Al gade sa k anndan l

Fason pou n leve timoun yo

Fason w ka yon bon paran

Ki sa k fè yon moun se yon bon paran?

Ki jan w ka leve pitit ou pou l vin moun ki responsab?

Lè pitit ou andikape

Ann egzamine twa difikilte ou ka rankontre antanke paran ak fason Bib la kapab ede w.

Fòmasyon

Bay pitit nou prensip moral

Èske pitit ou konnen laverite sou kesyon sèks? Gade sou ki prensip nan Bib la ou ka pale ak pitit ou.

Anseye timoun ou yo pou yo vin moun ki responsab

Ki jan egzanp Jezi ka ede w vin yon pi bon paran?

Fason pou w anseye pitit ou

Disiplin vle di plis pase bay yon pakèt règ ak pinisyon.

Li enpòtan pou n ba yo fè travay

Èske pafwa w konn santi w renka pou w bay pitit ou travay pou l fè? Si wi, gade ki jan fè travay ka aprann pitit ou pran responsablite epi ba l kè kontan.

Ki jan pitit ou ka aprann renmen Bondye?

Ki sa w ka fè pou w touche kè timoun ou yo ak mesaj ki nan Bib la?

Pale ak pitit ou sou sèks

Li vrèman enpòtan pou paran yo pale ak pitit yo sou sèks. Gade pou w wè jan w ka pale sou sijè sa a anpil paran pè pale ak pitit yo.

Disiplin

Fason pou nou bay pitit nou disiplin

Mezantant sou fason pou n leve pitit nou ka gen move efè sou fanmi an. Chèche wè ki sa nou ka fè pou n reyisi nan domèn sa a.

Ki jan w dwe disipline pitit ou?

Labib bay twa bagay pou yon disiplin efikas.

Aprann pitit ou gen imilite

Ou ka aprann pitit ou gen imilite san w pa fè santi l li pa vo anyen.