Yon fich aktivite k ap ede w reflechi anvan w pataje foto.