Yon fich aktivite k ap ede w reflechi sou règ ki gen nan kay la e k ap ede w pale ak paran w sou yo.