Yon gid k ap ede w vin gen plis konviksyon e k ap ede w defann konviksyon w.