Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Ki sa m ka fè pou paran m fè m konfyans?

Ki sa m ka fè pou paran m fè m konfyans?

Sa w ka fè

Fè yon ti reflechi: An jeneral, èske konpòtman w bay paran w rezon pou yo pa fè w konfyans?

Pa egzanp, apot Pòl te ekri: “Nou vle konpòte nou yon fason ki dwat nan tout bagay.” (Ebre 13:18). Mande tèt ou: ‘Dabitid, ki sa m konn lese paran m konprann nan sa ki gen rapò ak kote m prale oubyen aktivite m pral fè?’

Chwazi yon non anba a pou yon istwa ki te pase toutbon.

 Lori  Beverly

Lori

 “M te konn voye imel an kachèt bay yon jèn gason m te renmen. Paran m te vin konn sa e yo te di m sispann. M te pwomèt m ap sispann men m pa t fè sa vre. Pandan tout yon ane: M te konn ekri jèn gason an, lè paran m dekouvri sa, m mande yo eskiz e m pwomèt m ap sispann ekri l, men, m pa t janm fè sa vre. Rive yon lè, paran m pa t fè m konfyans nan anyen!”

Dapre ou menm, poukisa paran Lori pa fè l konfyans?

Si se ou ki te paran Lori, ki sa w t ap fè, e poukisa?

Ki jan Lori te ka montre l pi responsab nan konduit li depi premye fwa paran l te pale avè l sou pwoblèm nan?

Beverly

 “Paran m pa t fè m konfyans ak ti gason, e kounye a, m konn poukisa. M te konn flète ak kèk nan yo ki te gen dezan anplis mwen. M te konn pase plizyè èdtan nan telefòn ak yo, epi nan kèk fèt, se sèlman ak yo m te konn pale, m te konn prèske pa pale ak pèsonn ankò. Paran m te sere telefòn mwen pandan yon mwa e yo pa t vle m al okenn kote jèn gason sa yo te ye.”

Si se ou ki te paran Beverly, ki sa w t ap fè, e poukisa?

Èske w panse restriksyon paran Beverly te ba l yo pa t rezonab? Si se wi, poukisa?

Ki sa Beverly te ka fè pou paran l refè l konfyans?

Pou yo refè w konfyans

Sa w ka fè

Etap pou w vin yon moun yo ka fè konfyans lan menm jan ak yon eskalye w ap monte tikras pa tikras pandan tout adolesans ou.

Premyèman, chèche wè nan ki domèn ou te pèdi yon pati nan konfyans paran w.

 • Rantre nan lè yo fikse a

 • Respekte pwomès ou fè

 • Toujou alè

 • Byen sèvi ak lajan

 • Fin fè travay ou

 • Reveye san yo pa oblije vin leve w nan kabann

 • Kenbe chanm ou pwòp

 • Di laverite

 • Sèvi ak telefòn nan oswa òdinatè a yon fason rezonab

 • Admèt erè w fè epi mande eskiz

 • Lòt bagay

Dezyèmman, fikse yon objektif. Fikse objektif pou w montre yo ka fè konfyans nan domèn ou sot site yo. Suiv konsèy sa a ki nan Bib la: “Voye ansyen pèsonalite a jete, pèsonalite ki ann akò ak konduit nou te genyen anvan an.” (Efezyen 4:22). Rive yon lè, tout moun, san wete paran w, ap wè pwogrè w fè. — 1 Timote 4:15.

Twazyèmman, fè paran w konnen objektif ou fikse a. Olye w ret ap plenyen dèske yo pa fè w twòp konfyans, avèk respè, mande yo ki sa yo panse w dwe fè pou yo fè w plis konfyans.

Prekosyon w dwe pran: Pa atann pou paran w fè w konfyans tousuit. Se sèten y ap vle asire yo w ap respekte pwomès ou yo. Sèvi ak posiblite sa a pou w montre yo ka fè w konfyans. Rive yon lè, sandout paran w ap vin fè w plis konfyans e y ap ba w plis libète. Se konsa sa te pase pou Beverly nou te site pi wo a. Men sa l di: “Li te pi fasil pou m pèdi konfyans yo pase pou m rejwenn li. Kounye a, yo fè m konfyans e m santi m byen!”

Sa w dwe sonje: Plis ou montre yo ka fè w konfyans, se plis w ap gen chans pou yo fè w konfyans.