ou menm ak yon zanmi ki pa gen menm sèks avè w ap fè youn lòt konn sa n santi, e n konn pale souvan konnen n ap frekante.

 Nan ki objektif yon moun dwe frekante?

Yon jèn gason ak yon jèn fi dwe frekante nan objektif pou yo wè si yo ka marye.

Gen kèk jèn ki pa pran kesyon frekante a oserye. Petèt yo ka jis renmen pase tan ak yon zanmi ki pa gen menm sèks ak yo, san yo pa gen entansyon marye. Gen kèk ki ka menm konsidere yon zanmi konsa kòm yon twofe oswa yon bagay ki fè yo santi yo gen valè lè yo nan mitan moun.

Sepandan, byen souvan, yon relasyon ki pa chita sou anyen konn kraze byen vit. Men sa yon jèn fi, ki rele Heather, fè konnen: “Gen anpil jèn ki kraze kite sa youn oswa de semèn annapre. Pou yo menm, yon relasyon pa fèt pou l dire, e nan yon sans, sa plis prepare yo pou divòs olye de maryaj.”

Sa klè, lè w ap frekante ak yon moun, ou gen efè sou santiman moun nan. Kidonk, asire w ou gen bon entansyon. — Lik 6:31.

Yon moun k ap frekante san l pa gen entansyon marye, sanble ak yon timoun k ap jwe ak yon jwèt tounèf e ki pral jete l annapre.

Fè yon ti reflechi: Èske w t ap renmen pou yon moun jwe ak santiman w menm jan ak yon timoun k ap jwe ak yon jwèt, sètadi pou l chwazi w pou yon ti tan epi l bliye w byen vit annapre? Donk, pa fè lòt moun sa! Bib la di: “Lanmou [...] pa aji yon fason ki endesan.” — 1 Korentyen 13:4, 5.

Gen yon jèn fi, ki rele Chelsea, ki di: “Pafwa, m konn anvi di sa dwe amizan anpil lè w ap frekante, men, sa pa amizan ditou lè youn nan moun yo pran sa oserye alòske lòt la pa bay sa regle anyen pou li.”

Konsèy: Pou w prepare w pou frekantasyon ak maryaj, li 2 Pyè 1:5-7 epi chwazi yon kalite ou bezwen travay lakay ou. Nan yon mwa, chèche wè ki sa w te aprann sou kalite sa a e ki pwogrè w fè nan fason w aplike l.

 Èske m gen laj pou m frekante?

  •  Dapre ou menm, a ki laj li nòmal pou yon jèn kòmanse frekante?

  •  Kounye a, poze yon paran w menm kesyon an.

Sandout, repons yo ka diferan. Konsa tou yo ka menm! Petèt ou reflechi menm jan ak plizyè jèn ki twouve l saj pou yo tann yo gen yon laj k ap pèmèt yo konn tèt yo byen anvan yo frekante.

Se sa Danielle, ki gen 17 an, te deside fè. Men sa l di: “Sa m t ap chèche kay yon moun ki ka vin mari m, sa gen dezan, diferan anpil ak sa m ap chèche kounye a. Anfèt, pou jis kounye a m pa fè tèt mwen konfyans pou m pran yon desizyon konsa. Lè m santi pèsonalite m stab pandan kèk ane, lè sa a, m ap kòmanse reflechi ak frekantasyon.”

Gen yon lòt rezon ankò ki fè l saj pou w tann. Bib la sèvi ak ekspresyon “twò jèn” nan pou l pale de peryòd nan lavi a kote dezi seksyèl ak santiman womantik yo kòmanse fò anpil kay yon jèn (1 Korentyen 7:36). Si w pwòch ak yon moun ki pa gen menm sèks avè w pandan w toujou nan peryòd sa a, sa ka fè dezi w yo vin pi fò e sa ka fè w tonbe nan move konduit.

Se vre, sa ka pa vle di anyen pou kèk lòt jèn. Anpil nan yo gendwa jis vle fè yon eksperyans seksyèl. Men ou menm, ou kapab e w dwe rejte yon panse konsa (Women 12:2)! Dayè, Bib la ankouraje w “kouri pou imoralite seksyèl”. (1 Korentyen 6:18.) Lè w tann jiskaske w pase peryòd ou twò jèn nan, ou ka “voye bagay ki ka fè w soufri yo” jete. — Eklezyas 11:10.

 Poukisa m dwe tann?

Yon moun y ap fè presyon sou li pou l frekante anvan lè ka sanble ak yon moun y ap fòse fè egzamen final pou yon sijè li fèk kòmanse suiv. Se sèten sa pa fè sans! Li bezwen tan pou l etidye sijè a yon fason pou l ka wè ki pwoblèm li ka jwenn nan egzamen an.

Se menm bagay la tou pou frekantasyon.

Frekantasyon se yon bagay ki enpòtan. Donk, anvan w enterese ak yon moun an patikilye, pran tan pou w etidye “sijè” sa a ki enpòtan anpil: kòman w ka fè zanmi.

Apre sa, lè w rankontre moun w ap chèche a, w ap pi byen plase pou w bati yon relasyon solid. Dayè, se inyon de bon zanmi ki bay yon maryaj solid.

Ou pap pèdi libète w lè w tann pou w frekante. Olye de sa, w ap gen plis libète pou w “pran plezi w pandan w jèn”. (Eklezyas 11:9.) Anplis de sa, w ap gen ase tan pou w prepare w pou w vin yon pi bon moun, e sa k pi enpòtan an, pou w vin gen yon pi bon relasyon ak Bondye. — Lamantasyon 3:27.

Annatandan, ou kapab pwofite konpayi moun ki pa gen menm sèks avè w. Pi bon fason n ka fè sa se lè n pase tan ansanm nan gwoup ki gen ni fi ni gason ki responsab. Gen yon jèn fi, ki rele Tammy, ki di: “M panse l pi bon konsa. Li pi bon pou w gen anpil zanmi.” Monica dakò avè l. Men sa l di: “Se vrèman yon bon ide lè w gen yon gwoup zanmi, paske sa pèmèt ou fè pati yon gwoup moun ki gen pèsonalite diferan.”

Yon lòt bò, si w enterese ak yon sèl moun twò bonè, w ap met tèt ou nan sitiyasyon ki ka fè w soufri. Donk, pran san w. Sèvi ak peryòd sa a pou w aprann chèche fè zanmi k ap dire. Rive yon lè, si w chwazi frekante, w ap pi byen konn kiyès ou ye e w ap pi byen konn ki sa w ap atann nan men moun ou vle fè tout rès vi w avè l la.