Al gade sa k anndan l

KESYON JÈN YO KONN POZE

Èske m pare pou m kite kay la?

Èske m pare pou m kite kay la?

Okòmansman, objektif Bondye se te pou jèn yo grandi, epi rive yon lè, pou yo kite papa yo ak manman yo pou y al fòme pwòp fanmi pa yo (Jenèz 2:23, 24; Mak 10:7, 8). Men, ki jan w ka fè konnen si w pare toutbon pou w kite kay la? Ann konsidere twa kesyon.

 Ki sa k motive m?

Gade lis ki anba a epi mande tèt ou: ‘Ki pi gwo rezon ki fè m anvi kite kay la?’

  • Pou m kouri pou pwoblèm familyal

  • Pou m jwenn plis libète

  • Pou zanmi m yo gen plis respè pou mwen

  • Pou m ede yon zanmi ki bezwen yon konpayon chanm

  • Pou m al travay kòm volontè yon lòt kote

  • Pou m fè plis eksperyans

  • Pou m retire yon chay ekonomik sou do paran m

  • Lòt rezon ankò

Rezon nou fèk site yo pa vrèman gen anyen ki mal. Kesyon an se, ki sa k motive w? Pa egzanp, si w vle kite kay la jis pou w kouri pou règ yo, sandout w ap sezi pi devan!

Gen yon jèn fi ki rele Danielle, ki te kite kay li pou yon ti tan lè l te gen 20 an, e l te aprann anpil nan eksperyans li te fè a. Men sa l te di: “Nou tout bezwen viv ak yon seri règ. Lè w ap viv poukont ou, orè travay ou oswa manke lajan ap limite w nan sa w ka fè.” Pa kite lòt moun fòse w pran desizyon pou kite kay ou. — Pwovèb 29:20.

 Èske m prepare?

Lè w al viv poukont ou, ou sanble ak yon moun k ap mache nan yon forè. Ou bezwen konn kèk detay pou w ret an vi anvan w kòmanse vwayaj la

Lè w al viv poukont ou, ou sanble ak yon moun k ap mache nan yon forè. Èske w t ap mache nan yon zòn sovaj san w pa konn ki jan pou w monte yon tant, limen yon dife, fè manje oswa itilize yon kat? Sandout se non! Sepandan, gen anpil jèn k al viv poukont yo san yo pa konn ki jan pou yo jere yon kay.

Men sa Salomon, yon wa ki te saj, te di: “Moun ki gen lespri a veye chak pa l fè.” (Pwovèb 14:15). Pou ede w wè si wi ou non ou pare pou w kite kay la, konsidere pwen ki vin apre yo:

Jere lajan: Men sa Serena, ki gen 19 an, te di: “M potko janm oblije peye anyen pou sa m genyen. Mwen pè pou lè m kite kay la pou m nan jere kòb pa m.” Ki jan w ka aprann jere kòb?

Bib la di: “Yon moun ki gen sajès konn koute e li vin gen plis konesans.” (Pwovèb 1:5). Donk, poukisa w pa mande paran w konbyen sa ka koute yon moun chak semèn pou l kouvri depans lojman, pou l achte manje, jere yon machin oswa peye transpò. Apre sa, mande yo ede w aprann ki jan pou w jere lajan e pou w peye dèt.

Pran swen kay: Brian, ki gen 17 an, fè konnen sa k plis fè l pè kite kay la se kesyon fè lesiv la. Ki jan w fè konnen si w pare pou w pran swen tèt ou? Men ki konsèy Aron, ki gen 20 an, bay: “Eseye fè yon semèn kòmsi w te responsab tèt ou. Manje sèlman manje w te prepare, manje w te achte nan makèt e w te peye ak kòb pa w. Mete rad ou te lave e w te pase. Netwaye tout sa w gen pou w netwaye poukont ou. Epi eseye al kote w bezwen ale yo poukont ou san w pa mande pèsonn ba w woulib oswa vin chèche w.” Lè w suiv konsèy sa yo w ap vin gen de bagay: 1) W ap vin gen bonjan kapasite epi 2) w ap vin pi apresye travay paran w ap fè.

Antann ou ak lòt moun: Èske w antann ou byen ak paran w ak frè ak sè w yo? Si se non, petèt ou ka panse lavi a ap pi fasil lè w al viv ak yon zanmi. Men, gade ki sa Eve, ki gen 18 an, fè konnen: “Gen de nan zanmi m yo ki t al abite ansanm. Yo te bon zanmi anvan y al viv nan apatman an, men, yo te tou senpleman pa ka viv ansanm. Gen youn ki te òdone e lòt la te konn gaye bagay li. Gen youn ki te konsantre l sou relasyon l ak Bondye e lòt la pa t tèlman renmen sa. Yo pa t antann yo!”

Ki solisyon ki genyen? Men sa Erin, ki gen 18 an, di: “Lè w ap viv kay paran w, ou ka aprann anpil bagay sou fason pou w antann ou ak lòt moun. Ou aprann ki jan pou w rezoud pwoblèm e pou w aprann sede. M rann mwen kont moun ki kite kay yo pou evite pwoblèm ak paran yo se moun k ap kouri pou pwoblèm, se pa pou rezoud yo.”

Abitid espirityèl: Gen kèk moun ki kite kay yo nan entansyon pou evite abitid paran yo genyen pou pratike relijyon. Gen lòt ki te vrèman vle kenbe yon bon pwogram pou etidye Bib la e pou yo adore Bondye, men, yo vin tonbe nan move abitid byen vit. Ki jan w ka anpeche ‘lafwa w fè nofraj’? — 1 Timote 1:19.

Etabli yon bon pwogram pou w etidye Bib la e pou w adore Bondye, epi ret kenbe l. Poukisa w pa ekri abitid espirityèl ou a nan yon kalandriye epi gade pou w wè si w ka kenbe l pandan yon mwa san paran w pa oblije di w fè sa.

 Ki objektif mwen?

Èske w vle kite kay la pou w kouri pou pwoblèm oswa pou w libere anba otorite paran w? Si se wi, konnen w ret konsantre sou sa w kite dèyè e w pa konsantre sou sa k ap vin devan w. Atitid sa a menm jan ak lè yon moun ap eseye kondui yon machin toutpandan je l fikse sou retwovizè a. L ap tèlman ret konsantre sou sa l kite dèyè, sa ap fè l pa wè sa k ap vin devan l. Ki leson w aprann? Pa annik ret konsantre sou ide pou w kite kay la, men fikse je w sou yon bon objektif.

Kèlkeswa objektif ou ta genyen an, reflechi byen. Bib la di: “Moun ki konn travay byen an planifye sa l ap fè, e konsa bagay yo byen mache pou li, men, tout moun ki twò prese ap pòv kanmenm.” (Pwovèb 21:5). Koute konsèy paran w (Pwovèb 23:22). Priye sou sijè a. Epi konsidere prensip biblik nou fèk sot pale sou yo.

Bon kesyon an se pa: Èske m pare pou m kite kay la? men, se èske m pare pou m jere pwòp kay pa m? Si w reponn wi pou dezyèm kesyon an, konnen petèt ou pare pou w viv poukont ou.