Reflechi sou kesyon sa yo:

Ki kantite tan pou pi piti lwa peyi w mande pou moun pase lekòl? Èske w gentan fè kantite tan sa a deja? Si w kite lekòl anvan kantite tan lwa peyi w mande a, konnen w pa suiv konsèy Bib la bay pou n “soumèt devan otorite yo”. — Women 13:1.

Èske w deja atenn objektif ou te fikse nan kesyon lekòl? Ki objektif ou vle atenn grasa sa w ap aprann lekòl yo? Ou pa fin sèten? Men, ou bezwen konnen! Paske si non, w ap sanble ak yon moun ki monte nan yon tren san l pa gen okenn ide sou ki kote l vle ale. Donk, fè yon ti chita ak paran w pou n pale sou pati ki pi ba a ki gen tit “ Objektif mwen fikse pou lekòl”. Si w kite lekòl anvan w rive atenn objektif ou menm ak paran w te fikse a, se ap byen domaj.

Kite lekòl menm jan ak lè yon moun vole sot nan yon tren anvan l rive kote l prale a.

Poukisa w anvi kite lekòl? Petèt ou vle ede fanmi w nan domèn ekonomik oswa w vle patisipe kòm volontè nan kèk travay. Petèt, se kapab akòz kèk rezon egoyis, tankou paske w pa vle fè egzamen yo oswa w pa vle fè devwa yo. Men, li enpòtan pou w chèche disène ki sa menm ki vle fè w kite lekòl: èske se yon bon rezon oswa èske se dezi egoyis. Si w vle kite lekòl jis pou w kouri pou pwoblèm, ou riske jwenn yon move sipriz.

Lè yon moun kite lekòl, li sanble ak yon moun ki vole sot nan yon tren anvan l rive kote l vle ale a. Se vre, ou ka pa santi w alèz nan tren an oswa pasaje yo ka pa amikal, men, si w vole sot nan tren an, ou mèt sèten w pap janm rive kote w vle ale a e petèt sa ka menm lakòz ou blese grav. Menm jan an tou, si w kite lekòl, se sèten w ap twouve l pi difisil pou w jwenn yon travay. Epi, si w jwenn yon travay, petèt w ap touche mwens lajan pase kantite lajan w te ka touche si w te fini lekòl.

Olye w kite lekòl, montre w gen pasyans toutpandan w ap chèche rezoud pwoblèm w ap jwenn nan lekòl la. Lè w fè sa, w ap vin gen andirans e w ap vin pi byen prepare pou w fè fas ak lòt pwoblèm konsa lè w kòmanse travay.

 Objektif mwen fikse pou lekòl

Youn nan premye wòl lekòl se prepare w pou w jwenn yon travay k ap ede w pran swen tèt ou epi ede w pran swen fanmi w si w ta vin genyen (2 Tesalonisyen 3:10, 12). Èske w gentan deside ki jan de travay ou vle jwenn e ki jan tan w pase lekòl la ka ede w prepare w pou travay sa a? Pou ede w wè si sa w aprann lekòl yo ap mennen w nan bon chemen, reponn kesyon ki vin apre yo:

  • Ki pwen fò mwen? (Pa egzanp, èske w konn byen boule ak lòt moun? Èske w renmen travay ak men w e w renmen ranje bagay ki kraze? Èske w fò nan analize pwoblèm epi rezoud yo?)

  • Ki travay k ap pèmèt mwen sèvi ak pwen fò mwen yo?

  • Ki opòtinite ki genyen pou m jwenn travay kote m ap viv la?

  • Ki kou m ta dwe pran kounye a pou m jwenn travay?

  • Ki opsyon lekòl ofri m ki ka ede m pi byen atenn objektif mwen yo?

Sonje sa, objektif ou se chèche gen yon diplòm ki kapab itil ou. Kidonk, pa ale nan lòt ekstrèm nan, sa vle di pou w pase anpil tan ap etidye e konsa pou w “rete nan tren an” nèt tou senpleman paske w vle kouri pou responsablite k ap tann ou lè w pi gran.